Forbedring af rumvægten i hvede

Rumvægten er målt i kg/hektoliter og giver en indikation af kornets massefylde. Mange aftagere forlanger at hveden skal opfylde en minimumsrumvægt for at kunne blive anvendt. For eksempel kræver nogle møllere et minimum på 76kg/hl, imens mange dyrefoderproducenter kræver en værdi på 72kg/hl. Rumvægten er hovedsageligt et tegn på de forskellige genetiske træk hos kornsorterne, men dårlig næring og anvendelse af gødning kan også spille ind.

Kvælstof brug over det optimale niveau kan være skyld i lejesæd, hvilket kan resultere i spirende korn i  akset og som en konsekvens heraf skabe lavere rumvægt. Varieret tilførsel  af kvælstof med den optimale mængde overalt på marken kan  skabe en mere homogen afgrøde.

Kalium forøger tykkelsen og styrken af strået og dermed også forsvarsevnen mod lejesæd. Brug af kalium i foråret sikrer samtidig en god plantestruktur som er mindre udsat overfor at vælte.