Gødningsforslag majs

Mange forsøg med startgødning har vist merudbytter ved at placere kvælstof og fosfor til majs, og generelt anbefales det at placere ca. 30 kg kvælstof samt 10-15 kg fosfor pr ha ved såning, hvis det er muligt i henhold fosforloftet. Yaras fleksible gødningsprogram gør det muligt at vælge en optimal løsning under hensyntagen til den enkelte ejendoms muligheder for fosfortilførsel.

Formålet med placering af startgødning til majs er at sikre en hurtig og ensartet fremspiring under alle klimaforhold, samt at sikre tilførsel af de næringsstoffer, der ikke tilføres i tilstrækkelige mængder med husdyrgødningen eller på anden måde er utilgængelige, når majs har behov for næringsstoffer.

Kvælstof og fosfor tilføres startgødning

Den nuværende fosforregulering, hvor der kun må tilføres 30/35 kg P pr. ha i husdyr- og handelsgødning, vanskeliggør muligheden for at placere den optimale fosformængde ved såning af majs. På nogle landbrug vil det, afhængig af belægningsgraden, kun være muligt at tilføre majsen 4-8 kg fosfor pr. ha i handelsgødning, mens andre kan komme op på de anbefalede 10-15 kg. Af denne grund markedsfører Yara nu to versioner af YaraMila Majs, der er sammensat, så alle behov kan imødekommes. YaraMila MAJS NP 26-6 er målrettes de brug, der er begrænset til lave fosformængder, mens YaraMila MAJS NP 19-8 anvendes, hvor der stadig er mulighed for 10-15 kg P/ha.

Næringsstofferne YaraMila MAJS

Begge YaraMila Majs gødninger er sammensat med 30-35 % kvælstof på nitratform og 60-65 % kvælstof på ammoniumform. Kvælstof på nitratform sikrer en hurtig fremspiring og tidlig vækst i majsen, mens kvælstof på ammoniumform forsurer jorden, når det optages eller omdannes til nitrat, og hermed gør fosfor og mangan mere tilgængeligt. Ved at kombinere de to typer kvælstof sikres majsen optimale betingelser lige fra vækststart.   Fosfor er helt afgørende for rodvæksten og dermed for majsens mulighed for at afsøge jorden for øvrige næringsstoffer. Fosfor transporteres ikke i jorden, hvorfor det er vigtigt, at fosfor placeres tæt ved majskernen. Ofte vil jorden ikke være i stand til at frigive let tilgængeligt fosfor i tilstrækkelig grad til at dække majsen behov ved vækststart. Placering af en mindre mængde fosfor kan derfor være formålstjenligt til at hjælpe planten i gang, hvorefter rødderne hurtigere bliver i stand til at finde frem til jordens fosfor.

YaraMila MAJS gødningerne indeholder endvidere svovl, bor og zink. I det nedenstående kan du se forslag til anvendelse af de to YaraMila MAJS gødninger.

Gødningsforslag til majs

JB 2-4, lav fosforkvote

images4mk8.png

JB 2-4, almindelig fosforkvote

imageqh9z.png

* Landbrugsstyrelsens norm for silomajs på uvandet JB 2-4 2022/2023

** Der er regnet med et indhold på 3,77 kg N/ton gylle (= 169 kg totalt N) og en kvælstofudnyttelse på 75 %. Husk altid at få din gylle analyseret og juster efter aktuelt indhold.

Kalium

Majsens behov for kalium dækkes normalt via husdyrgødning, men ved meget store udbytter og et lavt indhold af kalium i gylle, kan det være nødvendigt at tilføre ekstra kalium. Dette kan også være tilfældet ved lave kaliumtal.

Svovl

Majs har et behov for 7-15 kg svovl pr. ha. Kvæggylle indeholder i gennemsnit 0,47 kg svovl pr. ton gylle. Med 40 ton gylle pr. ha tilføres 19 kg svovl pr. ha, som overvejende er organisk bundet. På arealer, som jævnligt tilføres husdyrgødning, er svovlmangel som regel ikke et problem. Da optagelsen af svovl først begynder i juni, kan mineraliseringen af svovl i jorden som regel følge med til at forsyne majs med svovl. På arealer, som ikke er tilført større mængder husdyrgødning i tidligere år, bør der tilføres 10-15 kg svovl pr. ha.

Magnesium

Magnesium indgår i planters klorofyl, som er essentiel for fotosyntesen. Magnesium er endvidere nødvendig for optagelse af fosfor ind i planten. Med kvæggylle tilføres der omkring 20 kg magnesium pr. ha, mens et udbytte på 14 ton tørstof bortfører cirka 17 kg magnesium pr. ha. Magnesiummangel er normalt ikke et problem, hvor majs tilføres husdyrgødning, og hvor kalkning foretages med magnesiumkalk eller dolomitkalk.
Stor tilførsel af kalium kan konkurrere med optagelse af magnesium, hvorfor det er vigtigt, at tilførslen af disse to næringsstoffer er korrekt balanceret.

Vigtige mikronæringsstoffer

Zink

Zinkmangel forekommer sporadisk og især på sandjord i et koldt forår. Majs er den afgrøde i Danmark, der er mest følsom for zinkmangel. Zink stimulerer tidlig rodvækst og øger optagelsen af fosfor. Behovet er 300-500 g/ha. 15 % af planteanalyser udført på danske majsafgrøder viser et lavt indhold af zink. YaraMila MAJS indeholder 0,1 % zink.

Danske forsøg med zink viser, at der i visse områder og på visse jordtyper kan være stort behov for zink i startgødningen.

Bor

Majs har behov for ca. 300 g bor. Der tilføres cirka 200 g bor via gylle/husdyrgødning. Bor spiller en vigtig rolle ved blomstring og dermed kolbeudviklingen. Ved mangel reduceres udviklingen af kolberne. Kun 5 % af borindholdet i jorden er plantetilgængeligt, og på lettere jorde kan bor udvaskes. Der forebygges bedst mod bormangel ved at bruge YaraMila MAJS. Landsforsøgene har gentagne gange bevist, at bor tilført via YaraMila MAJS giver en markant forøgelse af borindholdet i planten, målt ved bladanalyser i juni.

YaraVita KOMBIPHOS

Majs har i de tidlige udviklingsstadier vanskeligt ved at optage tilstrækkeligt med fosfor og zink. Især i kolde og tørre perioder kan dette være et problem og reducere majsens udvikling. Dette kan forhindres ved anvendelse af YaraVita KOMBIPHOS, der tilfører lettilgængeligt fosfor, zink, magnesium og kalium. Lettilgængeligt fosfor øger rodudviklingen, og det gør planten i stand til at afsøge en større jordvolumen for øvrige næringsstoffer. I situationer hvor majsen vokser meget hurtig, og hvor næringsstoffer fra jorden ikke frigives hurtigt nok, kan en bladgødskning med YaraVita KOMBIPHOS være en god forsikring.