Planteanalyser

Yaras analysecenter (Analytical Services) analyserer jord, bladvæv og vandprøver fra hele verden.

Planteanalyser er et øjebliksbillede af plantens indhold af næringsstoffer. Analyserne siger noget om hvor meget planten har været i stand til at optage af de enkelte næringsstoffer indtil nu. På baggrund af den information kan man afgøre om alt er som det skal være, eller om der skal foretages en korrektion af en mangel.

Planteanalyserne kan principielt anvendes på to måder:

Kontrol af gødningsplanen. Analysen beskriver afgrødens tilstand for at kunne justere tildelingen af de næringsstoffer, der tilføres i indeværende eller den kommende sæson.

Planteanalyse med det formål at finde årsagen til dårlig vækst i et område af marken. Analyserne kan udtages en eller flere gange i sæsonen afhængig af hvad man ønsker at undersøge. Er det til kontrol af gødningsplanens egnethed skal prøven naturligvis udtages efter gødningen er tildelt og optaget i afgrøden.

Bestil Planteanalyse her

Det store billede

Analyser på danske planteprøver viser, at i 79 % af disse prøver er der konstateret mangel på mindst et næringsstof. I figuren ses hvordan prøverne fordeler sig på de forskellige mangler. Planteprøverne er indsendt af landmænd og konsulenter over hele landet over en årrække og stammer fra kornmarker, forsøg samt ”problemmarker”.

I figuren ses at i hovedparten af analyserne er der mere end et næringsstof, der er i mangel. Man kan også se at kobber er det næringsstof der oftest er mangel på, herefter zink og på tredjepladsen kommer mangan. At mangan ”kun” er nummer tre skyldes nok at der anvendes mangan på de fleste arealer.

At disse tre næringsstoffer ofte er i underskud samtidigt skyldes at deres optag er påvirket af de samme faktorer, såsom tør jord og højt reaktionstal. Dette taler for at anvende blandinger af mikronæringsstoffer i stedet for at bruge produkter med kun et næringsstof. I alle disse analyser er der ikke påvist mangel på jern, så der er ingen grund til at tilføre jern.

Viser planteanalysen mangel på et mikronæringsstof kan dette klares med en bladgødskning når resultatet foreligger. Er der mangel på et af makronæringsstofferne, f.eks. kalium, bør der måske tilføres (mere) kalium til næste års afgrøde eller jordbundstallene skal søges hævet hvis ikke det er muligt at tilføre til den aktuelle afgrøde.

Vejledning til udtagning

Download vores vejledning til udtagning af din planteanalyse. Fremgangsmåden afhænger blandt andet af afgrøde og vækststadie. Download vejledning.

Et eksempel i vårbyg

På billedet ses et typisk billede fra en vårbygmark på sortsandet jord. Traditionelt ville mange give en mangansprøjtning, hvilket i mange tilfælde delvist vil afhjælpe symptomerne. For at af- eller bekræfte manganmangel blev der udtaget planteanalyser. Udfra analysen ses det at en bred sammensat mikronæringsstofblanding ville være at foretrække i denne situation.

 

 

 

 

 

 

Fra resultaterne af analysen kan man se at manganindholdet som forventet er meget lavt, men det kan også ses at kobber, zink og til dels magnesium er for lavt. Borindholdet er også lavt, men bor har mindre betydning for udbyttet i kornafgrøder.


Resultater og tolkning

Planteanalyser er meningsløse hvis den information de indeholder ikke er forståelig. Vi gør derfor en stor indsats for at præsentere data på en nem og forståelig måde. Et af værktøjerne til at sikre dette er vores Megalab-software, som benytter fastsatte retningslinjer og grænseværdier til tolkning af indholdet af de enkelte næringsstoffer i planteprøven. Megalab benytter samtidig viden omkring de forskellige afgrøder til at konvertere analytisk data til udførlige og let forståelige rapporter. På denne måde er det muligt at afgøre om planten indeholder kritiske lave niveauer af vigtige næringsstoffer. Ud fra dette er det med stor sikkerhed muligt at anbefale forskellige produkter til afhjælpning af eventuelle næringsstofmangler.

Analyserne udføres på vores laboratorium i England. Ved analysen undersøges indholdet af næringsstofferne i tørstoffet i planten. Dette er en veldokumenteret metode som giver brugbare pålidelige data. Nogle firmaer udbyder plantesaftanalyser, men disse frarådes, da denne metode ikke er veldokumenteret, og i sagens natur med det kendskab, der er til næringsstoffernes opførsel i planter, ikke kan bruges i landbrugsafgrøder.

Nedenstående er et eksempel på en bladanalyse udtaget i foråret fra en hvedemark. Resultaterne angives i procent og således er der et kvælstofindhold på 3,69 procent. Grænseværdien er på 3,0 procent, hvorfor indholdet betragtes som normalt. Dette er angivet med en grøn farvemarkering. I analysen ses også at indholdet af fosfor og kalium er henholdsvis lidt lavt og lavt. Dette angives med lyserød- og rødmarkering. I kolonnen for kommentar angives mulige måder at afhjælpe eventuelle mangler. Derudover ses der i dette eksempel også at mange af mikronæringsstofferne ligger på for lave niveauer.

Vi, i Yaras agronomiteam, står naturligvis til rådighed for hjælp med tolkning af analyseresultater og rådgivning om hvilke produkter, der kan afhjælpe en given mangel.

Udtagning og indsendelse

Vi har nu fået vores egen Webshop, hvor det er muligt at bestille bl.a. planteanalyser. Klik dig ind på vores Webshop her.

Mangler du hjælp til udtagning kan du downloade vores instruktioner her.