Indholdet i YaraMila MAJS - Specielt designet til Majs

YaraMila Majs er en startgødning til majs sammensat så den på bedste vis tilfredsstiller majsens behov. YaraMila Majs er i 2019 tilpasset den nye stramme lovgivning omkring fosforlofter. Således er fosforindholdet reduceret, så det stadig er muligt at placere en mindre mængde fosfor ved kernen, samtidig med at der placeres en tilpas mængde kvælstof.

YaraMila MAJS er en samgranuleret gødning, hvilket sikrer ens fordeling af alle næringsstofferne i gødningen. Således er der fosfor i alle gødningskorn, hvilket betyder at majsen ved gødningsplacering hurtigt optager fosfor. Derudover er typen støvfri og stopper derfor ikke i såtuder eller i såmaskinens fordeler. Et minimalt indhold af støv betyder at risikoen for uønsket fugtoptagelse er reduceret.

Indholdet i YaraMila MAJS - Specielt designet til Majs

Kvælstoftyperne i YaraMila MAJS består af nitrat- og ammoniumkvælstof. Nitraten er direkte tilgængelig for majsplanten, mens ammoniumkvælstoffets forsurende virkning udnyttes til at øge tilgængeligheden af fosfor og mangan.
Fosfor: 80 % vandopløseligt / 20% citratopløseligt. Det vandopløselige fosfor optages umiddelbart af via rødderne. Jorden og majsen er dog i konkurrence op fosforen, hvorfor det er en fordel at en mindre mængde fosfor er på citratopløselig form. Dette fosfor bliver tilgængeligt når rødderne udskiller rodexudater.
Svovl: På marker som regelmæssigt tilføres husdyrgødning er svovlbehovet normalt dækket via mineraliseringen af svovl fra husdyrgødning. Tilførsel af en mindre mængde let tilgængeligt svovl via startgødning kan dog være fordelagtigt.
Zink stimulerer rodvæksten. Majs er følsom overfor zinkmangel, som især kan forekomme på sandjord med højt reaktionstal.
Bor har betydning for kolbesætningen. Forsøg viser ofte merudbytte for at tilføre bor til majs. Bormangel forekommer især i tørre år og på sandjord med højt reaktionstal.

 
Majsens behov for næringsstoffer

  • Ved et majsudbytte på 14 tons tørstof pr hektar frafører majs ca. 28 kg fosfor, 140 kg kalium, 17 kg magnesium, 13 kg svovl, 260 g mangan  pr ha. Ved tilførsel af 40 ton gylle dækkes dette behov i storudstrækning, dog skal der tilføres ca. 30 kg kvælstof samt ca. 15 kg fosfor i startgødning.
  • Kvælstofbehovet i majs afhænger meget af forfrugt og markens husdyrgødnings historik. I Landsforsøg 2013-2016 var det optimale kvælstofniveau som et gennemsnit af 12 forsøg på 120 kg N pr. ha (+ N i startgødning), mens det i 2017 i gennemsnit af 3 forsøg var på 175 kg N pr. ha. Vejledende N-norm for majs på vandet JB 1-4 er 188 kg N pr ha (Landbrugsstyrelsen, 2018/19)
  • Kaliumbehovet kan være stort på arealer hvor der tidligere har været græs/kløvergræs, hvorfor ekstra tilførsel af kalium kan være nødvendig.
  • På arealer, som jævnligt tilføres husdyrgødning,er svovlmangel som regel ikke et problem. Da optagelsen af svovl først begynder i juni, kan mineraliseringen af svovl i jorden som regel følge med til at forsyne majs med svovl. På arealer, som ikke er tilført større mængder husdyrgødning i tidligere år, bør der tilføres 10-15 kg svovl pr. ha.
  • Magnesiummangel er normalt ikke et problem, hvor majs tilføres husdyrgødning, og hvor kalkning foretages med magnesiumkalk eller dolomitkalk. Kvæggylle indeholder omkring 0,5 kg magnesium pr. ton. Med 40 ton gylle pr. ha tilføres 20 kg magnesium pr. ha, som overvejende er vandopløseligt

Herunder kan du få mere information om baggrunden for udviklingen af YaraMila MAJS, blandt andet gennem vores undersøgelser af gylleanalyser for kvælgbedrifter og en større mængde planteanalyser i majs.