Jordbær

Jordbær kan dyrkes traditionelt på marken med granuleret gødning eller på mere eller mindre avanceret vis med gødevanding fra ophøjede bede på marken til render med substrat i traditionelt væksthus. I dag anbefales dyrkning med gødevanding og bedst er det med table-top og render i plasttunnel eller væksthus. Med gødevanding kan man gødske og vande med komplette næringsstofopløsninger i hele vækstsæsonen.

Traditionel dyrkning på friland

Jordbær skal gødes med granuleret NPK-gødning suppleret med kalksalpeter. Yara anbefaler den klorfrie NPK-gødning YaraMila 14-3-15, samt YaraLiva Tropicote eller YaraLiva Nitrabor (kalksalpeter med bor).
Gødningsmængden afhænger af sort, forventet udbytte, plantetidspunkt, jordbund m.v.  Jordbundsanalyse bør foretages, inden endelig gødningsplan besluttes. For at reducere udvaskning og sikre at planter har tilstrækkelig gødning gennem hele sæsonen, bør gødningen fordeles udover sæsonen.
I moderne jordbærdyrkning er det vigtigt, at man ikke overgødsker med kvælstof. For at sikre smag og bedre holdbarhed skal kalimængden øges. Efter blomstring og ud i efteråret vil tilstrækkelige mængder af fosfor og kalium sikre blomsterdannelsen. Øget mængde af calcium vil styrke celledannelse og hermed forebygge gråskimmel. Gødskning med mikronæring kan være nødvendigt. Se afsnittet med bladgødskning. Specielt bor, zink, jern og mangan er vigtige næringsstoffer for jordbær.

Anbefalet gødningsnorm til jordbær

  N P K Mg Ca
Kg/ha 50 - 80 15 - 20 100 - 120 10 - 15 30 - 50

Gødningsforslag

YaraMila 14-3-15 til føres med 150 - 350 kg/ha om foråret og med 250 kg/ha umiddelbart efter høst. YaraLiva Tropicote/YaraLiva Nitrabor tilføres to gange med 150 kg/ha mellem blomstring og høst.

Bladgødskning af jordbær

Dyrkning af jordbær på friland vil i de fleste tilfælde kræve at supplement af bladgødning, for at opnå højt udbytte, sikre kvalitet og god holdbarhed. Det kan være aktuelt at bladgødske med calcium, magnesium, jern, mangan, bor, zink, silicium eller en blandet cocktail af såvel makro- som mikronæring.

Yara har en lang række bladgødninger, som vil kunne dække disse behov. Bladgødninger fra Yara sælges under navnet YaraVita. Yara er gerne behjælpelige med udarbejdelse af skræddersyet gødningsplan for bladgødskning.
Bladgødskning vil være mest aktuel om foråret og efteråret, hvor kulde og store nedbørsmængder vil hæmme optagelse af specielt mikronæring gennem rødderne.

Gødevanding af jordbær

Der findes mange jordbærsorter. I teorien har hver sort sit eget behov for gødning, men i praksis kan de samme gødninger med få justeringer anvendes til de fleste sorter. Jordbærplanter har som udgangspunkt brug for to forskellige gødningsopskrifter. En opskrift, der skal anvendes fra væksten starter om foråret og frem til begyndende blomstring, og en anden opskrift fra blomstring og frem til høsten er færdig. Den første plan kaldes for den ”vegetative plan” og den anden for den ”generative plan”. Den vegetative plan har et lavt K/N forhold på ca. 1,1, mens den generative har et højt K/N forhold på ca. 1,7.

Yara har gødningsstandarder for alle kulturfaser og er gerne behjælpelige med gødningsstandard og gødningsplan for netop din kultur.
Til jordbær anbefales det, at man som udgangspunkt anvender YaraTera Kristalon Indigo, YaraTera Kristalon Orange, YaraTera Kristalon Super Red og YaraTera Kristalon Scarlet.

Rette pH i tørven (eller alternativt dyrkningsmedie) er meget vigtigt. Udvandet pH bør altid ligge mellem 5,5 og 5,8. Har man meget bikarbonat (HCO3-) i råvandet, skal der anvendes en del salpetersyre for at opnå rette udvandet pH, og det kan være nødvendigt at tilføre en meget begrænset mængde ammoniumkvælstof for at opret holde rette pH i tørven.
Hvis man vælger selv at blande gødning anbefales det, at man anvender YaraTera Amnitra (ammoniumnitrat) for at justere pH.

Gødningsplaner til jordbær kan naturligvis også sammensættes ud fra de enkelte YaraTera Krista produkter samt TaraTera Rexolin APN cheleteret mikroblanding.
Uanset om der vælges en løsning med YaraTera Kristalon eller en løsning med YaraTera Krista produkter, skal der som minimum anvendes en løsning med to gødningskar. I det andet gødningskar skal der anvendes YaraTera Calcinit calciumnitrat (kalksalpeter). Kvælstofbalancen og K/N-forholdet justeres ved at regulere på forholdet mellem gødninger i de to gødningskar.
Baseret på råvandsanalyse fra det enkelte gartneri udarbejder Yara gerne gødningsplaner.

