Nulparcel

Hvor meget kvælstof skal afgrøden tilføres? Dette evigtgyldige spørgsmål fik mere relevans, da landbrugspakken kom. Efter mange års tvungen undergødskning, er der nu atter mulighed for at nærme sig det faglige optimum. Dermed blev det faglige optimum ikke blot en teoretisk værdi, man var begrænset i forhold til, men derimod et mål at stræbe efter.

Find kvælstofniveauet

For at stræbe efter et mål, må man kende det – ikke blot på regionalt niveau, jordtypeniveau eller ejedomsniveau, men ideelt set helt ned på delmarksniveau. Her er det udregnede faglige optimum, der ligger bag kvælstofkvoterne, ikke nok. Man må tættere på.

Et sikkert mål for mineralisering af kvælstof

En af de centrale forudsætninger, der er for at kunne fastsætte et optimalt niveau for tildeling af kvælstof, er naturligvis at kende mineraliseringen. Hvad bidrager jorden med af sig selv? Det spørgsmål har vi traditionelt besvaret med N-min målinger, der angiver mængden af mineraliserbart kvælstof før vækststart. Disse målinger har imidlertid to klare begrænsninger. For det første viser de ikke, om planterne rent faktisk optager det mineraliserbare kvælstof. De viser kun, at det er der. For det andet viser de ikke, om puljen af mineraliserbart kvælstof ændres efter målingen. Eksempelvis vil omsætning af en efterafgrøde øge puljen over tid, og den tid, det tager at omsætte efterafgrøden, vil afhænge af de klimatiske betingelser.

Hos Yara mener vi, at der findes et bedre mål for planternes kvælstofoptag fra jordpuljen end N-min. Vi kigger på planterne og undersøger, hvor meget kvælstof, der rent faktisk er optaget. Dette gøres ved at anlægge 0N-parceller ved vækststart. Disse parceller følges gennem hele vækstsæsonen, hvor man med en hånholdt Yara N-sensor måler optaget i parcellerne. I figur 1 ses målinger fra 2019. Der er målt værdier fra 20 til 60 kg N optaget igennem foråret, og når 2019 sættes i forhold til 5 års glidende gennemsnit, ses det, at N-optaget i ugødede parceller generelt lå højt i 2019.

Nulparcel

Figur 1: Kvælstofoptaget i nulparcellerne var i 2019 højere end gennemsnit for de foregående 5 år. Forskellen i forhold til 5-års gennemsnit var størst først på sæsonen. I gennemsnit var kvælstofoptaget ca. 8-10 kg større i nulparcellerne i 2019.