Kaliums rolle i dyrkning af græs

Kalium er det næringsstof som optages i størst mængder af græsmarker. Kalium spiller mange forskellige roller i planten og påvirker næringsoptag, fotosyntese, vækst og foderværdien.

Kalium er det næringsstof som optages i størst mængder af græsmarker. Kalium spiller mange forskellige roller i planten og påvirker næringsoptag, fotosyntese, vækst og foderværdien.

Kalium er især vigtigt når det gælder øget styrke i stængelen, forbedret modstandskraft overfor tørke og kulde og er samtidig vigtigt for et bedre udbytte. Kaliumgødskning er mere vigtigt i efteråret og på ældre græsmarker. Kaliummangel bliver i højere og højere grad et problem især i nogle skandinaviske lande.

Hvis tilfredsstillende mængder kalium ikke er tilgængelige vil vækst og udbytte være begrænset. Dog kan for store mængder kalium være skadende for dyrenes sundhed og skabe en øget risiko for hypomagnesaemia.

I forsøgene fra UK herunder ses kalium responsen på jorde med forskellig K-status. 

Der er en forbindelse mellem kvælstof og kalium da græssets respons på kvælstof er afhængig af tilgængelighed af kalium for at N optaget kan benyttes til nitrat og dermed konverteres til proteiner.

Slåning til ensilage eller til hø fjerner store mængder kalium, som skal erstattes og det er mest logisk at tilføje dette gennem brugen af husdyrgødning når det er muligt. Græssende dyr har andre behov og her vil en stor del af kaliumen returneres direkte på marken og behovet vil derfor være mindre.

Næringsstoffernes indflydelse på udbytte og kvalitet

Kvælstofs rolle i dyrkning af græs

Kvælstofs rolle i dyrkning af græs

Kvælstof er det væsentligste næringsstof for græs. Det er nøglen til at opnå et højt tørstofindhold og bruges ofte strategisk efter de ønskede behov. Det er vigtigt at anvende de rette mænger kvælstof for at opnå høje udbytter og det er derudover også...
Kaliums rolle i dyrkning af græs

Kaliums rolle i dyrkning af græs

Kalium er det næringsstof som optages i størst mængder af græsmarker. Kalium spiller mange forskellige roller i planten og påvirker næringsoptag, fotosyntese, vækst og foderværdien.
Fosfors rolle i dyrkning af græs

Fosfors rolle i dyrkning af græs

Fosfor spiller en vigtig rolle i mange af plantens metabolismeprocesser og ensymaktiveter, så selvom behovet for fosfor er lavere sammenlignet kvælstof, er tilgængeligheden af fosfor vigtig. Fosfor hjælper til at accelerere væksten og er vigtig for at...
Svovl og magnesiums rolle i dyrkning af græs

Svovl og magnesiums rolle i dyrkning af græs

Svovl er afgørende i dannelsen af proteiner, aminosyrer og ensymer og er derfor vigtigt for væksten og planternes udvikling. Når græsset gror udnytter planten både svovl og kvælstof samtidigt, hvilket bevirker at svovlmangel vil begrænse plantens...
Mikronæringsstoffers rolle i dyrkning af græs

Mikronæringsstoffers rolle i dyrkning af græs

Zink og mangan har også vist sig at have en effekt på græsudbyttet.
Forbedring af kvaliteten i græs

Forbedring af kvaliteten i græs

Der er tre aspekter som skal overvejes nøje når det kommer til græskvalitet: Dyrkningsforholdene, græskvaliteten og dyrenes sundhed.
Høj dyresundhed

Høj dyresundhed

Dyresundhed og de rette næringsstoffer i græsmarkerne bør også medregnes som en del af græskvaliteten. Græssende dyr har forskellige krav til næringsstoffer i forhold til dem som kræves ved græsmarker beregnet til høst og det er derfor vigtigt at sikre at...