Gødningsforslag vårbyg

I vårbyg er den tidlige etablering og vækst essentiel, og derfor bør vårbyggen tildeles mindst 60-80 % af det nødvendige kvælstof ved såningen. De senere års økonomiske optimum i vårbyg har været cirka 125 kg N/ha, hvilket har medført et proteinindhold på omkring 10 procent. Når der værdisættes efter protein, har optimum ligget på omkring 145 kg N/ha.

Hvis såning og etablering kan foretages til normal tid i foråret, og det påtænkes at tilføre mere end 110 kg N, kan kvælstofmængden med fordel deles. Ved kvælstofniveauer under 110 kg/ha placeres hele mængden ved såning.

Deles gødningen, kan resten anvendes, når planten når st. 31-32, hvor det ud fra vækstbetingelser og udbytteforventninger i den aktuelle vækstsæson er muligt at bedømme størrelsen af den resterende kvælstofmængde. Se yderligere fakta om delt gødskning i vårbyg.

Den indledende vækst er en kritisk periode for vårbyg, og en hurtig etablering er afgørende for udbyttet. Fosfor har stor betydning for fremspiring og vækst, og derfor er tilgængelighed af fosfor kort tid efter spiring nødvendig, og høje udbytter i vårbyg kræver tilførsel af fosfor ved såning.

En kraftig vækst i forårsmånederne giver også et stort behov for optag af kalium. Dette tildeles bedst med en YaraMila-gødning i forbindelse med såning.

Balanceret gødskning bør også indebære anvendelsen af mikronæringsstoffer, som også er essentielle for planten. Ved at benytte planteanalyser og Yara CheckIT kan du identificere forskellige mangler og benytte de næringsstoffer som planten mangler.

Gødningsstrategi i vårbyg

Gød-forslag Vårbyg 2021.PNG

* Niveauet af sidste tildeling bestemmes ud fra vækstforhold. Tildelingen kan gradueres vha. Yara N-Sensor eller Atfarm.
** Yara N-Tester anvendes i st 31-32 for at fastsætte niveau for sidste tildeling.  
*** Der regnes med et total N-indhold på 4,0 kg N/t og en udnyttelse af total N på 80 %.

Kommentarer til gødningsforslag til vårbyg

A: En velegnet løsning hvis man ønsker at anvende hele gødningsmængden ved såning. Fosfor og kaliummængde passer til jorde med middel til høje fosfortal.

B: Løsning hvor vårbyg sikres mod tidlig manganmangel ved hjælp af YaraMila 21-3-10 PROMANGAN ved såning.

C: Velegnet til placering ved såning. Giver fuld fosformængde med en praktisk håndterbar mængde i såmaskinen. Kaliummængden passer til middel til høje kaliumtal, eller hvis halmen nedmuldes. Der følges op med en kvælstofmængde i st. 30-32. Denne mængde kan tilpasses efter en måling med Yara N-Tester.

D: Velegnet til placering ved såning, hvor en større mængde kvælstof ved såning vurderes formålstjenlig. Fosformængden passer til arealer med lave til middel fosfortal. Kaliummængden passer til middel til høje kaliumtal eller hvis halmen nedmuldes. Der følges op med en kvælstofmængde i st. 30-32. Denne mængde kan tilpasses efter en måling med Yara N-Tester.

E: Løsning hvor gylle anvendt før såning suppleres med en kvælstofmængde i st. 30-32. Denne mængde kan tilpasses efter en måling med Yara N-Tester.

Er du interesseret i at læse mere om optimum i vårbyg? Du kan se mere her.