Tilførsel af bor til vinterraps

Når væksten i rapsmarken er ved at tage fart kan der nogle gange ses violette blade, hvilket kan give mistanke om bormangel. Vinterraps er følsom over for bormangel, hvorfor tilførsel af bor altid bør indgå i en gødningsplan for vinterraps.

Mikronæringsstoffet Bor

Bor optages via vandtransport ind i planten, hvorfor bormangel ofte ses under tørre vækstbetingelser. Endvidere er der også en risikoen for mangel, når afgrøden er stresset eller væksten er meget kraftig, hvilket både gælder for bor og alle andre mikronæringsstoffer. Ved meget kraftig vækst er rødderne ikke i stand til at optage næringsstofferne i takt med afgrødens vækst, hvorfor mangel kan opstå. Bor er let udvaskeligt, og derfor kan en stor mængde overskudsnedbør også medføre et lavt borindhold i jorden. På sandjorde hvor næringsstofferne nemmere udvaskes er risikoen for bormangel betydeligt større end på lerjord. Det er kun en lille del af jordens borindhold som er tilgængeligt for planterne, og denne tilgængelighed reduceres ved høje reaktionstal.

YaraVita Brassitrel Pro

Raps har udover bor også ekstra behov for magnesium, mangan og molybdæn og for at sikre at disse næringsstoffer er tilstede i tilstrækkeligt omfang ved vækststart har vi udviklet YaraVita Brassitrel Pro, som er specielt sammensat til at dække rapsens behov for vigtige næringsstoffer. Er der mistanke om eller risiko for bormangel kan der tilsættes YaraVita Bortrac.

Begge midler er blandbare med de fleste ukrudts og svampemidler og kan fx blandes med Matrigon, som ofte udføres i en periode med varmt vejr og relativ hurtig vækst. Blandbarheden kan ses på tankmix.com. Der anvendes 2-3 liter YaraVita Brasitrel Pro sammen med 1 liter YaraVita Bortrac. Er der udpræget risiko eller mangel på bor gentages behandlingen med YaraVita Bortrac efter 10-14 dage.

Symptomer på bormangel

Bormangel påvirker plantens vækstpunkter og cellestruktur. Hos raps er symptomerne at de yngste blade bliver rødmarmorerede, på bladstænglerne dannes der vækstrevner, som kan strække sig ud på selve stænglen. Senere bliver blomstringen svag og frøsætningen reduceres.

Udpræget bormangel i vinterraps

En analyse af 835 planteanalyser udført på danske raps forsøg og rapsmarker for perioden 2007 – 2013 at 95 procent havde en næringsstofmangel. Heraf havde 11 procent mangel på både mangan, bor og molybdæn, mens hele 73 procent af analyserne udviste mangel på bor. I 2015 havde 38% af de udførte prøver et lavt eller meget lavt indhold af bor, mens det i 2016 var 62% af prøverne som havde lavt eller meget lavt indhold af bor. Forskellene i vækstbetingelserne i forår og forsommer 2015 og 2016 afspejles således i forekomsten af bormangel, hvor især forsommeren i 2016 var forholdsvis tør.

Figur tekst: Planteprøver fra danske rapsmarker og forsøg. I alt udtaget 835 prøver (udtaget fra årene 2007 – 2013). Som det ses er der ifølge planteanalyser ofte udpræget bormangel, hvilket også er tilfældet for molybdæn.

Vil du vide mere om dyrkning af raps?

Gødningsforslag raps

Gødningsforslag raps

I gødskning af vinterraps er det vigtigt at sikre sig, at forsyningen af fosfor og kalium er tilstrækkelig i løbet af vækstsæsonen. Læs mere her...
Gødskning af vinterraps ved såning

Gødskning af vinterraps ved såning

Raps har en stor vækst i efteråret hvilket gør at den også har et relativt stort behov for næringsstoffer i denne periode. En god etablering er en forudsætning for et højt udbytte. En plante som i efteråret har fået en kraftig pælerod og et veludviklet...
Forsøg med YaraMila RAPS

Forsøg med YaraMila RAPS

I forbindelse med konceptet +1 ton i raps, testede vi YaraMila Raps og effekten var overraskende god bedømt på overvintring og væksten i foråret.Væksten var kraftigere hvor der var tilført NPK i efteråret og rapsplanterne var tydeligvis større og...
Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Er der et øget behov for molybdæn i vinterraps?

Planteanalyser udtaget i + 1 tons rapsparceller fra 2015 viste alle et lavt indhold af molybdæn. Tilførsel af svovl udkonkurrer molybdæn og giver anledning til tilførsel via bladgødskning.
Tilførsel af bor til vinterraps

Tilførsel af bor til vinterraps

Når væksten i rapsmarken er ved at tage fart kan der nogle gange ses violette blade, hvilket kan give mistanke om bormangel. Vinterraps er følsom over for bormangel, hvorfor tilførsel af bor altid bør indgå i en gødningsplan for vinterraps.
Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn (Mo) til vinterraps

Molybdæn er nødvendig for at planterne kan udnytte kvælstof optimalt. Molybdæn har en specifik rolle som katalysator når nitrat skal omdannes til nitrit inden de omdannes til kvælstofforbindelser i for eksempel protein. Tilstrækkelig molybdæn i planten...
Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

YaraVita BRASSITREL PRO har været anvendt af landmænd rundt om i Europa i en lang årrække med stor tilfredshed. YaraVita BRASSITREL PRO blev for første gang afprøvet i Danmark i 2015. Læs mere her.
Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Husk mikronæringsstofferne ved opstart af vinterraps

Det rekordvåde efterår 2019 blev efterfulgt af en ekstremt mild og våd vinter. Det betyder at et øget fokus på mikronæringsstoffer kan være nødvendigt.