Bevar rapsens udbyttepotentiale gennem efterår og vinter

Den usædvanligt nemme og tørre høst gjorde det muligt at etablere raps rettidigt de fleste steder. Nu er vejret blevet mere ustadigt, hvilket hjælper fremspiringen på vej, hvis såbedet har været tørt. Vi går derfor et efterår i møde med et stort og - i mange tilfælde - ganske veletableret rapsareal. Nu gælder det om at tage kloge beslutninger gennem efteråret, så det potentielt store udbytte, man grundlægger ved etablering, holdes intakt gennem vinteren og foråret. Blandt de ting, man skal overveje i den forbindelse, er afstemning af gødningsplanen i forhold til vækst og fremspiring og tilførsel af mikronæringsstoffer.

Passer gødningsplanen?

I juli skrev vi om NPK til raps ved etablering og gennem efteråret, se link: https://www.yara.dk/godning/raps/godskning-af-vinterraps-ved-saning/

Men selvom man laver et grundigt forarbejde og lægger en fornuftig gødningsplan, kan de aktuelle vækstforhold give anledning til justeringer. En mark, der fremspirer uens, skal gødes med tanke på de sidst fremspirede planter. Så hvis man har sået i starten af august og holdt igen med gødskning ved såning, bør man vurdere den aktuelle vækst og fremspiring. Måske skal marken reelt betragtes som sået sidst i august, og den allerede udførte gødskning skal suppleres, eller den planlagte gødskning skal fremrykkes og forøges.

Vurderingen bør foregå med gummistøvler på, for mange marker kan se fine ud fra vejen, men der skal ikke mange veludviklede planter til at give et indtryk af en flot mark. Fra vejen ser marken flot ud (se foto nedenfor), men ved optælling er der omtrent lige mange planter i hver størrelse - som vist på det andet foto nedenfor, hvor planter i tre størrelser ses. (Tidligt sået mark ved Fredericia). 

Rapsmark 1 020920.jpg

Tidlig sået raps ved Fredericia, 2. september 2020.

Rapsplanter 3 str 020920 1280x1018.jpg

Målet er en mark, hvor stort set alle planter når at udvikle en kraftig pælerod, minimum på blyantstykkelse, før vinter. Hvis de små planter på billedet skal nå det, er det afgørende, at de får en stor mængde lettilgængeligt kvælstof til rådighed øjeblikkeligt. Raps kan optage op til 100 kg N/ha i efteråret, så der sker ikke noget ved at øge en planlagt eller allerede tildelt mængde på 40 - 50 kg N/ha. Gå derfor ud i din mark og lav en vurdering. Hvis ikke mindst 70 - 80 % af planterne har størrelse som den store plante på billedet 5. – 10. september, anbefales tilførsel af 20 - 25 kg N tilført hurtigst muligt, således at væksten kommer i gang. Er der ikke tilført gødning ved såning anbefales tilførsel af 40 - 50 kg N. Som gødning bør vælges en samgranuleret NPK-gødning, medmindre der er givet husdyrgødning.

Yara har udviklet YaraMila RAPS der er kendetegnet ved et højt indhold af P, K og S i forhold til N og desuden indeholder bor. Dermed bliver rapsen dækket optimalt ind med henblik overvintring og bevaring af udbyttepotentiale frem til høst.

Som alternativ til YaraMila RAPS kan YaraMila 21-3-10 (NPK) bruges på ejendomme med fornuftige P og K niveauer i jorden. Hvis P og K er dækket ind via husdyrgødning, kan kvælstof tilføres som YaraBela SULFAN, der har samme høje svovlindhold i forhold til kvælstof som YaraMila RAPS.

YaraVita BRASSITREL PRO - mikronæring specielt udviklet til raps

YaraVita BRASSITREL PRO er udviklet specielt til raps og indeholder blandt andet en stor mængde bor. Raps er meget følsom overfor bormangel. Bor optages via vandtransport ind i planten, hvorfor bormangel ofte ses under tørre vækstbetingelser. Endvidere er der også en risiko for mangel, når afgrøden er stresset eller væksten er meget kraftig, hvilket både gælder for bor og alle andre mikronæringsstoffer. Ved meget kraftig vækst er rødderne ikke i stand til at optage næringsstofferne i takt med afgrødens vækst og mangel kan opstå. Det er kun en lille del af jordens borindhold som er tilgængeligt for planterne, og denne tilgængelighed reduceres ved høje reaktionstal.

