Yara N-Tester BT

Ved at måle plantens kvælstofbehov gives hurtige og præcise anbefalinger for afgrødens resterende kvælstofbehov i vækstsæsonen. På denne måde kan størrelsen af eksempelvis den afsluttende gødningstildeling optimeres og der kan tilføres kvælstof på N-optimum.

 

Svend Åge Lassen bruger N-Tester

 

Hvornår og hvordan bruges N-Testeren

Yara N-Tester BT er et håndholdt værktøj, der hurtigt og nemt gør det muligt at måle en voksende plantes kvælstofbehov. Den afsluttende tildeling kan med fordel gradueres med Atfarm. 

 

Spørg dine planter

Planternes næringsstatus bestemmer mængden af den resterende kvælstofmængde. Med N-Testeren er det muligt at identificere kvælstofsbehovet for planterne direkte på marken på en nem og hurtig måde. Kvælstofsbehovet er aldrig konstant og kan variere betydeligt fra år til år og mark til mark. 

Sådan fungerer Yara N-Tester BT

N-Testeren måler klorofylindholdet i bladet som afspejler kvælstofstatus i planterne. Ved at sende en lille lysstråle gennem bladet og opfange dette i en lille fotocelle måles absorbancen i bladet. Jo mindre lys som trænger gennem bladt jo større er klorofylindholdet og dermed kvælstofindholdet i bladet. Som udgangspunkt måles der på det sidst udviklede blad.

Udfra målinger i et stort antal forsøg med stigende kvælstoftilførsel i flere forskellige afgrøder, er det muligt at sammenholde N-Tester målinger med behovet for den optimale kvælstofmængde. Målingerne er lavet på forskellige tidspunkter i vækstsæsonen og sammenhængen mellem N-Tester måling og kvælstofbehov / status gælder for disse tidspunkter. 

N-Testeren er ligeledes kalibreret til den enkelte sort, så der tages højde for at sorter har forskelligt indhold af klorofyl. Nogle sorter fremtræder naturligt ”mere grønne” i vækstsæsonen. 

Da N-Tester giver et billede af situationen på måletidspunktet, anbefaler vi, at du måler afgrøden flere gange ugen før den planlagte gødningstildeling. På den måde kan du se om afgrøden bliver grønnere, eller om den mister farve. Dette giver et billede af, hvordan kvælstof leverancen fra jorden ser ud, og letter vurderingen af, om kvælstoftildelingen skal sænkes eller øges ud fra den opnåede målte værdi. 

Du kan finde brugervejledningen her.

Kan anvendes i mange afgrøder 

Takket være omfattende forsøg og målinger i både Danmark og i andre lande kan N-Testeren bruges i mange forskellige afgrøder: 

 • Vinterhvede (vækststadie 37-59) 
 • Vårbyg (vækststadie 32-37)
 • Vårhvede (vækststadie 37-59) 
 • Foder og maltbyg (vækststadie 32-37) 
 • Havre (vækststadie 32-37 og 45-55) 
 • Vinterbyg (vækststadie 31-32)
 • Triticale (vækststadie 37-45)
 • Rug (vækststadie 37-59)

Hvert år opdateres kalibreringerne og anbefalingerne. Opdateringerne er baseret på en voksende database og tilpasses til nye sorter på markedet. 

 

Hvordan udføres målingen? 

Målingen udføres på det vækststadie som er angivet til afgrøden. Målepunktet bør være i midten af bladet på det yngste fuldt udviklede blad. I vinterbyg, vinterrug og vinterhvede anbefales det først at måle på fanebladet fra stadie 45, mens der måles på næst øverste blad i stadie 37-43.  

I vårbyg og andre vårsåede afgrøder måles der på det fuldt udviklede blad i stadie 32-37. 

Målingen udføres på tredive tilfældige planter fra marken udtaget ved at gå diagonalt gennem marken.  

Billedanalyse i Atfarm 

I vinterraps og vinterhvede har du desuden mulighed for at lave billedanalyse af kvælstofoptaget i de tidlige vækststadier via Atfarm appen. Dette kan bruges til at vurdre plantevæksten og støtte op om en efterfølgende N-Tester måling.   

