Rundt om majsen

Langt de fleste landmænd fik overstået majssåningen i det fine vejr i sidste halvdel af april. Nu er vejret blevet mere ustadigt, og det kan komme til at præge væksten i de kommende uger. Derfor skal man holde øje med sine marker og være opmærksom på, om der er næringsstofmangler, som skal afhjælpes efter fremspring.

Fosfor

Fosformangel efter fremspring er et tilbagevendende problem, der præger majsen i større eller mindre grad hvert år. Problemet skyldes, at fosfor næsten er immobilt i jorden. Derfor optræder mangel typisk i kolde og våde forår, hvor rodvæksten er langsom, og rødderne ikke i tilstrækkelig grad afsøger jorden for fosfor. Symptomerne er rød/lilla farvning ved stængelbasis og på de ældre blade, samt svag vækst generelt – se billede i figur 1. Forebyggelse af problemet starter selvfølgelig ved valg af den rigtige mængde og type af startgødning, hvilket vi behandlede i et tidligere nyhedsbrev. Afhjælpning af fosformangel efter fremspring kan ske ved bladgødskning med YaraVita Zeatrel eller YaraVita Kombiphos der begge indeholder 192 g P/l. Vi anbefaler, at man anvender 3-5 L/ha på 4-6 bladstadie og eventuelt gentager behandlingen efter 14 dage.

Zink

Majs har et relativt højt zinkbehov. Derfor indeholder gode startgødninger til majs zink, men i kolde og våde forår, samt ved høje reaktionstal kan optagelsen fra jorden være hæmmet. I den situation er bladgødning relevant, og vælger man en strategi med 3-5 l. YaraVita Zeatrel som nævnt ovenfor, tilfører man 150-250 g. zink pr. hektar. Du kan læse mere om YaraVita Zeatrel og landsforsøg med produktet i faktaboksen nedenfor.

Magnesium

Magnesium er et makronæringsstof, der ofte opstår mangel på. Risikoen er størst på sandede jorde med stort kaliumindhold, da kalium står i vejen for optagelse af magnesium. Ligesom med fosfor og zink forstærkes problemerne af kolde og våde forhold. Både Yara Vita Kombiphos og Yara Vita Zeatrel indeholder 40 g. magnesium pr. liter, og vi anbefaler en strategi med et af de to produkter i majsmarker med stor kalitilførsel via husdyrgødning, eller i majs på sandjord under kolde og våde forhold.

Bor

En god startgødning som YaraMila Majs indeholder teoretisk set bor nok til at dække majsens behov. Men i tørre forår udvikler majs sommetider bormangel efter fremspiring, fordi de ikke kan optage det tildelte bor fra jorden. Det gælder især på sandede jordtyper med højt reaktionstal. Hvor disse forhold er gældende, anbefaler vi at supplere Yara Vita Zeatrel med 1 L Yara Vita Bortrac i hver kørsel.

Kvælstof og svovl

Mange gødningsplaner til majs rummer så meget husdyrgødning, at kvælstofbehovet teoretisk er dækket ind, når startgødningen er givet. Hvis husdyrgødningen er forsuret med svovlsyre, er der samtidig givet en stor portion svovl ved etablering. Imidlertid optager majs ikke ret meget kvælstof og svovl ved vækststart, og der er især under våde forhold på sandjord en betydelig risiko for udvaskning, hvis der gives store mængder fra start. Vi anbefaler derfor, at man tilpasser sin gødningsplan, hvor det er muligt, og gemmer ca. 30 kg N til 8-10 bladsstadiet – i hvert fald på de sandede jorde. Disse tilføres i form af YaraBela Sulfan, hvorved der samtidig gives 7 kg svovl pr. ha. Hvis man ikke er nervøs for svovlforsyningen, kan man i stedet vælge YaraBela Extran, der har et højere indhold af magnesium og derved supplerer en strategi med YaraVita Zeatrel godt. Gødningen kan placeres i forbindelse med radrensning, og frem til ca. 8-bladsstadiet kan den også bredspredes på traditionel vis uden nævneværdig svidningsrisiko.

YaraVita Zeatrel
YaraVita Zeatrel er Yaras bladgødning til majs. Den er nem at anvende og blandbar med de fleste plantebeskyttelsesmidler. Tjek tankmix.com før anvendelse. Yara Vita Zeatrel er afprøvet i 10 landsforsøg i silomajs i årene 2014-2017. Her er opnået et gennemsnitligt nettomerudbytte på 210 FE/ha over de 4 år. I 2017 - hvor juni var meget våd og kølig – blev nettomerudbyttet 840 FE/ha. Se tabel 1.

Tabel 1: 10 Landsforsøg med Yara Vita Zeatrel 2014-2017. udbragt 2 x 3 liter/ha (st. 14-16 og to uger efter)

År

Bruttomerudbytte Fe/ha

Nettomerudbytte Fe/ha

2014 (2 forsøg)

520

270

2015 (3 forsøg)

110

-220

2016 (3 forsøg)

660

330

2017 (2 forsøg)

1170

840

gns

540

210

YaraVita Zeatrel indeholder 192 g. P; 62 g. K; 40 g. Mg og 46 g. Zn pr. liter.

Figur 1. Fosformangel i majs.

Fosformangel i majs.