Artikler
januar 06, 2021

Giv din majs en flyvende start - trods fosforloft

Af: Jens Bach Andersen

Indførelsen af fosforloftet betyder, at mange majsavlere har meget begrænsede fosformængder til rådighed ud over husdyrgødningen. Den smule fosfor, der må anvendes i form af mineralsk gødning, skal derfor anvendes klogt.


Giv din majs en flyvende start - trods fosforloft

Klog anvendelse af fosfor betyder, at man ikke kun skal kigge på mængden og placeringen af fosforgødningen. Man er også nødt til at overveje hvilken fosforkilde, der anvendes, og om fosfor frigives i et tempo, der passer med majsens vækst. Den plantetilgængelige fosfor kan stamme fra tre forskellige puljer: Vandopløseligt P og citratopløseligt P fra mineralgødning samt P fra jordpuljen, jf. figur 1. Jordpuljen består af cirka 1 procent vandopløseligt fosfor og 99 procent fosfor, der er bundet til jern og aluminium. Der sker en stadig binding og frigivelse alt efter jordtype og reaktionstal, så tilførsel af store mængder vandopløseligt fosfor på et tidspunkt, hvor der ikke er plantevækst, giver en stor risiko for binding af det tilførte fosfor i jorden.

”Ved at kombinere vandopløseligt og citratopløseligt fosfor i gødningen sikres tilgængeligt fosfor over længere tid, og binding til jorden begrænses”

Fosfor skal frigøres over tid

Citratopløseligt fosfor er derimod ikke i risiko for at blive bundet til jorden. Det frigives efterhånden som planterne gror, idet rødderne
udskiller svage syrer, som aktiverer fosforet i citratopløseligt P. Denne forsinkede frigivelse kaldes P-Extend. Ved at kombinere vandopløseligt og citratopløseligt fosfor i gødningen sikres tilgængeligt fosfor over længere tid, og binding til jorden begrænses. 

Fig 1 s 34 Plantetilg P.PNG
FIGUR 1 – Jordvæskens sammensætning af plantetilgængeligt P efter tildeling af
YaraMila MAJS – citratopløseligt P sikrer fosforforsyningen frem i tiden.

Timing af fosfor til majs

Majs optager fosfor lige fra vækststart, men behovet er størst i perioden 40-80 dage efter fremspiring, jf. figur 2. Derfor gælder det om at vælge en fosforgødning, der frigiver fosfor over tid. Dette opnås ved at kombinere vandopløseligt og citratopløseligt fosfor i gødningen. Den vandopløselige andel skal være så stor, at man sikrer nødvendig forsyning fra start, men der skal være plads til en vis mængde citratopløseligt fosfor også.

Fig 2 s 35 P-optag majs.PNG
FIGUR 2 – Fosforoptag i majs over tid. Kilde: Büll, L;T. Nutrição do milho. In: BÜLL, L.T. &
CANTARELLA, H.; ed. Cultura do Milho. Piracicaba, POTAFOS, 1993.

Effekten af at give den rigtige startgødning ses først et stykke ind i vækstsæsonen, da effekten ved fremspiring som nævnt alene beror på det vandopløselige P. Efter nogen tid vil det tilførte vandopløselige P imidlertid enten være opbrugt eller bundet til jorden. Herefter er
planten afhængig af mineralisering fra jordpuljen, med mindre der også er tilført citratopløseligt P. Særligt under kolde forhold i juni vil man se, at planter uden citratopløseligt P er mere sårbare end planter med citratopløseligt P.

Dette er illustreret på billede 1, der viser forskellen i vækst ultimo juni ved brug af henholdsvis YaraMila MAJS og DAP. YaraMila MAJS indeholder 80 procent vandopløseligt og 20 procent citratopløseligt fosfor, mens DAP kun indeholder vandopløseligt fosfor. Det ses tydeligt på billedet, at planterne, der har fået YaraMila MAJS, er i bedre vækst.

Bil 1 s 36 YM Majs og DAP.PNG
BILLEDE 1 – Plantevækst ultimo juni ved hhv. 100 kg YaraMila MAJS 20-9 og 100 kg
DAP som startgødning. Yara Hanninghof, Tyskland.

Erfaringer fra landsforsøgene

Gennem de sidste mange år er der lavet forsøg med forskellige startgødninger, placeringsmetoder og fosforniveauer i Landsforsøgene. De overordnede konklusioner herfra er:

  • Placering af fosforholdige gødninger ved såning øger udbyttet, og der er effekt af stigende fosformængde op til 15 kg P pr. ha – i nogle år op til 30 kg P pr. ha. 
  • Forholdet mellem kvælstof og fosfor i startgødningen skal være mindst 1:1.
  • En overvægt af ammonium N i startgødningen øger optagelsen af fosfor og mangan.
  • Bor i startgødningen kan genfindes i planteanalyser i 8-10 bladstadiet, hvor borkoncentrationen er op til 5 gange så høj, som i planter, der har fået startgødning uden bor, og bormangel er ofte udbyttebegrænsende i majs.

Yaras løsning på fosforloftet

Til foråret 2021 byder Yara ind med et stærkt og fleksibelt sortiment af startgødninger til majs, der tager  udgangspunkt i de 4 tommelfingerregler fra Landsforsøgene samt effekten af P-Extend. Yara tilbyder to gødninger, der begge indeholder bor og lever op til kravet om et N:P forhold på minimum 1:1. Desuden er cirka 30 procent af kvælstoffet på nitratform, så man får en hurtig starteffekt uden at gå på kompromis med ønsket om en forsurende effekt af ammonium, der hjælper optagelsen af mangan og fosfor på vej. Fosforet fordeler sig på cirka 80 procent vandopløseligt og 20 procent  nitratopløseligt fosfor, så den nødvendige P-Extend til frigivelse i forbindelse med vækst er til stede, og risikoen for at få fastlåst dyrebart fosfor i jorden, begrænses. N:P forholdet i de to gødninger er henholdsvis 26:6 og 20:9.

”Til foråret 2021 byder Yara ind med et stærkt og fleksibelt sortiment af startgødninger til majs, der tager udgangspunkt i de 4 tommelfingerregler fra Landsforsøgene samt teorien om P-Extend”

Ved at have to gødninger, der er så forskellige i N:P forhold, bliver det muligt at tilbyde en startgødning til fosforniveauer fra 3 til 20 kg P pr. ha, jf. tabel 1. I intervallet 5-11 kg P kan der desuden vælges mellem høj og lav kvælstoftilførsel, alt efter jordpulje, mineralisering og øvrig gødskning. Særligt på de lettere jorde bør det overvejes at holde igen med kvælstof ved såning og i stedet give cirka 30 kg N i form af YaraBela AXAN ved 6-10 bladstadie, evt. i forbindelse med radrensning.

Tab 1 s 37 fosforniveau.PNG
TABEL 1 – Valg af YaraMila MAJS. Type og mængde ud fra muligt fosforniveau.