Artikler
februar 27, 2024

Gødskning af vårkorn

Af: Jens Bach Andersen

Vårbyg og det øvrige vårkorn er afgrøder med relativ kort vækstsæson, og betaler godt for placering af kvælstof og tilførsel af let tilgængeligt fosfor og kalium i form af NPK-gødning.


Vårbyg og det øvrige vårkorn er afgrøder med relativ kort vækstsæson, og betaler godt for placering af kvælstof og let tilgængeligt fosfor og kalium i form af NPK-gødning. Mineraliseringen af fosfor og kalium fra jorden kan ikke altid følge med vårsædens behov for næringsstoffer. Derfor opnås ofte merudbytter for at vælge NPK frem for NS-gødning – også på jorde hvor jordbundsanalyser viser, at fosfor- og kaliumniveauet er tilstrækkeligt. Det er især vigtigt, at vårsæden får fat i gødningen fra start, så vækstsæsonen udnyttes bedst muligt, og der kan opnås et højt udbytte. Særligt kan mangel på fosfor i buskningsfasen gøre stor skade, da vårsæden gror langsomt og busker sig for lidt. 

Nyhedsbrevet i overskrifter:

 

Forsøg med NPK- og NP-gødning 

Mange forsøg viser god effekt af tilførsel af NPK-gødning/YaraMila gødning til vårbyg. Samtidig viser forsøgene også, at tilførsel af NP-gødning ikke giver samme effekt, som når både kvælstof, fosfor og kalium tilføres og er lettilgængelig for vårbyggen fra vækststart – figur 1 og 2. 

Generelt kan det siges, at effektiviteten af gødningen øges, jo tættere gødningen kommer på planternes rødder. Forsøg viser at samblanding af NPK-gødning med udsæd kan sidestilles med placering af gødning - figur 2. Erfaringerne viser, at så længe der ikke samblandes mere end cirka 60 kg N/ha, så er risikoen for svidningsskader minimal. 

Uanset om man samblander såsæd og gødning eller bruger placeringsudstyr, er det vigtigt at bruge en kvalitetsgødning. Især er et lavt indhold af støv er vigtigt for, at doseringen sker problemfrit og med lav variation. Støv i gødningen vil give belægninger på knasthjul og andre komponenter i såmaskinens doseringsudstyr. 

image4wtzl.png

Figur 1: Forsøg (seks forsøg) i vårbyg med placering af 110 kg N/ha i forskellige YaraMila gødninger, som tilfører forskellige mængder fosfor og kalium. 

imagejeioh.png

Figur 2: Forsøg i vårbyg med placering og samblanding af forskellige gødninger. Samme mængde fosfor og kalium placeret i NP-gødning, giver 4% mindre udbytte end når der anvendes en YaraMila 21-3-10 m. S, Mg og B til samblanding / placering. 

 

Skal man bruge NPK i kombination med gylle? 

Hvor der nedfældes gylle til vårsæd, kan placering af NPK-gødning fremfor kvælstofgødning give en hurtigere og bedre etablering af vårsæden. I figur 3 er der i demoforsøg på JB 4 placeret henholdsvis svovlsur ammoniak og YaraMila 26-3-4, som tilfører en lille mængde lettilgængeligt fosfor og kalium, sammen med cirka 50 kg N/ha. Det medførte en synligt bedre etablering og et merudbytte på ca 2 hkg/ha netto. I landsforsøg i 2021 blev det ligeledes undersøgt om stigende mængder P og K gav merudbytte, når der var grundgødet med gylle. Resultaterne er vist i figur 4. Der var en tydelig effekt ved tilførsel af lettilgængeligt fosfor og kalium i form af NPK. Samtidig viser de også, at mineralsk gødning var gylle klart overlegen. 

 

imageehx77.png

Figur 3a: Henholdsvis svovlsurammoniak (NS21-24) og YaraMila 26-3-4 placeret ved såning af vårbyg, hvor der er nedfældet gylle forinden. 

 

image448vm.png

Figur 3b: Vårbyg fra storskalaforsøg i 2022 henholdsvis startet med YaraMila 21-3-10 (venstre) og NS-gødning (højre). Bemærk rødfarvning på stænglerne på planten til højre – det kan være tegn på fosformangel. 

Opstart med YaraMila giver en kraftigere og hurtigere buskning, som resulterer i en større plante med flere sideskud. 

imageercoh.png

Figur 4: Stigende mængder P og K gav stigende udbytte, hvor der var gundgødet med gylle. Hvis gyllen blev erstattet af NPK, var merudbyttet på 10 hkg/ha. Landsforsøg 07822121-001  

 

Hvor meget kvælstof ved opstart? 

