Etablering majs

Tiden for majssåning nærmer sig, og dermed skal man også have lagt sig fast på en gødningsstrategi. Majs betaler rigtig godt for placeret startgødning, og det er bestemt ikke ligegyldigt hvilken gødning, der vælges.

Kvælstof

Majs betaler for at have kvælstof til rådighed ved såning. Kvælstoffets umiddelbare startvirkning skyldes den hurtigtvirkende nitrat, så der skal være en vis andel nitrat i en startgødning, hvis kvælstoffet i sig selv skal have virkning. Det lever YaraMila MAJS NP 26-6 op til med knapt 40 % af kvælstoffet på nitratform. Imidlertid er det ikke nødvendigvis kvælstof i sig selv, der giver den store gevinst, men derimod den forsuring ammonium giver. Denne forsuring frigiver mangan og fosfor, som begge er kritiske næringsstoffer i majsens etableringsfase. Siden der er kommet loft over fosfortilførslen, gælder det om at vælge en gødning, der tilfører meget ammoniumkvælstof pr kilo fosfor tilført. Her udmærker YaraMila MAJS NP 26-6 sig med næsten 3 kg ammoniumkvælstof pr kilo fosfor, mens et produkt som DAP, der ellers ofte fremhæves for forsurende evne, kun indeholder knap 1 kg ammoniumkvælstof pr kilo fosfor. YaraMila MAJS NP 26-6 har en overlegen forsurende evne, hvilket illustreres i figur 1. Her ses indholdet af mangan i planterne i juni måned efter placering af 7,5 kg P/ha i forskellige startgødninger ved såning. YaraMila MAJS NP 26-6 har klart frigivet mest mangan.

YM 26-6 mn-forsyning.JPG

Figur 1. Manganindhold i planterne efter placering af forskellige startgødninger ved såning. YaraMila MAJS NP 26-6 frigiver mest mangan.

Fosfor

Fosfor er helt afgørende for majsens etablering, og efter indførslen af fosforkvoter er det blevet essentielt med en klog og gennemtænkt fosforstrategi i majs. Majs har brug for fosfor lige fra fremspiring, men det store behov ligger faktisk først et stykke ind i vækstsæsonen. Dette er illustreret i figur 2, hvor fosforoptaget i majs over tid er vist. Her ses at det især er fra 40 til 80 dage efter fremspiring, at majsen forbruger fosfor. Derfor gælder det om at vælge en startgødning, der både stiller fosfor til rådighed fra start, men også over tid. Dette opnået med Yaras P-extend koncept, der er integreret i alle YaraMila gødninger.
Du kan se mere om YaraMila P-extend her. 

Majs_klog_P-tildeling.JPG

Figur 2: Fosforoptag over tid i majs. Forbruget er højest mellem 40 og 80 dage fra fremspiring.

Bor

Majs har et højt behov for bor, og der er ofte merudbytte for bortilførsel i majs. En del af dette bor bør tilføres med startgødningen, da tilførsel i form af bladgødskning i sæsonen ofte er utilstrækkeligt. Majsen når at få mangel, før der er blade nok at sprøjte på. Det ses i tabel 1, hvor borindholdet i bladene er analyseret i juni måned. Her ses markant højere borindhold hos de planter, der havde bor til rådighed fra YaraMila MAJS NP 26-6, og hvis der ikke var givet bor i startgødningen, lå indholdet under den kritiske værdi på 8.

B-indhold i analyse.JPG

Tabel 1: Borindhold i majs i juni måned.  4 landsforsøg i 2019.

Den komplette løsning

YaraMila Majs NP 26-6 er den komplette løsning som startgødning til majs, når muligheden for fosfortilførsel er begrænset. Dette blev understreget i landsforsøgene i 2020, hvor YaraMila Majs NP 26-6 gav højest udbytte som gennemsnit over 5 landsforsøg, når fosfortildelingen lå fast på 7,5 kg P/ha, se figur 3. Desuden frigiver og tilfører YaraMila Majs NP 26-6 klart mest mangan og bor til majsen ved etablering. YaraMila MAJS NP 26-6 er dermed det sikre valg, når det gælder startgødning til majs.

Landsforsøg2020 YM 26-6.JPG

Figur 3: Udbytte i majs ved tildeling af 7,5 kg P/ha i forskellige startgødninger. 5 landsforsøg 2020.