Vælg pålidelighed med Yara, verdens førende inden for nitrater

Du er afhængig af en stabil forsyning af borevæske for at forhindre driftsafbrydelser. Enhver form for afbrydelse af produktionen medfører enorme omkostninger. Hos Yara er vi verdens førende inden for produktion of nitrater. Vi har derudover et globalt logistiknetværk med flere end 200 terminaler og lagre i hele verden. Vores produktionskapacitet og lokale tilstedeværelse i forhold til dine aktiviteter betyder, at hvis du vælger Yara, kan du stole på konstante forsyninger, uanset hvor du befinder dig.

Derfor benytter de bedste olieserviceselskaber sig hver eneste dag af Yaras PetroCare til styring af H₂S, til forebyggelse af forsuring i olietanken og til borevæsker. PetroCare kan leveres i hele verden i flydende eller fast form. Yara leverer hvor som helst i IBC, flexiliner, container eller ISO-beholder.

Borevæske

Valget af en acceptabel borevæske afhænger i dag i stadigt større grad af miljølovgivningen vedr. affaldshåndtering, ligesom tekniske aspekter også spiller en vigtig rolle. Bortskaffelse af borevæsker og deraf følgende kontaminering er genstand for stadigt større bekymring på verdensplan. I USA reguleres dette problem eksempelvis på delstatsniveau, mens det i Canada er forbundslovgivningen. der beskæftiger sig med emnet. Virksomheder tilpasser sig ved at udvikle og overholde strategier for spildminimering, genanvendelse og såkaldt bioudbedring.

Yaras viden om nitrater har gjort os i stand til at udvikle specifikke specialnitrater, der kan tilsættes til boreslam (væske). Blandt de vigtigste anvendelsesområder for nitrater hører i dag:

Oliebaseret slam (OBM) og syntetisk baseret slam (SBM)

PetroCare erstatter kalciumklorid i den interne fase. Det udgør en miljøvenlig løsning og reducerer problemer med affaldshåndtering og de dermed forbundne omkostninger.

Saltlageopløsning

PetroCare kan benyttes som et uorganisk flokkuleringsmiddel. Denne anvendelse har tilknytning til reagerende lertyper med høj gennemtrængningshastighed (ROP). Den største fordel ved at bruge denne form for væske er, at sammenklumpning omkring borespidsen og tilstopning af strømningsledninger ikke forekommer. PetroCare indeholder kalciumnitrat, der er klassificeret som "middelsvær lerhæmmer". Vand fra afvandingsprocessen kan benyttes som grundlag for andre slamsystemer.

Frakturvæsker

PetroCare virker hæmmende på sulfatreducerende bakterier under frakturprocesser. Der tilsættes specialnitrater i tillæg til biocidprodukter. Biocid tilsættes for at beskytte guargummi og mindske dannelse af biofilm.

Corin-væskesporstof

Takket være PetroCare kan du bestemme tilstedeværelsen og omfanget af eventuelle skader i borekerner som følge af indtrængende slam eller filtrat fra slammet.

Flydende og fast affald efter brugen af PetroCare kan muliggøre en grønnere løsning på affaldsbortskaffelse. I Canada benyttes affaldet eksempelvis til bioudbedring (spredning på landområder). Brugen af kalciumnitrat i stedet for kalciumklorid giver denne metode en række fordele:

  • Mindre krævet areal til spredning af den samme mængde affald
  • Nitrat virker biologisk nedbrydende på eventuelle olierester i boreaffaldet og beriger jorden. Fjerner behovet for at tilsætte supplerende næringsstoffer til jorden med henblik på genmineralisering
  • Nitrater kan stimulere bioreaktorer, der benyttes til bearbejdning af affaldsstoffer, og dermed give bedre udbytte af processen. (Nye bioudbedringsprocesser)

Forsuring af oliedepoter

Bekæmp forsuring af oliedepoter

Yara markedsfører løsninger til reduktion af svovlbrinte (H₂S) til olieindustrien med henblik på forebyggelse og afhjælpning af forsuring samt bekæmpelse af korrosion i rørledninger og beholdere. Medarbejdere inden for denne industri er udsat for farerne i forbindelse med svovlbrinte. Uafhængige videnskabelige rapporter dokumenterer sammen med laboratorie- og feltundersøgelser, at nitrater reducerer dannelsen af svovlbrinte og dermed medvirker til at forbedre arbejdssikkerheden. PetroCare anvendes hovedsageligt i havvandsdyser i oliefeltet. Dette er en miljøvenlig løsning til sammenligning med alternativerne.

PetroCare lader kunderne udnytte Yaras omfattende, verdensomspændende erfaring i styring af H₂S i industriprocesser og anlæg til behandling af spildevand. PetroCare er en miljøvenlig løsning i forhold til de alternativer, der ellers findes på markedet.

Forebyg dannelsen af H₂S ved at stimulere naturlige processer

Depotforsuring finder sted, når der benyttes vandindsprøjtning i forbindelse med sekundær olieudvinding, og især i forbindelse med offshore-installationer, hvor der benyttes sulfatholdigt havvand. Manglen på ilt, høje temperaturer og tilstedeværelsen af sulfat stimulerer naturligt forekommende mikrober, som efterfølgende danner giftig svovlbrinte (H₂S). Dette forløb får sød olie til at forsure. Sur olie har en lavere markedsværdi, og tilstedeværelsen af H₂S-gas hos producenten kan betyde materielskader (mikrobielt forårsaget korrosion – MIC), reducere produktionskapaciteten og medføre alvorlige arbejdssikkerhedsproblemer. Sulfidgasser, især H₂S, er farlige for mennesker, materiel og miljøet.

En miljøvenlig løsning

PetroCare doseres i det indsprøjtede havvand i lave koncentrationer, hvorved mikroberne tilskyndes til at danne uskadelig kvælstofgas – i stedet for skadeligt sulfid, der dannes under fremherskende sure forhold. Specialnitrater ændrer bakteriemiljøet, så bakterierne ikke længere danner sulfidgasser. Nitrat er et naturligt stof, som forekommer i jorden, hvor det er et vigtigt næringsstof for planter. Yaras nitratbaserede teknologi er derfor en naturlig, miljøvenlig metode til eliminering af de problemer, der forårsages af H₂S.

PetroCare er en teknologi med dokumenteret virkning imod depotforsuring

PetroCare benyttes i hele verden og er udvalgt af en række olieselskaber som primær strategi til forebyggelse af forsuring i oliefelter i Nordsøen, i Latinamerika, i Den Mexicanske Golf, ud for den vestafrikanske kyst, i Rusland og i Fjernøsten. Undersøgelser har dokumenteret, at korrekt anvendelse af nitrat medfører en udmærket forebyggende/modvirkende strategi i forbindelse med dannelse af H₂S og styring af forsuring.

Komplet løsning med alle serviceyhdelser

Til bekæmpelse af depotforsuring leverer vi en komplet løsning, herunder bl.a.:

  • Diagnose af H₂S-frigivelse
  • Optimeret dosering, som er skræddersyet efter dine behov i overensstemmelse med hver enkelt lokalitets varierende parametre
  • Pålidelige leverancer af nitratsalte
  • Overvågning af udstyr med fjernstyring, der er tilpasset til oliefelter
  • Overvågning af H₂S-emissioner

Vi følger udviklingen i dine H₂S-emissioner trin for trin for at forhindre, at der slipper gasser ud, og samtidig sikre, at dine medarbejdere og dit udstyr beskyttes.

Kontakt os

Kundeservice - Danmark
Kundeservice - Danmark
Industrial solutions
Espen Langerød
Espen Langerød
Sales Manager