 

Værd at vide 

 • N-Testerens anbefalingerne er vejledende og tager udgangspunkt i en normaludviklet afgrøde.
  • Egne erfaringer og lokale forhold skal således også indgå i beslutningen for den optimale kvælstofmængde.
  • N-Testeren tager ikke hensyn til afgrødetæthed og endvidere heller ikke, hvor meget tilgængeligt kvælstof der findes i jorden og som endnu ikke er optaget i planten.

Vær opmærksom på dette i forbindelse med tildeling af husdyrgødning, hvor kvælstofmineraliseringen kan være langsom.

 • For at få en sikker måling med N-Tester, bør således være 2-3 uger mellem tildeling af husdyrgødning og måling med N-Tester. 
 • Stærk solindstråling kan påvirke målingen. Hold derfor N-Testeren således at den er i skygge ved målingen. 
 • Intensiv tørke kan medføre et øget klorofylindhold i bladet.  
 • Svovlmangel kan medføre et lavt indhold af klorofyl – et lysere blad. Dette kan være kilde til et forkert resultat. 

FAQ N-Tester BT

N-Testeren bestilles og anvendes via Atfarm og virker via appen Atfarm (downloades via google play eller appstore). Du kan finde brugervejledningen her.

Når du skal bruge N-Testeren til måling i marken, downloades appen Atfarm, som gør det muligt at tilknytte N-Testeren til din smartphone. Så er du klar til at måle kvælstofbehovet i afgrøderne. 

Tag mig til Atfarm 

Du kan til enhver tid afbestille din N-Tester. Du kan kontakte vores Atfarm kundeservice på hei@at.farm. Kundeservice vil herfra arrangere en afhentning af din N-Tester. 

 

N-Testeren måler klorofylindholdet som har sammenhæng med kvælstofstatus. Udfra målinger / kalibreringer af N-Testeren i udbytteforsøg med stigende input af kvælstof er det muligt at bestemme sammenhængen mellem N-Testermåling og det optimale kvælstofniveau. Disse målinger / kalibreringer er i forsøgene lavet på bestemte udviklingsstadier, som gælder for den enkelte afgrøde.

Dette betyder at N-Testeren skal anvendes indenfor det interval af vækststadie som er angivet for afgrøden ellers vil målingen blive meget usikker. Eksempelvis kan nævnes at en N-Testermåling på 700 i havre i stadie 31-32 ikke udløser et kvælstofbehov, mens en tilsvarende N-Testermåling på 700 i stadie 45 udløser et behov på 75 kg N.

Måling med N-tester

Som udgangspunkt måles der på det sidst fuldtudviklede blad. Her skal man være opmærksom på at bladet skal være fuldt udviklet og i visse udviklingsstadier måles der derfor på bladet under det fuldt udviklede blad – se billederne. Der måles midt på bladet.

 

Vinterhvede og vårhvede

imagencq8.png

Vårbyg og havre

imageeubw.png

Vinterhvede: Måling i stadie 37-59

-       I stadie 37-43: Mål på bladet under fanebladet.

-       I stadie 45-59: Mål på fanebladet.

Vårbyg: Måling i stadie 32-37,

-       Mål på det sidst fuldt udviklede blad.

Vårhvede: Måling i stadie 45-59

-       I stadie 45-59: Mål på fanebladet.

Havre: Måling i stadie 32-55

-       I stadie 32-37: Mål på sidst fuldt udviklede blad.

-       I stadie 45-55: Mål på fanebladet.

 

 

Så snart der kommer nye sorter, udfører vi en sortkorrektion. Dette skyldes, at sorterne ikke har et ens indhold af ”baggrundsklorofyl”, hvorfor det er nødvendigt at sammenligne sorterne ved ens kvælstofniveau i sortsforsøg. Appen opdateres løbende.

Kan du ikke finde din sort, kan du som erstatning for disse vælge en anden sort med samme ”baggrunds”-klorofylindhold – skitseret nedenfor:

 

Vinterhvede

Sortsblanding PMS (Pondus, Momentum, RGT Saki): vælg Sherif

Sortsblanding PMI (Pondus, Momentum, Informer): vælg Informer

Måling med N-Testeren bruges til at vurdere og bestemme, hvor meget ekstra kvælstof afgrøden skal tildeles for at ramme det optimale kvælstof niveau.

Når du har udført målingen med N-Nesteren i marken og efterfølgende vil lave et tildelingskort for denne mark, foreslår Atfarm automatisk at bruge værdien fra N-Tester målingen. Se hvordan i denne video.