Artikler
december 21, 2020

Forebyg manganmangel

Af: Jesper Juul Ulnitz

Manganmangel er en udbredt næringsstofmangel i de danske landbrugsafgrøder og mange arealer behandles med mangan.


Forebyg manganmangel

Manganmangel er en udbredt næringsstofmangel i de danske landbrugsafgrøder og mange arealer behandles med mangan. Forebyggelsen er traditionelt blevet udført som en bladgødskning eller med en svovlsur kvælstofgødning, men kan nu med fordel også klares med YaraMila 21-3-10, som til sæson 2021 findes i en version med mangan, kaldet YaraMila 21-3-10 PROMANGAN. På denne måde tilføres afgrøden fosfor og kalium samtidig med at der forebygges mod manganmangel.

Mn optag rodder.PNG
Mangan fastlåses i jorden ved høje reaktionstal (pH) og højt iltindhold i jorden. I en zone
omkring gødningskornet er der et surt miljø med lavt pH, hvor det derfor er muligt for rødderne at optage mangan.

Forebyg manganmangel med gødning

Fordelen ved at tilføre mangan via gødningen er, at mangan, som optages via rødderne, transporteres op og ud i hele planten. Så længe der er gødning at optage, vil der være forsyning til nye blade i takt med væksten. Tilføres mangan via bladgødskning, transporteres det ikke rundt i planten, når det først er optaget i bladene, hvorfor nye og usprøjtede blade ikke beskyttes.

Mangan i gødningen vil forebygge manganmangel fra tidlig vækststart og er et godt supplement til udsprøjtning af mangan lidt senere i vækstsæsonen. Mangan udsprøjtet på svækkede blade og planter i dårlig vækst udnyttes dårligt, hvorfor forebyggelse af mangel kan ske tidligere med mangan tilført med gødningen og optaget via rødderne.

Art 2 fig 1 s 15 NPK i vårbyg.PNG
FIGUR 1 – Manganholdig NPK-gødning i vårbyg kan erstatte en sprøjtning med mangan. Der er anvendt 500 kg NPK-gødning tilført før såning. 6 forsøg 1997 (mørkegrønne søjler) og 5 forsøg 1996 (lysegrønne søjler). Oversigt over Landsforsøg 1997

Optagelse af mangan via rødderne og tilførsel af mangan med gødning er muligt, idet der omkring et gødningskorn er et surt miljø.
I dette område vil mangan være tilgængeligt for planterødderne. Når mangan udsprøjtes på jorden, vil det hurtigt blive fastlåst i jorden. Det samme sker når iltindholdet i jorden er højt, hvorved mangan udfældes som brunsten. Disse udfordringer overkommes ved brug af YaraMila 21-3-10 PROMANGAN.

Landsforsøg med mangan

Manganholdig gødning er testet grundigt i Landsforsøg i vår- og vinterbyg. Der blev i forsøgene opnået signifikante merudbytter som følge af mangantilførsel. Når gødningen placeres tæt ved kernen har rødderne mulighed for hurtigt at optage gødningen, hvorfor man må forvente, at manganholdig gødning virker bedst i vårbyg eller forårssåede afgrøder. I en etableret afgrøde, hvor gødning bredspredes oven på jorden, er vejen fra gødningskornet til rødderne længere og derfor må den forsurende effekt forventes at være mindre. Ikke desto mindre virker manganholdig gødning tilført i foråret også i vintersæd. 

Art 2 fig 2 s 16 NPK i vinterbyg.PNG
FIGUR 2 – Manganholdig NPK-gødning til vinterbyg virker bedre eller på samme niveau som en mangansprøjtning. Der er anvendt 700 kg/ha NPK-gødning i forskellige strategier. 4 forsøg med udslag for manganbehandling. LSD: 1,8. Oversigt over Landsforsøg 1997.

Konklusionen af forsøgene var, at mangan i NPK-gødningen kan erstatte en manganbehandling.

ANBEFALING OG GØDNINGSFORSLAG

YaraMila 21-3-10 PROMANGAN kan anbefales til vår- og vinterbyg, men kan også bruges til opstart af vinterhvede. I vinterbyg og vinterhvede er det især i det tidlige forår ved den første gødningstildeling at mangan i gødningen forventes at have størst effekt. I vårbyg tildeles gødningen før såning eller som placering ved såning eller i kombination, afhængig af såmaskinens kapacitet. Mangan tilført via gødning suppleres med en udsprøjtning af mangan, såfremt manganmangel konstateres senere i vækstsæsonen.

Art 2 s 17 Gødskningforslag.PNG

"Vi har for den kommende sæson valgt at bruge den nye YaraMila 21-3-10 PROMANGAN. På den måde får vi mangan forholdsvis tidligt ud at virke som en slags forsikring mod manganmangel. Samtidig forventer vi også at kunne spare en mangansprøjtning", Poul Anker Nielsen, Planteavler, 480 ha i Vestjylland.

Se video med Lars Olsen, DLG og Jesper Ulnitz, Yara - om fordelene ved YaraMila 21-3-10 PROMANGAN