Fosfors rolle i dyrkning af græs

Fosfor spiller en vigtig rolle i mange af plantens metabolismeprocesser og ensymaktiveter, så selvom behovet for fosfor er lavere sammenlignet kvælstof, er tilgængeligheden af fosfor vigtig. Fosfor hjælper til at accelerere væksten og er vigtig for at opnå et højere udbytte. Jo ældre græsmarken er, jo mere vigtigt er fosforanvendelse. Fosfor er meget immobilt i jorden og tilgængeligheden begrænses af jordens reaktionstal, afstand fra rødder samt jord temperaturer.

Figuren herunder viser reaktionstallets indflydelse på tilgængeligheden af fosfor.

Afgrøder optager kun fosfor fra jorden hvis det er inden for en rækkevide af 2-4 mm fra rødderne. Fosforoptagelse fra jorden kræver et veludviklet rodsystem. Grafen herunder illustrerer den relative effekt af jordens næringstofsmobilitet for rodoptaget.

Temperaturer har også en stor indflydelse på tilgængeligheden af fosfat som kan ses herunder.

Responsen på fosfor afhænger af jordens status. Jorde med lav P-status giver bedre responser for tilført fosfor. Tilgængeligheden og mobiliteten af P er mindre specielt under kolde fugtige forhold i foråret. nHer har forsøg vist at forårstilført P giver bedre effekt selv på jorde med høj P-status. Disse data fra Norge viser P-responsen på jorde med forskellig P-status.

Næringsstoffernes indflydelse på udbytte og kvalitet

Kvælstofs rolle i dyrkning af græs

Kvælstofs rolle i dyrkning af græs

Kvælstof er det væsentligste næringsstof for græs. Det er nøglen til at opnå et højt tørstofindhold og bruges ofte strategisk efter de ønskede behov. Det er vigtigt at anvende de rette mænger kvælstof for at opnå høje udbytter og det er derudover også...
Kaliums rolle i dyrkning af græs

Kaliums rolle i dyrkning af græs

Kalium er det næringsstof som optages i størst mængder af græsmarker. Kalium spiller mange forskellige roller i planten og påvirker næringsoptag, fotosyntese, vækst og foderværdien.
Fosfors rolle i dyrkning af græs

Fosfors rolle i dyrkning af græs

Fosfor spiller en vigtig rolle i mange af plantens metabolismeprocesser og ensymaktiveter, så selvom behovet for fosfor er lavere sammenlignet kvælstof, er tilgængeligheden af fosfor vigtig. Fosfor hjælper til at accelerere væksten og er vigtig for at...
Svovl og magnesiums rolle i dyrkning af græs

Svovl og magnesiums rolle i dyrkning af græs

Svovl er afgørende i dannelsen af proteiner, aminosyrer og ensymer og er derfor vigtigt for væksten og planternes udvikling. Når græsset gror udnytter planten både svovl og kvælstof samtidigt, hvilket bevirker at svovlmangel vil begrænse plantens...
Mikronæringsstoffers rolle i dyrkning af græs

Mikronæringsstoffers rolle i dyrkning af græs

Zink og mangan har også vist sig at have en effekt på græsudbyttet.
Forbedring af kvaliteten i græs

Forbedring af kvaliteten i græs

Der er tre aspekter som skal overvejes nøje når det kommer til græskvalitet: Dyrkningsforholdene, græskvaliteten og dyrenes sundhed.
Høj dyresundhed

Høj dyresundhed

Dyresundhed og de rette næringsstoffer i græsmarkerne bør også medregnes som en del af græskvaliteten. Græssende dyr har forskellige krav til næringsstoffer i forhold til dem som kræves ved græsmarker beregnet til høst og det er derfor vigtigt at sikre at...