Artikler
april 12, 2024

Gødskning af majs ved såning

Af: Jens Bach Andersen

Såningen af majs afventer stadig, at vejret bliver stabilt, og jorden varmer mere op. Det giver mulighed for at tænke gødningsstrategien igennem. I dette nyhedsbrev går vi i dybden med startgødning til majs og kommer med resultater fra landsforsøg og uddybende forklaringer på fordelene ved YaraMila MAJS NP 19-8 og YaraMila MAJS NP 26-6. Derudover deler vi gødningsforslag til den økologiske løsning med YaraSuna.


Etablering af majs
Etablering af majs

Anbefaling - konventionel

Sammensætningen af de to YaraMila MAJS NP-produkter gør det muligt at tilbyde en robust gødningsplan, uanset fosforniveau. Nedenfor er vist to gødningsplaner med hhv. 6 og 11 kg P/ha, hvor der anvendes YaraMila MAJS NP 26-6 ved lav fosformængde og YaraMila MAJS NP 19-8 ved traditionel fosformængde.  

Tabel 1: Gødningsforslag med YaraMila MAJS NP-produkterne. Ved lave fosformængder anvendes YaraMila MAJS NP 26-6, ved traditionelle fosformængder (fra 7-8 kg P/ha og op) anvendes YaraMila MAJS NP 19-8.

imagemlacld.png

 

imagecefq.png

* Landbrugsstyrelsens norm for silomajs på uvandet JB 2-4.
** Der er regnet med et indhold på 3,77 kg N/ton gylle (= 169 kg totalt N) og en kvælstofudnyttelse på 75 %. Husk altid at få din gylle analyseret og juster efter aktuelt indhold.

 

Anbefaling - økologi

Til det økologiske landbrug tilbyder vi YaraSuna. På familielandbruget Holmsgaard har Filip Friis god erfaring med at anvende YaraSuna 9-3-1 til placering i majsen. Hør ham uddybe i filmen. 

Gødningsforslag

YaraSunas gode pellet-kvalitet gør den meget velegnet som startgødning i majs. Placeringen af næringsstofferne betyder at majs kommer hurtigt fra start og der opnås en meget høj kvælstofudnyttelse. Forsøg (v. Innovationscenter for økologisk Landbrug 2022) har vist god udbytteeffekt, hvor startgødning i majs erstattede en stor del nedfældet gylle. Startgødningen suppleres med nedfældet gylle forud for såning.

Tabel 2: Gødningsforslag til majs med YaraSuna 9-3-1 og gylle

 

Unik sammensætning og overbevisende forsøgsresultater med YaraMila Majs NP

Majs betaler rigtig godt for placeret startgødning, og det er bestemt ikke ligegyldigt, hvilken gødning der vælges. YaraMila MAJS NP-produkterne har siden 2016 haft topudbytte i landsforsøgene, når man sammenligner gødninger ved samme fosforniveau pr. ha.

Det skyldes produkternes unikke kombination af forsurende effekt fra ammonium, fosfortyper og det høje borindhold. I det nedenstående gennemgår vi næringsstofferne i YaraMila MAJS et for et, og kommer ind på deres betydning for majsens etablering og vækst.

Tabel 3: Næringsstofsammensætning i YaraMila MAJS NP 19-8.

imagegeqrp.png

Tabel 4: Næringsstofsammensætning i YaraMila MAJS NP 26-6.

imagewtie.png

Kvælstof

Majs betaler for at have kvælstof til rådighed ved såning. Kvælstoffets umiddelbare startvirkning skyldes den hurtigtvirkende nitrat, så der skal være en vis andel nitrat i en startgødning, hvis kvælstoffet i sig selv skal have virkning. Det lever YaraMila MAJS op til med knapt 40 % af kvælstoffet på nitratform. Imidlertid er det ikke nødvendigvis kvælstof i sig selv, der giver den store gevinst, men derimod den forsuring som ammonium giver. Denne forsuring frigiver mangan og fosfor, som begge er kritiske næringsstoffer i majsens etableringsfase. Siden der er kommet loft over fosfortilførslen, gælder det om at vælge en gødning, der tilfører meget ammoniumkvælstof pr. kg fosfor tilført. Her udmærker YaraMila MAJS sig med 2-3 kg ammoniumkvælstof pr. kilo fosfor, mens et produkt som DAP, der ellers ofte fremhæves for forsurende evne, kun indeholder knap 1 kg ammoniumkvælstof pr kilo fosfor. YaraMila MAJS har en overlegen forsurende evne, hvilket illustreres i figur 1. Her ses indholdet af mangan i planterne i juni måned efter placering af 7,5 kg P/ha i forskellige startgødninger ved såning. YaraMila MAJS har klart frigivet mest mangan.

 

imageiv9g.png

Figur 1: Manganindhold i planterne efter placering af forskellige startgødninger ved såning. YaraMila MAJS frigiver mest mangan. Gennemsnit af 4 landsforsøg 2020.

 

Fosfor

Fosfor er helt afgørende for majsens etablering, og efter indførslen af fosforkvoter er det blevet essentielt med en klog og gennemtænkt fosforstrategi i majs. Majs har brug for fosfor lige fra fremspiring, men det store behov ligger faktisk først et stykke ind i vækstsæsonen. Dette er illustreret i figur 2, hvor fosforoptaget i majs over tid er vist. Her ses at det især er fra 40 til 80 dage efter fremspiring, at majsen forbruger fosfor. Derfor gælder det om at vælge en startgødning, der både stiller fosfor til rådighed fra start, men også over tid. Dette opnås med Yaras P-extend koncept, der er integreret i alle YaraMila gødninger. Du kan se mere om P-extend her.

