Har du fokus nok på pH-Kontrol?

Det rette pH er yderst vigtigt for plante vækst og udbytte. Er pH for højt, hæmmes plantevæksten ved, at optagelsen af en række næringsstoffer begrænses. Endnu værre er det ved for lavt pH, hvor væksten hæmmes ved, at rødder og rod hår ætses væk. I værste fald kan lavt pH føre til, at rødder og planter dør. For langt de fleste plantearter er et optimalt pH mellem 5,5 til 6,5, men hvordan sikrer man et optimalt pH gennem hele dyrkningsperioden?

Artikel af Niels Holmenlund 27-04-2020

Styring af pH i vandingsvandet

Vandingsvandet skal sikres et pH på 5,2-5,8. pH i vores råvand ligger typisk på 6,5-8, hvorfor pH skal reguleres ned i vandet. Anvender man udelukkende regnvand eller omvendt osmose vand, kan det omvendte være tilfældet; men herom senere.

pH skal reguleres ned med syre. Det er ikke pH i råvandet, men derimod indholdet af bikarbonat (HCO3-), der afgør syrebehovet. I udgående gødningsvand skal indhold af bikarbonat være ca. 30-40 ppm for at sikre et pH på 5,5. Er indhold af bikarbonat i råvand f.eks. 250 ppm, skal 210 ppm bikarbonat neutraliseres med syre. Oftest anvendes salpetersyre, men ved højt indhold af bikarbonat (>130 ppm) kan fosforsyre anvendes som syre-kilde. Fosforsyre er en udmærket og billig fosfor kilde, men anvendes fosforsyre ved lavt indhold af bikarbonat i råvandet, bliver pH udgående for lavt. Ved bikarbonat under 130 ppm bør monokaliumfosfat (YaraTera Krista MKP) anvendes som fosforkilde.

Ved neutralisering af bikarbonat med syre falder pH i starten meget langsomt, men når bikarbonat indholdet nærmer sig 30 ppm, falder pH brat. Dette er forklaringen på, at det er farligt at tilsætte mere syre end anbefalet. Se figur 1.

Ph styring

Figur 1. Ved tilsætning af syre neutraliseres bikarbonat. I starten falder pH stort set ikke, men når bikarbonat er neutraliseret til 30 ppm falder pH pludselig brat.


Syrebehov afhænger som sagt af råvandets indhold af bikarbonat. Syrebehovet kan beregnes helt nøjagtigt og syremængden kan tilsættes stamopløsningen. Dette kræver dog, at ledningstallet(EC) kun ændres med plus/minus 0,2 mS/cm i forhold til det ledningstal, gødningsplanen er udregnet efter.

Langt bedre er det, at have et separat syrekar og en gødningsblander med pH-styring. Herved kan ledningstallet frit reguleres, uden at der tages hensyn til syremængde.

Flere faktorer påvirker pH i vækstmediet

Trods stabilt og korrekt udvandet pH, kan pH i vækstmediet og dræn afvige i både opad gående og nedad gående retning. Dette skyldes planternes optagelse af såvel negative som positive ioner, luftens påvirkning af vækstmediet samt mikro biologisk aktivitet.
Er pH i substratet for højt. må man aldrig tilsætte mere syre og dermed udvande med lavere pH. Det er skadeligt og hjælper ikke!
For at justere pH i vækstmediet regulerer man på indholdet af ammonium-nitrogen. Nitrogen er det eneste næringsstof, der kan tilføres på såvel positiv som negativ form. Nitrat (NO3-) og ammonium (NH4+).

Hæves ammonium mængden falder pH og sænkes ammonium mængden stiger pH. Se figur 2.

ph kontrol 2

Figur 2. Når planten optager ammonium udskilles syre ioner (H+)
og pH falder. Når planten optager nitrat udskilles base ioner (HCO-/OH-) og pH stiger.

 

Anvendes råvand med lavt indhold af bikarbonat, regnvand eller omvendt osmose vand er behovet for ammonium meget minimalt. Behovet kan være så lavt, at selv ammonium fra kalksalpeter (1,1%) kan være for meget. Er dette tilfældet, anbefales det, at anvende kalksalpeter uden ammonium. Denne kalksalpeter er dyr. Som alternativ kan det anbefales, at hæve pH i det udgående gødningsvand ved at tilsætte bikarbonat i form at kaliumbikarbonat. Et ½ kg kaliumbikarbonat vil tilføre ca. 30 ppm bikarbonat. Det anbefales, at anvende separat gødningskar til dette formål.

Pas på med syren

Salpetersyre og andre syrer er farlige syrer og kan forårsage alvorlige ætsningsskader. Følg derfor altid de foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger.

Salpetersyre dissocieres(adskilles) 100 % i vand. Det vil sige i brint ioner (H+) og nitrat ioner (NO3-)
pH er bestemt ved -log(H+), ved pH 7 er (H+) =0,0000001 mol H+/liter, ved pH 5 er (H+) =0,00001 mol H+/liter.

Salpetersyre (62%) indeholder 8,84 mol H+ pr. kg. Er der ingen bikarbonat at neutralisere, er dette forklaringen på, at ganske få dråber salpetersyre får pH til at falde til et niveau, der er skadeligt for planter.
Selv råvand med næsten ingen indhold af bikarbonat kan have et højt pH (>7,5), men ingen eller få dråber syre kan resultere i, at pH bliver for lavt i vækstmediet.

Tag din Yara konsulent med på råd

Styring af pH og beregning af syremængder er yderst vigtig for al plante produktion. Tag din Yara-konsulent med på råd, når det gælder beregning af syre-, kaliumbikarbonat- og ammonium mængder. Kontakt Niels Holmenlund for mere information.