Forbedring af kvaliteten i græs

Der er tre aspekter som skal overvejes nøje når det kommer til græskvalitet: Dyrkningsforholdene, græskvaliteten og dyrenes sundhed.

Dyrkningsforhold

Dyrkningsforholdene er påvirket af forskellige agronomiske faktorer herunder at opretholde en frugtbar dyrkningsjord og sikre en afbalanceret næringsstof forsyning.

Der er indirekte beviser på, at forskellige næringsstoffer heriblandt kalium, molybdæn, bor, zink og mangan kan reducere sygdomme for kornsorter. Det er formentligt også tilfældet for forskellige fodergræs sorter.

Græskvaliteten

Næringskvaliteten i græs måles oftets ud fra fordøjelighed, proteinindhold og tørstofindhold. Gennem en afbalanceret gødskning kan alle disse forhold påvirkes.

Fordøjelighed afhænger af vækststadie og næringstofsindhold i afgrøden. Unge og saftige jorde indeholder et højere energiindhold end jorde med meget dødt materiale. Græsmarker med en afbalanceret næringsstofforsyning vil være mere velsmagende end de der er undergødet.

Proteinindhold afhænger af græssets vækststadie og påvirkes af afgrødens næringsstof forsyning, især kvælstof har en stor indflydelse. Dannelsen af proteiner afhænger af plantens evne til at optage kvælstof fra jorden og påvirkes derfor af kvælstofanvendelse, men også af jordens reaktionstal samt kalium og svovl niveauerne.

Tørstofindhold er det mest varierende og sværreste at kontrollere. Lavt tørstofindhold forbindes ofte med fugtigt vejr og dårlige vækstforhold. Udover at have en direkte effekt på udbyttet, bevirker dårlige vækstforhold også en tendens til en reduceret kvalitet og fører til lavere daglig indtagelse. Ved ensilage vil et højt tørstofindhold (>40 %) resultere i lavere indtagelse.

Dyrenes sundhed

Dyresundhed og de rette næringsstoffer i græsmarkerne bør også medregnes som en del af græskvaliteten. Græssende dyr har forskellige krav til næringsstoffer i forhold til dem som kræves ved græsmarker beregnet til høst og det er derfor vigtigt at sikre at disse elementer er til stede i tilstrækkelige mængder for at dække dyrenes næringsbehov. Natrium og selen er begge afgørende for dyrenes sundhed, men er ikke nødvendige for planter. Behovet for andre næringsstoffer som f.eks. magnesium, zink og kobber er også højere for græssende dyr, end de niveauer som græsarealer naturligt indeholder.

Andre faktorer som påvirker græskvaliteten

  • Bibeholde det rette reaktionstal i jorden
  • Bibeholde en god jordstruktur og minimere jordkompaktering 
  • Vedligeholde en god dræning af jorden
  • Bibeholde en stor del af de ønskede græssorter på arealerne for at maksimere næringsværdien.
  • Regelmæssig omsåning eller oversåning for at opretholde græsarealer af høj kvalitet og samtidig udvælge de rette sorter for god kvalitet og udbytte.
  • Effektiv græsningskontrol for at undgå skader og minimere dårlige områder.

Næringsstoffernes indflydelse på udbytte og kvalitet

Kvælstofs rolle i dyrkning af græs

Kvælstofs rolle i dyrkning af græs

Kvælstof er det væsentligste næringsstof for græs. Det er nøglen til at opnå et højt tørstofindhold og bruges ofte strategisk efter de ønskede behov. Det er vigtigt at anvende de rette mænger kvælstof for at opnå høje udbytter og det er derudover også...
Kaliums rolle i dyrkning af græs

Kaliums rolle i dyrkning af græs

Kalium er det næringsstof som optages i størst mængder af græsmarker. Kalium spiller mange forskellige roller i planten og påvirker næringsoptag, fotosyntese, vækst og foderværdien.
Fosfors rolle i dyrkning af græs

Fosfors rolle i dyrkning af græs

Fosfor spiller en vigtig rolle i mange af plantens metabolismeprocesser og ensymaktiveter, så selvom behovet for fosfor er lavere sammenlignet kvælstof, er tilgængeligheden af fosfor vigtig. Fosfor hjælper til at accelerere væksten og er vigtig for at...
Svovl og magnesiums rolle i dyrkning af græs

Svovl og magnesiums rolle i dyrkning af græs

Svovl er afgørende i dannelsen af proteiner, aminosyrer og ensymer og er derfor vigtigt for væksten og planternes udvikling. Når græsset gror udnytter planten både svovl og kvælstof samtidigt, hvilket bevirker at svovlmangel vil begrænse plantens...
Mikronæringsstoffers rolle i dyrkning af græs

Mikronæringsstoffers rolle i dyrkning af græs

Zink og mangan har også vist sig at have en effekt på græsudbyttet.
Forbedring af kvaliteten i græs

Forbedring af kvaliteten i græs

Der er tre aspekter som skal overvejes nøje når det kommer til græskvalitet: Dyrkningsforholdene, græskvaliteten og dyrenes sundhed.
Høj dyresundhed

Høj dyresundhed

Dyresundhed og de rette næringsstoffer i græsmarkerne bør også medregnes som en del af græskvaliteten. Græssende dyr har forskellige krav til næringsstoffer i forhold til dem som kræves ved græsmarker beregnet til høst og det er derfor vigtigt at sikre at...