Sekundære og mikronæringsstoffer

Værdien af magnesium i Yara gødning kan beregnes til 2 kr./ kg magnesium. Fravalg af magnesium kræver på planteavlsbrug en klar kalkningsstrategi med indhold af magnesium for at sikre planternes behov. Værdien af bor i Yara gødning kan beregnes til 0,125 kr./gram. Anvendes YaraMila 21-3-10 m. Mg, S og B til eksempelvis gødskning af vårbyg har næringsstofferne bor og magnesium en merværdi på ca. 30 kr./ha i forhold til en gødning med et tilsvarende indhold af NPK men uden indhold af Mg og B.

Magnesium

Kornafgrøder har et behov på 10 kg Mg/år, mens grøntsager har et behov på 15-35 kg/ha og kartofler har et behov på optil 50 kg/ha.

Mangel på magnesium kan især medføre et lavt olieindhold i raps, mens mangel i kornafgrøder kan betyde et lavt indhold af protein.

Et passende højt indhold i jorden sikrer normalt afgrødernes optagelse af magnesium, men specielt i foråret kan der opnås en effekt af vandopløseligt magnesium i gødningen. Magnesium frigiver langsomt plantetilgængeligt magnesium.

Magnesium tilføres via handelsgødning, husdyrgødning eller via magnesiumkalk. Det vejledende indhold af magnesium i kvæg- og svinegylle er 0,5 kg/ton, men kan variere. Magnesium i gylle er vandopløseligt.

Især planteavlsbrug skal være opmærksom på at tilføre magnesium.

Mange af Yaras kvalitetsgødninger indeholder magnesium. Det kan være letopløseligt magnesium eller i form af tungt opløseligt magnesium, som også findes i kalk.

Værdi af magnesium

Værdien af magnesium kan beregnes ud fra prisdifferencen mellem magnesiumkalk og almindelig jordbrugskalk. Prisen på magnesiumkalk, der indeholder 2,5% magnesium, er omkring 50 kr./ton. Således kan værdien af tungtopløseligt magnesium beregnes til 2 kr./kg.

Fravalg af magnesium i handelsgødning kræver jordprøver til vurdering af magnesiumindholdet i jorden, som kan afgøre om magnesiumbehovet i afgrøden kan opfyldes via den langsomme frigivelse fra jorden. Manglende tilførsel af magnesium i handelsgødning kræver endvidere en klar kalkningsstrategi, hvor der tilføres 2,5 – 3 ton magnesiumkalk hvert tredje år.

 

Bor

Kornafgrøder har et relativt beskedent behov for bor og optager kun 10-15 g pr. ha. Tokimbladede afgrøder såsom raps, roer og kartofler har derimod optager 5-600 g bor pr. ha.

Bor optages som borsyre og optagelsen er meget afhængig af jordens reaktionstal. Ved høje rektionstal er optagelsen af bor begrænset. Mangel ses derfor ofte ved høje reaktionstal, hvor borsyre omdannes til ionform. Dermed forhindres optagelsen i rødderne og samtidig binder lerpartikler borionerne.

Bormangel forekommer oftest i tørre år, hvilket skyldes at bor frigives i mindre grad fra organiske partikler på grund af tørken. Bormangel optræder hyppigst på lettere jorde med et lavt indhold af organisk materiale, men kan dog også forekomme på lerjord med højt reaktionstal. Bor kan udvaskes og ses derfor også på lettere jorde, når der har været overskudsnedbør. Af samme grund er det vanskeligt at opretholde et passende niveau af bor i jorden.

Gødskning med bor kan udføres som en bladgødning (eksempelvis YaraVita Bortrac) eller ved at tilføre bor via handelsgødningen. Analyser af borindhold i gylle er beskedent. Ved at bruge handelsgødning med et lille indhold af bor sikres afgrødernes behov.

De fleste af YaraMila-gødningerne indeholder 0,02 procent bor, som er tilstrækkeligt til at sikre de almindelige afgrøders behov. Til afgrøder med højt behov for bor kan anvendes gødninger specielt tilpasset den enkelte afgrøde. Eksempelvis YaraMila RAPS (0,15% bor), YaraMila MAJS (0,15% bor).

Værdi af bor

Værdien af bor i handelsgødning kan beregnes ved at sammenligne prisen på borholdige bladgødninger. I disse produkter har bor typisk en værdi på 0,12 kr./ g bor (18 kr./ liter produkt m. 150 g bor/liter). En kvalitetsgødning fra Yara med et borindhold på 0,02 procent, har derfor en merværdi på 2,5 kr./100 kg. 

 

Sammenligning af gødningsforslag

Eksempel på gødningsforslag til vårbyg for gødninger med og uden sekundære- og mikronæringsstoffer.

 

Kg gødning/ha

N

P

K

S

Mg

B

YaraMila 21-3-10 m Mg, S og B

631

130

16,4

61

23

6,3

0,13

 

 

 

 

 

 

 

 

NPK 22-3-10

602

130

15,7

58

12

0

0

Merværdi næringsstoffer Yara løsning (kr/ha)

 

 

7,7

 

2,5

13

16

 

 

 

 

 

 

 

 

NPK 21-3-10 (prillet)**

619

130

16,1

59

22

0

0

Merværdi næringsstoffer Yara løsning (kr/ha)

 

 

3,3

 

 

13

16

 

Ved sammenligning af forskellige gødningsforslag skal der foretages en vurdering af, om alle tilførte næringsstoffer kan værdisættes. Dette er forudsat at være tilfældet for magnesium og bor i de viste gødningsforslag, mens det ikke er tilfældet for svovl. Kornafgrøder har normalt et behov for svovl svarende til 10 procent af den tilførte kvælstofmængde. I dette tilfælde er der således kun behov for at tilføre 13 kg svovl pr. ha. Værdien af et kilo svovl er 2,5 kr.

Værdien af fosfor for den enkelte løsning: Vårbyg betaler for fosfor – især på planteavlsbrug. Der er udbytterespons på tilførsel af op til 22 kg fosfor/ha. Værdien af det ekstra fosfor/ha, som YaraMila tilfører i de viste gødningsforslag, er på 3,3 – 7,7 kr./ha.

Det kan diskuteres om tilførsel af 61 kg kalium pr. ha. kan værdisættes, såfremt halmen bortføres. Dette er ikke gjort i dette tilfælde.

 

Planteanalyser

Mere end 50% af dansk korn har et lavt indhold af magnesium eller bor.

Vinterhvede

imageduj4f.png
Planteanalyser i vinterhvede - 1471  analyser  – udtaget i forsøg og marker 1997 - 2016.

 

Magnesium: Planteanalyser viser, at 60 procent af danske hvedemarker (hvede fra forsøg) har et moderat eller lavt indhold af magnesium – heraf har 37 procent et lavt indhold af magnesium.

Bor: Planteanalyser viser, at 70 procent af danske hvedemarker (hvede fra forsøg) har et moderat eller lavt indhold af bor – heraf har 35 procent et lavt indhold af bor.

 

Byg (vårbyg + vinterbyg)

image1vmzl.png
Planteanalyser i byg - 706  analyser  – udtaget i forsøg og marker 1997 - 2016.

 

Magnesium: Planteanalyser viser, at 28 procent af danske bygmarker (byg fra forsøg) har et moderat eller lavt indhold af magnesium – heraf har 4-5 procent et lavt indhold af magnesium.

Bor: Planteanalyser viser, at 52 procent af danske bygmarker (byg fra forsøg) har et moderat eller lavt indhold af bor – heraf har 15 procent et lavt indhold af bor.