Næringsstoffer i gylle

Vi har kigget nærmere på en samlet analyse af 29 gylleanalyser udført i 2014 af SEGES. Vores fokus i analyserne har været på svovl og magnesium.

Svovl: På arealer, som jævnligt tilføres husdyrgødning, er svovlmangel som regel
ikke et problem. Da optagelsen af svovl først begynder i juni, kan mineraliseringen af svovl i jorden som regel følge med til at forsyne majs med svovl. På arealer, som ikke er tilført større mængder husdyrgødning i tidligere år, bør der tilføres 10-15 kg svovl pr. ha.

Magnesium: Magnesiummangel er normalt ikke et problem, hvor majs tilføres husdyrgødning og hvor kalkning foretages med magnesiumkalk eller dolomitkalk. Kvæggylle indeholder omkring 0,5 kg magnesium pr. ton. Med 40 ton gylle pr. ha tilføres 20 kg magnesium pr. ha, som overvejende er vandopløseligt.

Majsens behov for næringsstoffer

Ved et majsudbytte på 14 tons tørstof pr hektar frafører majs ca. 28 kg fosfor, 140 kg kalium, 17 kg magnesium, 13 kg svovl, 260 g mangan pr ha. Ved tilførsel af 40 ton gylle dækkes dette behov i stor udstrækning, dog skal der tilføres kvælstof samt ca. 15 kg fosfor i startgødning.

Kvælstofbehovet i majs afhænger meget af forfrugt og markens husdyrgødnings historik. I Landsforsøg 2013-17 var det optimale kvælstofniveau som et gennemsnit af 15 forsøg på 120-175 kg N pr. ha (+ N i startgødning).

Kaliumbehovet kan være stort på arealer hvor der tid-ligere har været græs/kløvergræs, hvorfor ekstra tilførsel af kalium kan være nødvendig.

På arealer, som jævnligt tilføres husdyrgødning, er svovl-mangel som regel ikke et problem. Da optagelsen af svovl først begynder i juni, kan mineraliseringen af svovl i jord-en som regel følge med til at forsyne majs med svovl. På arealer, som ikke er tilført større mængder husdyrgødning i tidligere år, bør der tilføres 10-15 kg svovl pr. ha.
Magnesiummangel er normalt ikke et problem, hvor majs tilføres husdyrgødning, og hvor kalkning foretages med magnesiumkalk. Kvæggylle indeholder omkring 0,5 kg magnesium pr. ton, som overvejende er vandopløseligt.