Artikler
marts 31, 2020

Gødskning af slætgræs

Af: Jens Bach Andersen

Foråret er over os og gyllevognene og gødningssprederne kører nærmest i døgndrift over det ganske land. Mange er også i gang med at gøde slætgræs op til første slæt. I det nedenstående kan du se Yaras strategi og baggrunden for den, når det gælder slætgræs.


Kvælstof

Mængden af kvælstof og fordelingen til de forskellige slæt afhænger i høj grad af hvor meget kløver, der er i marken. Mest kvælstof gives til første slæt og mængden reduceres til de følgende slæt i forhold til den forventede vækst af græsset.

Fosfor og kalium

Behovet for fosfor og kalium dækkes i vid udstrækning af den anvendte husdyrgødning. I nogle tilfælde slår dog ikke til, fx på sandjord hvor kalium udvaskes, hvor gyllemængderne er små eller der er lave jordbundstal. Med den våde vinter in mente kan der ikke forventes kaliumreserver af betydning i de sandede jorde. Derfor bør man planlægge en tilførsel på mindst 250 kg K henover året, heraf gerne 80-100 kg K til første slæt. Hvis der ikke er kalium nok i gyllen, kan den suppleres med YaraMila NPK eller NK med selen i stedet for rene NS-gødninger.

Svovl

Svovl er meget vigtig for udbyttet og skal tildeles i mængder, der passer til kvælstofmængden. Der bør tilføres ca. 20 % af kvælstofmængden og man skal huske at den kvælstofmængde kløveren fikserer også skal tælles med. Forsures gyllen med svovlsyre helt eller delvist vil en stor del af svovlbehovet blive dækket ad denne vej.

Magnesium

Kvæggylle indeholder som regel magnesium nok til at dække slætgræsmarkernes behov. Dog skal man altid være opmærksom på forholdet mellem magnesium og kalium, da en høj kaliumforsyning og høje kalital kan give problemer med magnesiummangel, hvis ikke magnesiumforsyningen øges tilsvarende. Hvis man ønsker at supplere magnesiumforsyningen via handelsgødning, kan man tænke YaraBela EXTRAN ind i sin gødningsplan. Det kræver blot, at man sikrer svovlforsyningen af anden vej, fx ved forsuring af gyllen.

Selen

Selen er ikke essentielt for græsset, men er et vigtigt mineral for alle dyr. Ved at bruge YaraBela SELEN opnår du et tilpas indhold af selen i græsset. Dermed kan sundheden i besætningen øges og/eller der kan spares på indkøbte mineraler. Der er lavet landsforsøg med Yaras selenberigede handelsgødninger i flere år, og konklusionen er klar. Yaras selenberigede handelsgødninger kan øge selenindholdet i græsset op til 10 gange. Se figur 1.

SELEN til græs

Figur 1: Selenindhold i 1. slæt græs efter tildeling af 60 kg N i forskellige handelsgødningstyper. 6 forsøg 2018-2019

 

Gødningsforslag til Slætgræs

Nedenfor et forslag til gødningsplan for slætgræs med moderat kløverandel (under 25%). Det kan bruges som rettesnor ved planlægning, men man skal altid vurdere den enkelte marks kløverandel og udbyttepotentiale, før man fastlægger sin strategi. Desuden skal man være parat til at justere tildelingerne undervejs alt efter vækstforhold – ikke mindst nedbør. Generelt gælder det, at jo højere kløverandel man har, jo mindre kvælstof skal marken have totalt. Desuden kan man ved høje kløverandele med fordel skævvride tildelingen mere, så man procentuelt giver en større andel af det planlagte kvælstof til første slæt, mens der ved lave kløverandele skal være en mere jævn tilførsel gennem hele vækstsæsonen. Planen er lavet med udgangspunkt i fire slæt. Ved lave kløverandele ender man ofte med at tage fem eller seks slæt. I så fald bør femte slæt tildeles samme mængde som fjerde, hvilket automatisk vil hæve den samlede tilførsel. I gødningsforslaget er der valgt YaraBela SELEN som handelsgødning. Hvis man ikke ønsker selen i gødningen, men stadig vil fastholde svovlforsyningen, kan Yara Bela SELEN erstattes af Yara Bela SULFAN. Ønsker man at øge kaliumtilførslen, kan YaraBela Selen erstattes af YaraMila NPK med selen.

Gødningsforslag til slætgræs med moderat kløverandel (under 25 %)

Gødningsforslag- slætgræs