 

Figur 2: Fosforoptag over tid i majs. Forbruget er højest mellem 40 og 80 dage fra fremspiring.

Behovet for placeret fosfor ved såning skyldes især, at fosfor er dårligt mobilt ved lave jordtemperaturer. Derfor kan man gøre meget for tilgængeligheden ved at holde øje med jordtemperaturen og vente med at så majs, til der er udsigt til vedvarende jordtemperatur over 8 grader. Ligeledes er det velkendt, at en mild sandjord varmer meget hurtigere op end en kold og tung jordtype. Disse forhold skal man holde sig kritisk for øje, før man etablerer sin majs. Du kan følge jordtemperaturen i dit eget område i dette link: Tjek jordtemperaturen i dit lokalområde (landbrugsinfo.dk)

 

Bor

Majs har et højt behov for bor, og der er ofte merudbytte for bortilførsel i majs. En del af dette bor bør tilføres med startgødningen, da tilførsel i form af bladgødskning i sæsonen ofte er utilstrækkeligt. Majsen når at få mangel, før der er blade nok at sprøjte på. Det ses i tabel 5, hvor borindholdet i bladene er analyseret i juni måned i årene 2019-2022. Her ses markant højere borindhold hos de planter, der havde bor til rådighed fra YaraMila MAJS NP 26-6, og hvis der ikke var givet bor i startgødningen, lå indholdet under den kritiske værdi på 8 PPM. Tilsvarende resultater blev opnået med YaraMila MAJS NP 19-8 i landsforsøg i perioden 2106-2018. Disse ses i figur 3.

Tabel 5: Borindhold i majs i juni måned. 15 landsforsøg i 2019-2022. *angiver en værdi under det kritiske niveau på 8 PPM.

imageku2u.png

 

Figur 3: Borindhold i planteprøver udtaget i juni måned 2016-2018. Med YaraMila MAJS NP 19-8 er indholdet markant højere og alle andre gødninger ligger under den kritiske værdi på 8. gns. af 24 landsforsøg.

 

Zink

Zinkmangel forekommer sporadisk og især på sandjord i et koldt forår. Majs er den afgrøde i Danmark, der er mest følsom for zinkmangel. Zink stimulerer tidlig rodvækst og øger optagelsen af fosfor. Behovet er 300-500 g/ha. 15 % af planteanalyser udført på danske majsafgrøder viser et lavt indhold af zink. YaraMila MAJS indeholder 0,1 % zink.

 

Den komplette løsning

YaraMila MAJS gødningerne tilbyder den komplette løsning som startgødning til majs ved alle fosforniveauer. I Landsforsøgene 2016-2018 blev YaraMila MAJS NP 19-8 afprøvet ved både 7,5 og 15 kg P/ha, og lå udbyttemæssigt i top ved begge niveauer. Resultaterne ses i figur 4.

 

imageg4l0ln.png

Figur 4: Udbytter ved forskellige fosforniveauer og forskellige gødninger. YaraMila MAJS NP 19-8 ligger i top ved både 7,5 og 15 kg P/ha. Kvælstoftildelingen udlignet ved at supplere med placeret NS 27-4.Gennemsnit af 24 landsforsøg 2016-2018.

 

YaraMila MAJS NP 26-6 blev i 2020 og 2021 holdt op mod konkurrerende gødninger ved 7,5 kg P/ha og gav begge år højest udbytte, se figur 6 og 7. Kvælstoftildelingen udlignet ved at supplere med placeret NS 27-4.

 

Figur 5: Udbytte i majs ved tildeling af 7,5 kg P/ha i forskellige startgødninger. Alle led har fået samme kvælstofmængde placeret. 3 landsforsøg 2021.

 

Figur 6: Udbytte i majs ved tildeling af 7,5 kg P/ha i forskellige startgødninger. Alle led har fået samme kvælstofmængde placeret. 5 landsforsøg 2020.

 

Kun 4 kg P/ha til rådighed, hvad så?

I 2022 blev der gennemført landsforsøg, hvor YaraMila MAJS NP 26-6 blev holdt op mod flydende P11 ved en tildeling på 4 kg P/ha. Det flydende produkt blev driplet ud ved frøene og suppleret med 30 kg N placeret på traditionel vis, så den placerede kvælstofmængde var ens mellem behandlingerne. For at imødekomme eventuel svidning på frøene blev det flydende produkt afprøvet både i ren form og i to fortyndinger. Der var ikke nogen entydig effekt af disse fortyndinger, og uanset fortyndingsniveau var YaraMila MAJS NP 26-6 udbyttemæssigt overlegen med et merudbytte på 400 Fe/Ha i forhold gennemsnittet af de tre fortyndingsniveauer. Disse resultater fortæller, at YaraMila MAJS NP 26-6 er den sikreste og den nemmeste måde at håndtere et lavt fosforloft på. Resultaterne ses i figur 7.

imagexpugj.png

Figur 7: Udbytter ved 4 kg P/ha. YaraMila MAJS NP 26-6 yder bedre end P11 uanset fortyndingsniveau. Gennemsnit af 3 landsforsøg 2022.