Anlæg nulparceller og bliv meget klogere!

Hvor meget kvælstof skal afgrøden tilføres? Dette evigtgyldige spørgsmål fik mere relevans, da landbrugspakken kom. Efter mange års tvungen undergødskning, er der nu atter mulighed for at nærme sig det faglige optimum. Dermed blev det faglige optimum ikke blot en teoretisk værdi, man var begrænset i forhold til, men derimod et mål at stræbe efter.

Find kvælstofniveauet

For at stræbe efter et mål, må man kende det – ikke blot på regionalt niveau, jordtypeniveau eller ejendomsniveau, men ideelt set helt ned på delmarksniveau. Her er det udregnede faglige optimum, der ligger bag kvælstofkvoterne, ikke nok. Man må tættere på.

Et sikkert mål for mineralisering af kvælstof

En af de centrale forudsætninger, der er for at kunne fastsætte et optimalt niveau for tildeling af kvælstof, er naturligvis at kende mineraliseringen. Hvad bidrager jorden med af sig selv? Det spørgsmål har vi traditionelt besvaret med N-min målinger, der angiver mængden af mineraliserbart kvælstof før vækststart. Disse målinger har imidlertid to klare begrænsninger. For det første viser de ikke, om planterne rent faktisk optager det mineraliserbare kvælstof. De viser kun, at det er der. For det andet viser de ikke, om puljen af mineraliserbart kvælstof ændres efter målingen. Eksempelvis vil omsætning af en efterafgrøde øge puljen over tid, og den tid, det tager at omsætte efterafgrøden, vil afhænge af de klimatiske betingelser.

Hos Yara mener vi, at der findes et bedre mål for planternes kvælstofoptag fra jordpuljen end N-min. Vi kigger på planterne og undersøger hvor meget kvælstof, der rent faktisk er optaget. Dette gøres ved at anlægge nulparceller ved vækststart. Disse parceller følges gennem hele vækstsæsonen, hvor man med en håndholdt Yara N-Sensor måler optaget i parcellerne. I figur 1 ses målinger fra 2020. Der er målt værdier fra 10 til 70 kg N optaget igennem foråret, og når 2020 sættes i forhold til 6 års glidende gennemsnit, ses det, at N-optaget i ugødede parceller generelt lå på et gennemsnitligt niveau i 2020, men at kvælstofoptaget tidligt i foråret var mindre end normalt.

nulparcel optag 2020.PNG

Figur 1: Kvælstofoptaget i nulparcellerne var i 2020 på niveau med gennemsnit for de foregående 6 år, men lå dog lidt under dette niveau først på sæsonen. I gennemsnit var kvælstofoptaget ca. 35 kg N/ha i nulparcellerne i 2020.

Udnyt viden fra Nulparcel

Når man måler optaget fra sin nulparcel gennem foråret, kan viden fra disse målinger bruges aktivt ved den videre gødningsplanlægning. Eksempelvis kan en høj mineralisering ved vækststart betyde, at man skruer lidt ned ved første tildeling. Herefter følges optaget i nulparcellen, og hvis det går i stå, kan man skrue tilsvarende op ved anden tildeling. Når man skal til sidste tildeling, anbefaler vi, at man supplerer sin viden fra nulparcellen ved at måle med Yara N-Tester i marken. Hermed fastlægges det gennemsnitlige N-niveau for sidste tildeling. Den sidste tildeling kan yderligere forfines ved at graduere kvælstofmængden indenfor marken med den traktormonterede N-sensor eller med det satellitbaserede værktøj Atfarm. Du kan læse meget mere om Yara N-Tester og Atfarm nederst på siden.

Sådan anlægger du en nulparcel

En nulparcel anlægges ganske simpelt ved at brede en presenning ud, når der gødes første gang og markere stedet med en stok – se billede. Samme felt dækkes til ved alle kommende gødskninger.

Hvordan anlæg nulparcel.png

Hvis man har gylle med i gødningsplanlægningen, skal nulparcellen placeres præcis midt mellem to gyllespor. Ved udbringning af gylle slår man et sving udenom nulparcellen første gang, man passerer den. Anden gang man passerer, bliver man i sporet. Herved får man skabt flere forskellige kombinationer af gylle og handelsgødning – se principskiste, figur 2.

Nul-maksparcel med gylle.PNG

Figur 2: Principskitse for anlæg af nulparcel med gylle

Maksparcel

Nulparcellen bør suppleres med en maksparcel placeret ved siden af, hvor man giver et par deciliter gødning ekstra på 3 x 3 meter. Herved får man et mål for markens potentiale for kvælstofoptag og kan eventuelt justere sin tildeling, hvis man har fejlvurdret sin marks maksimale potentiale for kvælstofoptag ved gødningsplanlægningen. I figur 3 kan du se, hvordan en maksparcel etableres.

Maksparcel.PNG
Figur 3: Princip bag maksparcel

Lad os følge din parcel

Fra Yara tilbyder vi at komme ud og følge så mange nulparceller, som vi kan nå i dette forår. Hvis du anlægger nulparcel, vil vi derfor meget gerne høre fra dig og aftale det videre forløb.

Ring eller skriv til vores agronomer - se kontaktoplysninger nedenfor.

Vi anbefaler alle landmænd at forsøge sig med nulparceller. Selvom vi ikke kommer ud og måler i din parcel, vil kuløren i nulparcellen alene være en øjenåbner for mange. Prøv eventuelt også at anlægge flere nulparceller i samme mark og se hvor forskelligt de kan falde ud indenfor marken. Vi ser frem til en sæson med nulparceller over det ganske land og vil følge så mange, som overhovedet muligt. Husk at følge med på siden her når vi nærmer os sæsonen.