Fosforbrug og balance i Danmark

Efter 2. verdenskrig var der et stort behov for fosfor og forbruget af fosfor i handelsgødning steg indtil det toppede i 1970érne, hvor anbefalingen ofte var at tilføre to gange afgrødes forventede fraførsel. I dag er forbruget af fosfor i handelsgødning på ca. 12-13.000 ton.

Overskuddet af fosfor på bedriftsniveau har siden 2009 været omkring 6 kg P/ha. og er faldet betydeligt i forhold til 1990érne. Ses der udelukkende på markbalancen er fosforoverskuddet ca. 2,8 kg P mindre og udgør således kun 3 kg fosfor pr ha. Fosforoverskuddet svinger lidt fra år til år, idet fraførsel med afgrøder er varierende. Inputtet fra husdyrgødning har været faldende, især efter 2005 hvor der kom fokus på fosforforbruget i foderet. Udnyttelsen af fosfor er i de sidste 30 år steget fra omkring 26 procent til at ligge stabilt på omkring 70 procent.

Tabel: Fosforoverskud (bedriftsbalance). Teknisk rapport nr 77, 2016 fra Nationalt Center for Miljø og Energi.


Betydelige regionale forskelle

Balancen for fosfor er desværre ulige fordelt. Således er det største fosforoverskud knyttet til husdyrbrug og balancen på Sjælland hvor husdyrtætheden ikke er så tæt, er derfor negativ. Dette understøttes endvidere af jordbundsanalyser.På Sjælland er andelen af prøver under det anbefalede fosfortal på 2,0 steget til 25-30 procent. Udfra dette er det sandsynligt at det fulde udbyttepotentiale langt fra udnyttes på alle arealer.

Billede: Regionale fosforbalancer 2013. Teknisk rapport nr 77, 2016 fra Nationalt Center for Miljø og Energi.