Udover bor indeholder YaraVita BRASSITREL PRO magnesium, der er et centralt molekyle i klorofyl og dermed har stor indflydelse på fotosynteseeffektiviteten; mangan, der blandt andet modvirker oxidativt stress; molybdæn, der spiller en central rolle i de enzymer, der omsætter kvælstof i planten og calcium, der stabiliserer cellevæggene. At det netop er næringsstofferne i YaraVita BRASSITREL PRO, der betyder noget for raps, blev understreget ved en gennemgang af 835 planteanalyser udført på danske rapsforsøg og rapsmarker for perioden 2007 – 2013. 95 procent af prøverne havde en næringsstofmangel på et eller flere af næringsstofferne bor, mangan og molybdæn. Heraf havde 11 procent mangel på  alle tre næringsstoffer, mens hele 73 procent af analyserne udviste mangel på bor. Resultaterne er opsummeret i figur 1 nedenfor.tilførsel af bor2.JPG

Figur 1: Planteprøver fra danske rapsmarker og forsøg. I alt udtaget 835 prøver (udtaget fra årene 2007 – 2013). Som det ses er der ifølge planteanalyser ofte udpræget bormangel, hvilket også er tilfældet for molybdæn.

 

 

 

Strategi for tilførsel

Med YaraVita BRASSITREL PRO giver du således en bred tilførsel af de mikronæringsstoffer, der erfaringsvis ofte mangler i raps og sikrer optimal funktion af en række processer i planten. Strategien for tilførsel er undersøgt i forsøg flere gange, og generelt må det konkluderes, at den største effekt opnås ved tilførsel både forår og efterår, selvom optaget teoretisk er størst i foråret. Dette ses i figur 2 og 3, hvor forskellige strategier for tilførsel af YaraVita BRASSITREL PRO og bor er afprøvet. Udbyttet er i begge forsøg højest, hvor der tildeles både efterår og forår. 

YaraVita strategier bor.PNG
Figur 2: Strategier for tilførsel af bor i 3 vinterrapssorter

 

YaraVita strategier raps.png
Figur 3: Resultater af forskellige mikronæringsstrategier i raps

 

Anbefaling

På baggrund af ovenstående forsøg og gennemgang anbefaler vi en tilførsel på 2 - 3 l Yaravita BRASSITREL PRO pr. hektar i efteråret. Hvis der er betingelser for stærk bormangel (tørre forhold, sandjord) kan man blande yderligere 1 l YaraVita BORTRAC oveni. Udkørslen bør først ske, når der er bladmasse til at optage næringsstofferne – dvs. på 4 - 8 bladstadie. Begge midler er blandbare med de fleste ukrudts-, skadedyrs- og svampemidler, og blandbarheden kan ses på tankmix.com.

YaraVita BRASSITREL og YaraVita BORTRAC kan købes på vores webshop eller gennem en af følgende grovvareforhandlere:

YaraVita DLA forhandlere.PNG

Vil du vide mere om dyrkning af raps?

Gødningsforslag raps

Gødningsforslag raps

I gødskning af vinterraps er det vigtigt at sikre sig, at forsyningen af fosfor og kalium er tilstrækkelig i løbet af vækstsæsonen. Læs mere her...
Forsøg med YaraMila RAPS

Forsøg med YaraMila RAPS

I forbindelse med konceptet +1 ton i raps, testede vi YaraMila Raps og effekten var overraskende god bedømt på overvintring og væksten i foråret.Væksten var kraftigere hvor der var tilført NPK i efteråret og rapsplanterne var tydeligvis større og...
Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Planteanalyser udtaget i + 1 tons rapsparceller fra 2015 viste alle et lavt indhold af molybdæn. Tilførsel af svovl udkonkurrer molybdæn og giver anledning til tilførsel via bladgødskning.
Tilførsel af bor til vinterraps

Tilførsel af bor til vinterraps

Når væksten i rapsmarken er ved at tage fart kan der nogle gange ses violette blade, hvilket kan give mistanke om bormangel. Vinterraps er følsom over for bormangel, hvorfor tilførsel af bor altid bør indgå i en gødningsplan for vinterraps.
Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn er nødvendig for at planterne kan udnytte kvælstof optimalt. Molybdæn har en specifik rolle som katalysator når nitrat skal omdannes til nitrit inden de omdannes til kvælstofforbindelser i for eksempel protein. Tilstrækkelig molybdæn i planten...
Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO har været anvendt af landmænd rundt om i Europa i en lang årrække med stor tilfredshed. YaraVita BRASSITREL PRO blev for første gang afprøvet i Danmark i 2015. Læs mere her.