Ledningstalsstyring

Jordbærplanternes behov for gødning er størst fra begyndende vækst og frem til blomstring. For de fleste sorter gælder det, at man starter med et ledningstal på 1,5 - 1,7 mS/cm og langsomt øger til 2,0 - 2,5 mS/cm. Fra blomstring falder behovet for gødning og ledningstallet sænkes langsomt til ca. 1,5 mS/cm. Har man højt ledningstal i råvandet skal ledningstal generelt være højere, end hvis man har lavt ledningstal.

For at kunne gødske korrekt anbefales det at måle ledningstallet og pH fra drænvand minimum hver anden dag og justere efter dette. Det er vigtigt, at ledningstallet ikke stiger til over 2,7 mS/cm i drænvandet. Jævnlige analyser for fuldstændig næringssammensætning i dyrkningsmediet anbefales også. Yara kommenterer gerne på disse.
Vær opmærksom på, at anbefalet ledningstal kan variere lidt fra sort til sort og årstid til årstid. Spørg gerne Yara til råds vedrørende dette.

Vanding

Korrekt vandingsstrategi er meget vigtig i moderne jordbærproduktion. Næringsstofmangel og mange kulturrelaterede problemer skyldes oftest overvanding og for lidt oxygen til rødderne. Det anbefales, at vandindholdet i dyrkningsmediet vurderes forud for hver vanding. Dyrkningsmediet må aldrig blive for vådt.

For at sikre ensartede planter med et godt rodnet tidligt i vækstsæsonen er det meget vigtigt, at der ikke vandes om natten. Dyrkningsmediet skal tørre ned med 15 - 20 % over natperioden. Hold godt øje med dette og juster stop- og starttidspunkt for vanding. Senere når frugtudviklingen starter, skal der vandes mere. Vandprocenten over natten skal nu kun falde med 10 - 12 %. I dagperioden vandes efter lys (indstråling). Det nemmeste er at basere lysvanding efter joule/cm2. På regnvejrsdage/dage med ringe indstråling bør vanding styres efter maksimum pausetider i kombination med indstråling.

Special gødningstips

Som forsikring mod jernmangel anbefales det at tilsætte 0,5 mg EDDHA eller HBED 6 % jernchelat pr. liter gødningsvand. Yara anbefaler YaraTera Rexolin Q48 eller YaraTera Rexolin X60.

Meldug er ofte et stort problem i jordbærkulturen. Forsøg samt praktisk erfaring har vist, at bladgødskning med silicium i form af YaraLiva Actisil kan forebygge meldug, give stærkere planter og øge udbytter. YaraLiva Actisil indeholder foruden silicium også kolin, som naturligt styrker planteceller. Jordbærplanter optager silicium og kolin gennem bladene.
Behandling med Actisil skal ske fra blomstring. Der anbefales 4 sprøjtninger med 10 dages mellemrum. Dosering pr. gang er 0,4 liter pr. ha.

Videnskabelige forsøg i Holland har vist, at polyfosfat har positiv effekt på jordbærplanter med følgende fordele:

  • Bedre og stærkere rodsystem med øget optagelse af specielt calcium og magnesium
  • Forebygger svampesygdomme
  • Stærkere planter i hurtigere vækst
  • Ensartede planter
  • Mørkere blade og ingen mangelsymptomer
  • Sundere og mere modstandsdygtige planter
  • Øget produktion såvel kvantitativt som kvalitativt

Yara sælger et polyfosfat med en helt unik kædelængde, der sikrer, at alle fordele med polyfosfat opnås. Produktet sælges som Super FK og markedsføres som:

  • YaraTera Super FK 30

YaraTera Super FK 30 indeholder 8,2 % fosfor og 5,2 % kalium. Produkterne er pH neutrale og enkele at anvende sammen med YaraTera Kristalon. YaraTera Super FK 30 tilsættes stamopløsningskar med fosfor, kalium, magnesium og mikrogødninger

YaraTera Super FK produkter holder samtidig vandings- og drypsystemer helt rene.

Kontakt gerne vores Fertigations Specialist i Yara, Niels Holmenlund for råd og vejledning til gødningsplaner.

Niels med agurker
Niels med agurker

Tilmeld dig YaraTera nyhedsbreve

Tilmeld dig gerne vores nyhedsbreve og få råd om gødskning for gartnerier. Her finder du vigtig information om din kultur samt dyrkningsteknikker.
Informationen kan være nyttig for dig - men er også tænkt som inspiration til dig og dine medarbejdere - nye som erfarne i branchen