I et gennemsnitsår anbefaler vi, at der bør være 80 - 100 kg N umiddelbart tilgængeligt for vårbygplanterne. således placeres der ved såning en kvælstofmængde svarende til 70 – 80 % af det forventede kvælstofbehov. Dette gøres bedst i en NPK-gødning, der kan tilføre 85 - 100 kg N ved såning samtidig med, at der tilføres godt 20 kg fosfor og omkring 50 kg kalium. Eksempler på sådanne NPK-gødninger er YaraMila STARTER (18-5-11). 

Gødninger med lavere kvælstofindhold i forhold til fosfor og kalium, som NPK 8-11-20 og NPK 10-7-18, kan dække behovet for fosfor og kalium men tilfører en for lille kvælstofmængde (35 - 55 kg kvælstof eller mindre), når de bruges til placering til vårsæd. Dette kan forringe placeringseffekten og reducere udbyttepotentialet - se tabel 1, hvor forskellige gødningsstrategier ved opstart af vårbyg er sammenlignet.  

 

imagexaz9k.png

Tabel 1: Sammenligning af forskellige gødningsstrategier til vårbyg med forskellig mængde kvælstof placeret ved såning (Yara forsøg 2017-19)  

Ad*. Udbyttetab i forhold til placering af hele kvælstofmængden i NPK-gødning (Yara forsøg 2017-19) 

Ad** Behov kan med fordel bestemmes med Yara N-tester 

 

YaraMila gødning mod manganmangel 

Til forebyggelse af manganmangel i vårsæd, har Yara sidste år introduceret YaraMila 21-3-10 PROMANGAN – en NPK-gødning med mangan.  

Så længe mangan findes i det sure miljø omkring gødningskornet, vil det være tilgængeligt for planterødderne. Forsøg med mineralsk gødning og mangan viser, at gødning med mangan har den samme eller bedre effekt som en bladgødskning med mangan – se disse forsøg HER. 

YaraMila Promangan og mangan via mineralskgødning er yderligere testet i vårbyg 2022 (tabel 2). Der var i forsøget ikke merudbytter for at tilføre mangan hverken via gødning eller udsprøjtet som mangan. Måling af manganmangel viste ingen tegn på manganmangel (PEU-værdi større end 90), men til gengæld var der en tydelig effekt af mangankoncentrationen i planten (målt med en planteanalyse 30. maj). Således var mangankoncentrationen i planten på mellem 40 – 42 ppm, når der var tilført mangan via YaraMila 21-3-10 PROMANGAN, mens mangankoncentrationen, når der ikke blev tilført mangan, var på 33 ppm. Mangan tilført via udsprøjtning medførte en mangankoncentration i planten på 38 ppm. Forsøget bekræfter tidligere års forsøg med manganberiget gødning. 

Vi anbefaler, at der på arealer hvor der forventes manganmangel, anvendes 400 – 600 kg YaraMila 21-3-10 PROMANGAN pr hektar ved såning af vårbyg og vårsæd. 

 

imager6lwk.png

Tabel 2: Forsøg i vårbyg med tilførsel af mangan via mineralskgødning (YaraMila 21-3-10 PROMANGAN) eller som udsprøjtning (NitraMan). Yara Danmark A/S 2022 

 

Havre og vårhvede 

Havre bør som hovedregel fuldgødes i forbindelse med såningen eller umiddelbart inden for at sikre, at alle næringsstoffer er tilgængelige ved vækststart. Handelsgødning kan med fordel placeres i forbindelse med såningen, da det giver den sikreste virkning. Særligt havre er meget følsom for manganmangel, så man kan med fordel tænke YaraMila PROMANGAN ind i sin gødningsplan til havre. Nedenfor ses forskellige forslag til gødningsstrategier i havre alle med fuldgødskning ved såning. Samme strategier kan bruges til opstart af vårhvede, hvor den resterende del af kvælstofkvoten så gemmes til strækningsfasen.  

imager5wcw.png

Tabel 3: Gødningsforslag havre efter korn, uvandet JB 2-4 - middelhøje tal for P og K 

 

* Landbrugsstyrelsens norm for 2023/2024 er 109 kg N/ha på uvandet JB 2-4. 
** Ved lave P og K tal bør YaraMila STARTER vælges for at sikre forsyningen. 
*** Der regnes med et indhold på 4,67 kg total N og en kvælstofudnyttelse på 75 %. Få altid lavet en gylleanalyse og juster efter aktuelt indhold.