Hvordan bruges AdBlue®?

AdBlue er et enkelt og ufarligt produkt. Der er imidlertid nogle meget klare regler, der skal overholdes ved brugen af opløsningen, idet den anvendes sammen med en SCR-katalysator, som er ekstremt følsom over for urenheder.

Det er helt afgørende at forhindre AdBlue-kontaminering for at sikre, at dit SCR-system fungerer korrekt, og desuden for at undgå meget dyre reparationer. Af hensyn til optimal ydeevne på dit køretøj (stort godskøretøj, traktor, let godskøretøj, kassebil, bus, turistbus, bil…) må du aldrig tilsætte noget som helst til AdBlue, da selv ekstra vand kan beskadige katalysatoren i dit SCR-system.

Rigtigt Forkert
 • Hæld altid AdBlue i AdBlue-tanken. Både dysepistolen og tankdækslet er markeret tydeligt
 • Sørg for, at der aldrig kommer diesel i AdBlue-tanken
 • Benyt udelukkende AdBlue-udstyr ved opbevaring eller tankning af AdBlue
 • Hold dit AdBlue-udstyr rent og frit for støv og snavs
 • Sørg for, at din AdBlue-tank og beholdere altid er tætte og intakte
 • Benyt demineraliseret vand (eller AdBlue) til indvendig rengøring eller spædning af AdBlue-udstyr
 • Beskyt imod forkert anvendelse ved at forhindre blanding med postevand, brændstof, olie og andre væsker
 • Bær beskyttelsestøj, hvis du skal håndtere større mængder AdBlue, og der er risiko for spild
 • Hvis du spilder AdBlue på jorden, i et køretøj eller på en lakeret overflade, skal du skylle omhyggeligt med vand
 • Beskyt imod ekstreme temperaturer. AdBlue fryser ved en omgivelsestemperatur på -11 ˚C (12 ˚F)
 • Varm forsigtigt beholderen op for at smelte AdBlue-væsken, hvis produktet fryser i opbevaringsbeholderen. AdBlue kan bruges, når det er tøet op, idet det vender tilbage til den oprindelige tilstand
 • Beskyt dit AdBlue imod direkte sollys
 • Opbevar ved omgivelsestemperaturer under 30 ˚C, da AdBlue ellers kan blive gradvist nedbrudt
 • Afkøl din AdBlue-beholder, hvis den bliver overophedet, ved at sprøjte vand på den forseglede beholder
 • Fyld ikke AdBlue i dieseltanken
 • Fyld ikke diesel i AdBlue-tanken
 • Fyld ikke AdBlue-tanken med vand eller andre væsker
 • Bland ikke AdBlue med andre væsker – det er ikke et additiv
 • Brug aldrig AdBlue, hvis det er kontamineret med postevand eller andre stoffer som f.eks. dieselbrændstof
 • Undgå spredning af spildt materiale og afstrømning og kontakt med jord, vandveje, afløb og kloakker. Underret myndighederne hvis produktet har medført miljøforurening (kloakker, vandveje, jord og luft).
 • Lad ikke bare spildt AdBlue ligge:
  • Lille udslip: Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Fortynd med vand og mop op hvis vandopløselig. Alternativt, eller hvis uopløsligt i vand, absorber med et ikke brændbart tørstof og placer i en egnet affaldsbeholder. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
  • Stort udslip: Stop utætheden, hvis det kan gøres uden risiko. Flyt beholdere væk fra spildområdet. Undgå udslip til kloakker, vandløb, kældre eller lukkede områder. Vask spild ned i et anlæg til behandling af udstrømmende spild eller gør følgende. Spild begrænses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med gældende regler. Bortskaffes via en godkendt affaldsordning.
 • Benyt ikke køretøjet uden AdBlue. Det er ulovligt, og det vil medføre yderligere driftstab på køretøjet
 • Benyt ikke andre stoffer end AdBlue, f.eks. ureaopløsninger. Der kan ske meget bekostelige skader på SCR-systemet
 • Tilsidesæt aldrig systemet, da dette kan have indvirkning på garantien. Det er desuden ulovligt og kan medføre, at køretøjet sættes i "nøddriftstilstand"
 • Benyt ikke snavset udstyr som f.eks. tragte, kander eller oliebeholdere til påfyldning af AdBlue
 • Opbevar ikke AdBlue i direkte sollys
Claus Bertelsen
Claus Bertelsen
Produktchef AdBlue/Air1

Brug kvalitets-AdBlue: Yaras Air1®-varemærke

AdBlue benyttes i dieselkøretøjer, der er udstyret med SCR-teknologi. Yara er en af verdens førende producenter af AdBlue, og virksomhedens Sluiskil-fabrik i Holland er verdens største AdBlue-produktionsanlæg. Yaras AdBlue-varemærke, Air1, leveres via et netværk af Air1-forhandlere, så produktet kan komme ud til vores lokale markeder i hele verden.

AdBlue® is a registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA).