H₂S til industrien

Hydrogen sulphide

Klager over lugt? Du er nødt til at reagere!

Mange industrilokaliteter kan komme til at udlede svovlbrinte fra deres produktionsprocesser eller spildevandsbehandlingsanlæg. Dette medfører klager fra naboer, som følge af lugtgener. Derudover udsættes medarbejderne på lokaliteten for en snigende fare, fordi H₂S er en giftig gas.

Bekæmp H₂S: Hundredvis af industrier bruger allerede YaraNutriox

Yara har allerede hjulpet mange fabrikker i Europa og resten af verden i kampen mod H₂S. Yara har udviklet den forebyggende løsning, YaraNutriox, med nitrater, som både har en forebyggende og vedvarende virkning.

YaraNutriox: Komplet serviceydelse, dokumenterede resultater, optimerede omkostninger i kampen mod H₂S

 • Tag styringen over dit forbrug af YaraNutriox, mens du samtidig forhindrer udslip af H₂S  Vi kan implementere værktøjer, så du får kontrol over dit forbrug af bekæmpelsesprodukterne til forebyggelse af H₂S.
 • Du får samtlige elementer lige ved hånden til styring af indsprøjtningen af bekæmpelsesproduktet og bekræftelse af svovlbrintebehandlingens effektivitet i realtid.
 • Du kan fjerntilpasse doseringen og nøjes med at forbruge den mængde bekæmpelsesprodukt, der virkelig er nødvendig.
Kundeservice - Danmark
Kundeservice - Danmark
Industrial solutions

Cellulose- / papirfabrikker

Papirfabrikker skaber sommetider dårlig lugt, som har direkte indvirkning på det omkringliggende lokalsamfund. Denne lugtgene er ofte forbundet med frigivelse af H₂S fra fabrikkens interne afløbssystemer. Den kommer endvidere fra lugte, der afgives af bakterier, som formerer sig i det recirkulerende vand. Produktion af kraftcellulose kræver faktisk behandling af slam og spildevand, inden disse kan udledes fra fabrikken. Cellulose- og papirindustrien producerer en betragtelig mængde varmt spildevand med et højt indhold af organisk materiale, hvilket skaber optimale betingelser for bakteriel vækst. Sådant slam og spildevand fra en cellulose- og papirfabrik kan frigive H₂S, som er en årsag til klager over lugtgener fra lokalsamfundet omkring cellulose- og papirfabrikker.

Mange papirfabrikker behandler deres H₂S med YaraNutriox

Siden 1991 har Yara med YaraNutriox™, som er en forebyggende behandling imod H₂S, hjulpet mange cellulose- og papirfabrikker i Europa og resten af verden i kampen mod dannelse af svovlbrinte og mercaptaner. Biologisk behandling med YaraNutriox bekæmper H₂S og forhindrer udslip af denne ildelugtende gas.

Mercaptaner: En hurtig og sikker løsning

Til forebyggelse af ildelugtende gasser i renseanlæg og ved afvanding af kloakslam tilbyder Yara renseanlæg og industrianlæg EcoNOx®, som er en hurtigtvirkende og virksom afhjælpende løsning imod H₂S og mercaptaner. EcoNOx er et stærkt oxiderende middel. Dets aktive stoffer benyttes allerede med succes på miljøområdet og til behandling af drikkevand, overfladevand og jord. EcoNOx forbedrer effektiviteten af flokkuleringsmidler til slamafvanding. Det kan også udfælde tungmetaller og neutralisere andre stoffer som f.eks. fenoler.

Hvordan bekæmper EcoNOx mercaptaner?

Denne behandling imod H₂S og lugtgener i cellulose- og papirfabrikker omfatter:

 • Fabrikkens netværk af slamrør
 • Flokkuleringstankene
 • Filterpresserne
 • Slamopbevaringstankene

H₂S er andet og mere end et lugtproblem

Det er også en giftig gas, som medarbejdere på fabrikken skal beskyttes imod.

Optimer dit forbrug af bekæmpelsesmidler imod H₂S

Omkostningerne til denne løsning afhænger af kompleksiteten af problemet. Vores teknikere designer løsninger, som er skræddersyet til dit problem. Disse løsninger omfatter værktøjer til styring af indsprøjtning af bekæmpelsesproduktet og bekræftelse i realtid af behandlingens effektivitet mod svovlbrinte og mercaptaner. På den måde kan du fjerntilpasse doseringen, så du kun forbruger den mængde af bekæmpelsesproduktet, der virkelig er brug for.

