Status fra marken - 17-06-20

Generelt står afgrøderne fornuftigt, og der er basis for forsigtig optimisme med hensyn til de kommende udbytter. Denne optimisme bunder blandt andet i kvælstofbarometeret, der viser et lidt højere optag af kvælstof i dette forår sammenlignet med sidste år og et markant højere optag sammenlignet med tørkeåret 2018.

I de to nedenstående figurer ses kvælstofoptaget i leddet med maksimal tilførsel (300 kg N) i hhv. 2020 og 2019. Det er tydeligt, at udgangspunktet ved vækststart (st. 23) var et markant lavere optag i 2020 end i 2019, grundet lavere mineralisering. Desuden kom optaget senere i gang i 2020, hvilket især ses ved målingen i st. 32. Men ved sidste måling i st. 45 er forskellene udjævnet, og som gennemsnit over de 9 forsøg er der faktisk optaget 5 kg N mere i år end sidste år. Dog er visse egne af landet i skrivende stund i akut behov for nedbør, hvis det store kvælstofoptag skal omsættes til udbytte. Tørkeindeks er i store dele af landet på 8-10, og det vil medføre markante tab på de lettere jorde, hvis der ikke kommer regn snarest.

optag af kvælstof 2020

optag af kvælstof 2019

Tørkeindex

Aktuelle gødningsopgaver

De store afgrøder – korn og raps – er alle færdiggødede nu, men i majs, roer, græs og kartofler er der stadig mange beslutninger at træffe og mange muligheder for at bevare og forbedre udbyttepotentialet.

Kartoffelavlerne vil i nærmeste fremtid se dette budskab i forskellige medier. Det opsummerer erfaringerne med YaraVita KOMBIPHOS i stiveleskartofler, hvor nettomerudbytter på over 1000 kr/ha er dokumenteret i landsforsøg. Desuden er der råd og vejledning til sengødskning af kartofler med Kalksalpeter eller YaraBela Axan.

Majsene nyder godt af det fine junivejr, men efterhånden som jorden tørrer ud stiger behovet for mikronæring. Vi anbefaler en strategi med YaraVita Zeatrel og YaraVita Bortrac, som vi også beskrev det i et tidligere nyhedsbrev. Merudbytterne for YaraVita Zeatrel er dokumenteret i landsforsøg over flere år og har været på op til 840 Fe/ha netto.

Se tidligere nyhedsbrev

Ligesom majsene gror roerne godt i tiden. Husk at holde borforsyningen ved lige med 1 l. YaraVita Bortrac i alle kommende behandlinger – også svampebehandlinger.

2. slæt græs tages i disse dage, og mange skal ud med handelsgødning på slætgræsmarken. Måske er det sidste tildeling for i år, afhængig af gyllemængde og gødningsplan. I den forbindelse vil vi slå et slag for YaraBela Selen der sikrer din selenforsyning grovfoderet. YaraBela Selen har desuden et forsvarligt svovlindhold, der imødekommer græssets høje behøv for svovl. Hvis Selen ikke prioriteres i gødningsplanen, bør man stadig vælge en svovlrig NS gødning som fx YaraBela Sulfan som supplement til sin gylle. Vi har tidligere skrevet om strategier i slætgræs og dokumenteret hvordan Yaras selenberigede handelsgødninger kan øge selenindholdet i græsset op til 10 gange.

Se tidligere nyhedsbrev