Molybdæn (Mo) til vinterraps


Molybdæns rolle i planter

  1. Molybdæn er nødvendig for at planterne kan udnytte kvælstof optimalt. Molybdæn har en specifik rolle som katalysator når nitrat skal omdannes til nitrit inden de omdannes til kvælstofforbindelser i for eksempel protein. Tilstrækkelig molybdæn i planten forhindrer opkoncentraering af nitrat i bladene.
  2. I kløver er molybdæn et vigtigt næringsstof i forbindelse med fikseringen af nitrogen i rødderne.
  3. Molybdæn er også involvert i elektrontransport reaktioner og indgår i flere enzymer i plantevævet.
  4. Videre er molybdæn vigtig for pollendannelse.

Det er vigtigt at være opmærksom på at i forhold til andre næringsstoffer behøves molybdæn kun i meget små mængder. Er der påvist molybdænmangel bør dette korrigeres med bladgødskning (YaraVita Brassitrel Pro). Ved bladgødskning bør man tilføre 15-60 g/ha.

Molybdæns rolle i jorden

Molybdæn er det eneste mikronæringsstof hvor tilgængeligheden øges ved stigende reaktionstal. På trods af at man sjælden kan måle molybdænmangel i neutrale og basiske jorde, kan molybdæn danne komplekse forbindelser med aluminium, jern og mangan. Dette problemet er størst i jord med reaktionstal under 6,0. Molybdentilførsel til jord bør være i størrelsesorden 50-120 g/ha.

Et højt fosfor indhold i jord kan reducere tilgængeligheden af molybdæn. Molybdæn konkurrerer også med svovl (sulfat) i forbindelse med optagelse i planteroden. Kraftig svovl gødskning kan derfor reducere optagelse af molybdæn.

Mangelsymptomer

  1. Da molybdæn er assosiert med kvælstof vil planter med Mo-mangel ofte have symptomer som ligner kvælstofmangel. Planter vil have en svag vækst med lysegrønne blade. Molybdæn er relativt mobilt i plantene, og vil symptomer ses derfor først på de ældre blade. Kraftig molydænmangel medfører lyse partier mellem bladnerverne og kloroser i bladranden.      
  2. Mangelsymptomer er mere almindelige i olie- og bælgafgrøder end i korn.

I modsætning til de fleste mikronæringsstoffer er molybdæn mobilt i planten. Man kan derfor finde mangelsymptomer både i yngre og ældre blade.

Vil du vide mere om dyrkning af raps?

Gødningsforslag raps

Gødningsforslag raps

I gødskning af vinterraps er det vigtigt at sikre sig, at forsyningen af fosfor og kalium er tilstrækkelig i løbet af vækstsæsonen. Læs mere her...
Gødskning af vinterraps ved såning

Gødskning af vinterraps ved såning

Raps har en stor vækst i efteråret hvilket gør at den også har et relativt stort behov for næringsstoffer i denne periode. En god etablering er en forudsætning for et højt udbytte. En plante som i efteråret har fået en kraftig pælerod og et veludviklet...
Forsøg med YaraMila RAPS

Forsøg med YaraMila RAPS

I forbindelse med konceptet +1 ton i raps, testede vi YaraMila Raps og effekten var overraskende god bedømt på overvintring og væksten i foråret.Væksten var kraftigere hvor der var tilført NPK i efteråret og rapsplanterne var tydeligvis større og...
Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Planteanalyser udtaget i + 1 tons rapsparceller fra 2015 viste alle et lavt indhold af molybdæn. Tilførsel af svovl udkonkurrer molybdæn og giver anledning til tilførsel via bladgødskning.
Tilførsel af bor til vinterraps

Tilførsel af bor til vinterraps

Når væksten i rapsmarken er ved at tage fart kan der nogle gange ses violette blade, hvilket kan give mistanke om bormangel. Vinterraps er følsom over for bormangel, hvorfor tilførsel af bor altid bør indgå i en gødningsplan for vinterraps.
Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn er nødvendig for at planterne kan udnytte kvælstof optimalt. Molybdæn har en specifik rolle som katalysator når nitrat skal omdannes til nitrit inden de omdannes til kvælstofforbindelser i for eksempel protein. Tilstrækkelig molybdæn i planten...
Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO har været anvendt af landmænd rundt om i Europa i en lang årrække med stor tilfredshed. YaraVita BRASSITREL PRO blev for første gang afprøvet i Danmark i 2015. Læs mere her.
Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Det rekordvåde efterår 2019 blev efterfulgt af en ekstremt mild og våd vinter. Det betyder at et øget fokus på mikronæringsstoffer kan være nødvendigt.