Gødningsforslag havre

Havre bortfører ved et kerneudbytte på 5 ton/ha cirka 20 kg fosfor pr. ha og cirka 25 kg kalium pr. ha. Fraføres halmen, stiger bortførslen af kalium til cirka 80 kg K/ha ved et halmudbytte på 3500 kg/ha. Er kerneudbyttet 6 ton/ha, fraføres der cirka 24 kg P/ha samt 55 kg K/ha, og når halmen fjernes, bortføres 90-100 kg K/ha.

I gødskning af havre er det således vigtigt at sikre sig, at forsyningen af fosfor og kalium er tilstrækkelig i løbet af vækstsæsonen. Behovet for fosfor og kalium afhænger af jordens niveau af fosfor og kalium, som blandt andet afhænger af jordtype og markens forfrugtshistorie. Viser en jordbundsanalyse normale niveauer af fosfor (Pt 2-4) og kalium (Kt 8-10), bør der normalt gødes ud fra princippet om erstatningsgødskning. Dette betyder, at man bør tilføre den mængde næringsstoffer, som forventes fraført med afgrøden i det enkelte høstår.

Tildelingsstrategi - gødskning efter erstatningsprincippet

Havre bør som hovedregel fuldgødes i forbindelse med såningen eller umiddelbart inden for at sikre, at havren har alle næringsstoffer tilgængeligt ved vækststart. Handelsgødning kan med fordel placeres i forbindelse med såningen, da det giver den sikreste virkning. Havre er meget følsom for manganmangel, så man kan med fordel tænke YaraMila PROMANGAN ind i sin gødningsplan til havre. Nedenfor ses forskellige forslag til gødningsstrategier i havre.

Gødningsforslag havre efter korn, uvandet JB 2-4 - middelhøje tal for P og K

Gødningsforslag havre 2021.JPG
* Landbrugsstyrelsens norm for 2020/2021 er 110 kg N/ha på uvandet JB 2-4.
** Ved lave P og K tal bør YaraMila STARTER vælges for at sikre forsyningen.
*** Der regnes med et indhold på 4,67 kg total N og en kvælstofudnyttelse på 75 %. Få altid lavet en gylleanalyse og juster efter aktuelt indhold.

YaraVita® – vigtige mikronæringsstoffer

I foråret anvendes i havrens strækningsfase 2 l/ha YaraVita GRAMITREL. Bladgødskning med YaraVita i denne periode, hvor væksten er meget hurtig, sikrer at forsyningen af mikronæringsstoffer sker i takt med havrens behov. Kolde og våde vækstbetingelser i det tidlige forår kan betyde, at havreplanten har svært ved at optage næringsstoffer fra jorden. Dette kan afhjælpes med YaraVita KOMBIPHOS (3 l/ha), der indeholder en relativ stor mængde lettilgængeligt fosfor, zink, mangan og magnesium. Fosfor og zink øger hurtigt rodudviklingen, og gør havren i stand til at optage næringsstoffer fra jorden.