Hjælp majsen videre

Dette års majssåning blev en langstrakt og udfordrende affære. Selv dags dato (8. juni) bliver der sået majs i Danmark. Den kolde og våde maj måned, har betydet, at fremspiringen blev meget langsom og nogle steder også meget uens. Kulden gjorde, at fosfor var meget svært optageligt, og nedbøren medførte en betydelig risiko for udvaskning af næringsstoffer som svovl, kalium og ikke mindst kvælstof.

Nu er vejret blevet mere sommerligt, og majsen skal til at komme sig over al modgangen og indhente den forsømte vækst. I den forbindelse er det vigtigt, at alle de nødvendige næringsstoffer er tilgængelige i rigelig mængde på optagelig form. I dette nyhedsbrev gennemgår vi de mest sandsynlige næringsstofmangler og giver et bud på afhjælpning af dem.

Kvælstof og svovl 

Mange gødningsplaner til majs rummer så meget husdyrgødning, at kvælstofbehovet teoretisk er dækket ind, når startgødningen er givet. Hvis husdyrgødningen er forsuret med svovlsyre, er der samtidig givet en stor portion svovl ved etablering. Imidlertid optager majs ikke ret meget kvælstof og svovl ved vækststart, og der er især under våde forhold på sandjord en betydelig risiko for udvaskning, hvis der gives store mængder fra start. Dette har været tilfældet rigtig mange steder i år, og nedbørsmængderne i maj betyder, at der mange steder er sket et større tab af kvælstof og svovl i form af udvaskning. Desuden ligger det tilbageværende kvælstof dybere, og majsrødderne har derfor ikke så meget til rådighed, som i et gennemsnitsår. Derfor kan der opstå en kritisk mangelsituation, som gør, at der bør eftergødes med 20-30 kg N nu, hvis kvoten tillader det. Gødningen tilføres i form af YaraBela Sulfan, hvorved der samtidig gives 7 kg svovl pr. ha. Hvis man ikke er nervøs for svovlforsyningen, kan man i stedet vælge YaraBela Extran, der har et højere indhold af magnesium og derved supplerer en strategi med Yara Vita Zeatrel eller Yara Vita Kombiphos godt – læs mere herom længere nede. Gødningen kan placeres i forbindelse med radrensning, og frem til ca. 8-bladsstadiet kan den også bredspredes på traditionel vis uden nævneværdig svidningsrisiko.   

På de grovsandede jorde har mange tilpasset gødningsplanen på forhånd og gemt ca. 30 kg N til 8-10 bladsstadiet, men selv hvor man har planlagt eftergødskning og derfor givet en mindre mængde fra start, har der vært risiko for udvaskning. Den planlagte eftergødskning bør derfor øges og eventuelt deles i to, hvis der kan findes kvote til det.   

Den endelige beslutning om eftergødning skal selvfølgelig tilpasses på ejendomsniveau. Det er det især tiden og nedbøren siden gødskning samt jordtypen, der betyder noget for det endelige behov. Da mange giver husdyrgødning i god tid før såning (FOR god tid i flere tilfælde) er sådatoen og dermed tidspunktet for startgødningen ikke så relevant for mængden af kvælstof til eftergødskning – udvaskningen var nogle steder i gang før såning. Desuden er YaraMila startgødninger på 70 % ammoniumform, hvilket i nogen grad beskytter mod udvaskning. Dog skal det kvælstof, der måtte være tabt fra startgødningen, erstattes hurtigst muligt for at hjælpe rødderne ned til det tilbageværende kvælstof i jorden.  

 

Fosfor 

Fosformangel efter fremspring er et tilbagevendende problem, der præger majsen i større eller mindre grad hvert år. Problemet skyldes, at fosfor næsten er immobilt i jorden. Derfor optræder mangel typisk i kolde og våde forår, hvor rodvæksten er langsom, og rødderne ikke i tilstrækkelig grad afsøger jorden for fosfor. Symptomerne er rød/lilla farvning ved stængelbasis og på de ældre blade, samt svag vækst generelt – se billede i figur 1. Afhjælpning af fosformangel efter fremspring kan ske ved bladgødskning med Yara Vita Zeatrel eller YaraVita Kombiphos der begge indeholder 192 g P/l. Vi anbefaler, at man anvender 3-5 L/ha på 4-6 bladstadie og eventuelt gentager behandlingen efter 14 dage.  

Fosfor stimulerer rodvækst, så når varmen hjælper med at gøre fosfor i jorden tilgængeligt, kan et tilskud til bladene hjælpe rødderne med at finde det. En Kombiphos/Zeatrel behandling får således majsen til at udnytte varmen bedre og komme godt i gang  efter den kolde maj.      

 

Magnesium 

Magnesium er et sekundært næringsstof, der ofte opstår mangel på. Risikoen er størst på sandede jorde med stort kaliumindhold, da kalium står i vejen for optagelse af magnesium. Ligesom med fosfor og zink forstærkes problemerne af kolde og våde forhold. Både Yara Vita Kombiphos og Yara Vita Zeatrel indeholder 40 g. magnesium pr. liter, og vi anbefaler en strategi med et af de to produkter i majsmarker med stor kalitilførsel via husdyrgødning, eller i majs på sandjord under kolde og våde forhold.   

 

Bor  

En god startgødning som Yara Mila Majs indeholder teoretisk set bor nok til at dække majsens behov. Men i tørre forår udvikler majs sommetider bormangel efter fremspiring, fordi de ikke kan optage det tildelte bor fra jorden. Det gælder især på sandede jordtyper med højt reaktionstal. Hvor disse forhold er gældende, anbefaler vi at supplere Yara Vita Zeatrel/Yara Vita Kombiphos med 1 L Yara Vita Bortrac i hver kørsel.  

 

Zink 

Majs har et relativt højt zinkbehov. Derfor indeholder gode startgødninger til majs zink, men i kolde og våde forår, samt ved høje reaktionstal kan optagelsen fra jorden være hæmmet. I den situation er bladgødning relevant, og vælger man en strategi med 3-5 l. Yara Vita Zeatrel som nævnt ovenfor, tilfører man 150-250 g. zink pr. hektar. Du kan læse mere om Yara Vita Zeatrel og landsforsøg med produktet i faktaboksen nedenfor. 

 

Faktaboks om Yara Vita Zeatrel 

Yara Vita Zeatrel er Yaras bladgødning til majs. Den er nem at anvende og blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler. Tjek tankmix.com før anvendelse. Yara Vita Zeatrel er afprøvet i 10 landsforsøg i silomajs i årene 2014-2017. Her er opnået et gennemsnitligt nettomerudbytte på 210 FE/ha over de 4 år. I 2017 - hvor juni var meget våd og kølig – blev nettomerudbyttet 840 FE/ha. Se tabel 1. 

 

År 

Bruttomerudbytte Fe/ha 

Nettomerudbytte Fe/ha 

2014 (2 forsøg) 

520 

270 

2015 (3 forsøg) 

110 

-220 

2016 (3 forsøg) 

660 

330 

2017 (2 forsøg) 

1170 

840 

gns 

540 

210 

Tabel 1: 10 Landsforsøg med Yara Vita Zeatrel 2014-2017. udbragt 2 x 3 liter/ha (st. 14-16 og to uger efter)  

Yara Vita Zeatrel indeholder 192 g. P; 62 g. K; 40 g. Mg og 46 g. Zn pr. liter. 

 

imagegmkax.png

Figur 1. Fosformangel i majs.