Gødningsforslag sukkerroer

Sukkerroer har et stort behov for kvælstof og optager 200 – 250 kg N/ha. En lang vækstsæson og et dybt rodsystem gør, at sukkerroerne har mulighed for effektivt at udnytte det organiske kvælstof i jorden, hvorfor det ofte kun er nødvendigt at tilføre ca. 130 kg N pr ha. Tilførselsbehovet fastsættes ud fra markens normbehov, udbytteniveau forfrugt, N-prognose samt eventuelt en N-min analyse udtaget i den pågældende mark.

Ved forsøg med placering af næringsstoffer til roer har der i flere forsøg været opnået et merudbytte på 3-8 %. Det bedste resultat er opnået, når alle næringsstoffer blev placeret i en NPKS-gødning ved såning. Gødningen placeres 5 cm under og 5 cm ved siden af frøet. Placering giver typisk en bedre N-udnyttelse og dermed mulighed for at reducere tildelingen med ca. 10 %.
 
Natrium i gødningen har ligeledes i flere forsøg øget sukkerudbyttet med ca. 3 %. Den optimale tildeling er ca. 60 kg natrium pr. ha, der delvist kan erstatte en tilsvarende kaliummængde i gødningsplanen.

Gødningsforslag sukkerroer, JB 7-9, lerjord - middelhøje tal for P og K

image3415.png

* Landbrugsstyrelsens norm for 2022/2023

Fosfor og kaliumtilførslen bestemmes ud fra jordbundsanalyser. Ved normale fosfortal på Pt 2-4 bør tilførslen af fosfor være på 30-40 kg pr. ha af udbytteniveau. Kaliumtilførslen bør ved normale kaliumtal på lerjord, kt 8-10, være på 100-150 kg kalium pr. ha afhængig af udbytteniveau.

Magnesium og bor

Sukkerroernes behov for magnesium og bor skal altid dækkes. Anvend derfor altid gødning med bor og magnesium eller magnesiumkalk, når det behøves.
 
Bormangel optræder typisk på jorde med et højt reaktionstal, og navnlig i tørre år kan der være behov for at tilføre bor. Dette kan ske forebyggende ved at anvende YaraVita BRASSITREL PRO, som foruden bor blandt andet også indeholder magnesium og mangan. Anvend 3 l/ha, når roerne har 6-8 blade.