Lugtproblemer ved levnedsmiddel- og drikkevareindustri: H₂S kan være årsagen til den dårlige lugt.

De fleste former for fødevareindustri producerer spildevand med en høj belastning af biologisk nedbrydeligt organisk materiale. Lugte forårsaget af udledninger er et af mange aktuelle miljøproblemer i forbindelse med levnedsmiddel- og drikkevareindustrien. Svovlbrinte og mercaptaner medfører lugte, som i særdeleshed forekommer ved industrianlæg som f.eks.:

 • Slagterier
 • Fødevareforarbejdningsfabrikker
 • Drikkevarefabrikker

Disse lugte har direkte indvirkning på lokalsamfundet omkring fabrikken. Lugtgener kan være knyttet til udslip af svovlbrinte (H₂S). Ved slagterier og fabrikker, der fremstiller dåsekonserves og færdigretter, kan udledninger være årsagen til, at behandling imod H₂S og lugte og er nødvendig.

Mange levnedsmiddel- og drikkevarefabrikker behandler H₂S-problemer med YaraNutriox

Siden 1991 har Yara med YaraNutriox, som er en forebyggende behandling imod H₂S, hjulpet mange levnedsmiddel- og drikkevarefabrikker i Europa og resten af verden i kampen mod dannelse af svovlbrinte. YaraNutriox™ er en biologisk behandling, der bekæmper H₂S og forhindrer udslip af denne ildelugtende gas.

H₂S er andet og mere end et lugtproblem

Det er også en giftig gas, som medarbejdere på fabrikken skal beskyttes imod.

Optimer dit forbrug af midler imod H₂S

Omkostningerne til denne løsning afhænger af kompleksiteten af problemet på din lokalitet. Vores teknikere designer løsninger, som er skræddersyet til netop dit problem. Disse løsninger omfatter værktøjer til styring af indsprøjtning af produktet og bekræftelse i realtid af behandlingens effektivitet imod svovlbrinte og mercaptaner. På den måde kan du fjerntilpasse doseringen, så du kun forbruger den mængde af produktet, der virkelig er brug for.

Spildevand fra vingårde

Damme med vinrester, som udsættes for naturlig fordampning, er meget udbredte, især i Middelhavsområdet. Dampe fra damme til naturlig fordampning kan medføre en meget dårlig lugt i lokalsamfundet, som udsættes for lugtgener relateret til H₂S. Som følge af manglen på ilt i disse bassiner, danner mikrobiel aktivitet i dem svovlbrinte. Afhjælpende behandlinger imod H₂S har kun begrænset virkning.

I 2007 udviklede Yara sammen med franske INRA en forebyggende proces ved navn WiNOx – den fodrer dammen med nitrater. Doseringen finder sted afhængigt af gennemstrømningshastigheden og bassinets belastning. Denne forebyggende behandling forhindrer dannelse af ildelugtende forbindelser. Den løser problemet med svovlbrinte og lugtgener ved at fjerne kilden til dem.

WiNOx modtog en pris på SITEVI-arrangementet i 2007.

H₂S og raffinaderier

Lugte på raffinaderier

Svovlbrinte giver en generende lugt, som man finder i olieraffinaderier og især i forbindelse med:

 • Tanke i terminaler
 • Havvandsudskilningsområdet
 • Vandballast
 • Vandtanke til brandbekæmpelse

Behandling imod H₂S på raffinaderier med PetroCare

Siden 1991 har Yara med PetroCare, som er en forebyggende behandling imod H₂S, der er udviklet specifikt til petrokemiske aktiviteter, hjulpet mange raffinaderier i kampen mod udslip af svovlbrinte. PetroCares biologiske behandling bekæmper H₂S og forhindrer udslip af denne ildelugtende gas. PetroCare kan endvidere anvendes i oliefelter og offshore.

Få flere oplysninger ved at besøge vores side om reduktion af forsuring i tanke

Hold dine driftsomkostninger i forbindelse med H₂S-bekæmpelse under kontrol: Vælg PetroCare

Omkostningerne til denne løsning afhænger af kompleksiteten af problemet. Vores teknikere designer løsninger, som er skræddersyet til dit problem. Disse omfatter værktøjer til styring af indsprøjtning af bekæmpelsesproduktet og bekræftelse i realtid af behandlingens effektivitet mod svovlbrinte og mercaptaner. På denne måde kan du fjerntilpasse doseringen, så du nøjes med at forbruge den mængde bekæmpelsesprodukt, der virkelig er nødvendig.