Røggasbehandling for NOx ved selektiv katalytisk reduktion

Selektiv katalytisk reduktion (SCR) er en teknologi, der mindsker mængderne af oxider af kvælstof (NOx) ved hjælp af en katalysator. SCR-teknologi kan bevirke en NOx-reduktion på helt op til 95 % i forbrændingsprocessen og kan på den måde medføre overholdelse af strengere fremtidig lovgivning. Ny lovgivning træder i kraft iht. det europæiske direktiv om industriemissioner i 2016. SCR-processen er den mest effektive teknologi, idet den medfører den højeste konvertering.

Der kræves et egnet reagens og en pålidelig leverandør, for at SCR-systemet kan fungere optimalt

Hvis du vælger SCR-teknologi, er valget af reagens afgørende for NOx-behandlingens optimale ydeevne.

  • Kvaliteten af reduktionsmidlet er vigtig, fordi indholdet af urenheder eller katalysatorgiftstoffer skal være minimalt. Katalysatorproducenten kræver reagensspecifikationer, som skal overholdes, for at katalysatorens levetid vil forløbe efter hensigten, og for at sikre at leverandørens kontraktlige garantiforpligtelser forbliver i kraft. Hos Yara sørger vi for, at du får den rette reagenskvalitet til din SCR-katalysator
  • Derudover er det vigtigt at vælge en pålidelig leverandør, som kan sikre en kontinuerlig forsyning af reagenset, dvs. urea eller ammoniak. Hvis reagensforsyningen svigter, betyder det, at din forarbejdningsenhed ikke kan arbejde. Det medfører afbrydelser i arbejdsgangene hos dig, da anlægget ikke vil kunne overholde lovkravene til reduktion af NOx-emissioner, som ligger til grund for din miljøgodkendelse, og som fremgår af IPPC-direktivet og Direktiv om industriemissioner.
SNCR kundeservice
YARA Environmental Technologies – Stationary

Pålidelighed og kvalitet

Reagens af dårlig kvalitet eller upålidelige leverancer af reagens kan have negative indvirkninger på dit system til styring af NOx

Yara har i mere end tyve år produceret og leveret reduktionsmidler til sine kunder med produktserien NOxCare. Vores unikke netværk af produktionssteder garanterer leveringssikkerhed og sikrer både kvalitet og pålidelighed.

Yara har i snart tyve år leveret reduktionsmidler og løsninger til brugere af SCR-systemer i hele verden. Yara tilbyder ekspertise og kan hjælpe på alle trin på vejen til implementering af et SCR-system.

Vælg et reduktionsmiddel af høj kvalitet for at forhindre deaktivering af din SCR-katalysator

Når du bruger dit SCR-system, er det meget vigtigt at undgå kontaminerede reagenser. Kontaminerede reagenser kan deaktivere katalysatoren, og det er derfor meget vigtigt at sikre, at du bruger et reagens af høj kvalitet, som leveres og lagres korrekt. Deaktiverede katalysatorer er ensbetydende med utidig og bekostelig udskiftning af dit SCR-system til reduktion af NOx (kvælstofoxider). Yara tilbyder produkter, som er udviklet med henblik på at sikre forenelighed med alle SCR-katalysatorer, og vi sørger for at kontrollere vores reagensers egenskaber via vores kvalitetssikringssystem. Alle vores produktionssteder er certificeret iht. ISO 9001, 14001 og 18001.

Reagensindsprøjtning

Præcis beregning af reagensindsprøjtningen er afgørende for, at løsningen til reduktion af NOx kan arbejde effektivt

Med henblik på optimal drift kræver SCR-systemer en ensartet fordeling af ammoniak og NOx i røggasstrømmen. En uensartet fordeling af gas kan føre til, at løsningen til reduktion af NOx er utilstrækkelig, og til, at væsentligt ammoniakslip finder sted. Det er også vigtigt at fastslå den korrekte dosering af reduktionsmidlet til alle processens mulige konfigurationer. Alle fremtidige driftskonfigurationer vil typisk være kendt forud for design- og udviklingsarbejdet på dit SCR-system.

Forebyg ammoniakslip med korrekt temperatur og indsprøjtning af ammoniak

Ammoniakslip er et branchebegreb, som beskriver passage af ammoniak igennem SCR-katalysatoren uden reaktion med NOx-gassen. Dette kan ske, hvis: 

  • Der overdoseres med ammoniak 
  • Blandingen før katalysatoren ikke er tilstrækkelig (uregelmæssig fordeling af ammoniak og NOx) 
  • Temperaturerne er for lave, til at katalysatoren kan være tilstrækkeligt aktiv, eller hvis katalysatoren er fuldstændigt eller delvist sat ud af kraft som følge af nedbrydning

Ammoniakslip medfører overflødige SCR-omkostninger og er ikke godt for miljøet. Med Yaras ekspertise er det muligt at forhindre, at ammoniakslip overhovedet sker.

Omkostningsreduktion

Yara: Eksperten i omkostningseffektiv og pålidelig drift af SCR-systemer

Vores reagenser til reduktion af NOx markedsføres under varemærket NOxCare og er af højeste kvalitet. Størstedelen af vores ammoniak produceres af naturgas, hvilket betragtes som en renere proces. Vi leverer det reduktionsmiddel, du vælger, via vores netværk af fabrikker, hvorved du opnår sikkerhed for en pålidelig forsyning. Vælg Yara, og opnå garanti for både pålidelighed og kvalitet.

Vil du reducere driftsomkostningerne til dit SCR-reagens?

Valget af reduktionsmiddel, doseringen og indsprøjtningsmetoden har væsentlig økonomisk indvirkning på omkostningerne til din SCR-drift. Vores eksperter rådgiver dig og leverer relevant teknisk support med henblik på at sikre, at din SCR-installation giver noget for pengene. Det er vigtigt at beregne og tilpasse indsprøjtningen og gennemstrømningen korrekt, så der kun bliver benyttet den nødvendige mængde reduktionsmiddel. Omkostninger til ammoniak og ureareagenser kan optimeres med vores hjælp og specialviden.

Hvis du vil vide, hvordan du bruger og optimerer dit SCR-system med det rigtige reagens: Kontakt en af vores eksperter.

Når du vælger en teknologi til reduktion af NOx-emissioner, bør SNCR-teknologiens muligheder også tages i betragtning. Investeringsomkostningerne til et SNCR-system er langt lavere end i et komplet SCR-system, og dets effektivitet kan være tilstrækkelig til at dække dine behov.

Få mere at vide om Yaras SNCR-systemer til reduktion af NOx-emissioner.