Gødningsstrategien skal justeres med analyser

Udgangspunktet for optimal planteproduktion er gødning i god kvalitet kombineret med den rigtige gødningsplan. Uanset hvor rigtig din gødningsplan måtte være, vil parametre som klima, vanding, dræn, dyrkningsmedie, sygdomme, skadedyr, plantens vækst m.v. påvirke næringssammensætningen i rodzonen. Der vil gennem dyrkningssæsonen altid være behov for at justere i gødningsplanen, og behov for justeringer vil være forskellige fra år til år. Hvilke justeringer, der er behov for, kan kun analyser af vækstmedie samt drænvand/pressevand fra vækstmediet afgøre. Generelt tages der for få opfølgende analyser. Hermed er opfordringen givet videre - udtag flere kontrolanalyser.

Hvornår skal prøverne tages?

Der findes flere strategier for dette:

 1. Den optimale løsning er, at prøver udtages med faste intervaller f.eks. hver 14. dag, hver 3. uge eller en gang hver måned. Jo oftere, jo sikre er man på at være på rette vej. Prøver bør udtages på samme ugedag og klokkeslæt hver gang.
 2. Den næstbedste løsning vil være, at man tager analyser, når der er vejrskifte, kulturen ændrer balance f.eks. fra generativ til vegetativ eller efter kraftig vækst eller hård plantebelastning.
 3. Hovsaløsningen er den, hvor man pludselig får dårlig samvittighed, enten fordi planterne ikke vokser godt nok, det er længe siden, at naboen eller konsulenten har opfordret til det, eller man har fået en opfordring fra laboratoriet. Denne løsning er bedre end ingen analyser, men giver sjældent et billede, der kan bruges i strategisk gødningsopfølgning.

Således tolkes analyserne

 • pH
  pH i analyser bør ligge mellem 5,5 og 6,5. Husk at pH oftest stiger med ca. 0,5 fra prøven forlader gartneriet til den bliver analyseret. Er man helt sikker på at have kontrol over pH og ikke ønsker, at en pH-øgning på 0,5 skal påvirke f.eks. fosfor- og manganværdier, kan man tilsætte prøven lidt eddikesyre til pH 4,5 - 5,0.
  Er pH for høj i prøven, skal udvandet pH kontrolleres og/eller løsning med mere ammonium overvejes. Er pH for lav, skal løsning med mindre ammonium overvejes. Se også nyhedsbrev om pH-styring 
 • Ledningstal (EC)
  En god tommelfingerregel er, at ledningstallet i dræn/pressevand maksimalt må ligge på 0,5 mS/cm over ledningstallet i udvandet gødningsvand. Er det for lavt, skal EC udvandet øges samtidig med, at der evt. vandes lidt mindre. Er EC for højt, skal EC udvandet reduceres og drænprocenten øges.
 • Forholdet K/N og K/Ca
  Næste naturlige skridt er, et man vurderer kvælstof (nitrogen), kalium og kalcium. Forholdene mellem disse er meget vigtige. De bør altid ligge tæt på det, der er optimalt for planternes standard og vækstfase. Oftest skal forholdet mellem k/Ca/N være tæt på 1:1:1 i dræn/pressevand, mens K/N og K/Ca udvandet ligger fra 0,2 til 0,8 højere alt afhængig af planteart og vækstfase.
 • Fosfor
  Man skal være meget opmærksom, når man tolker fosforværdier. Værdien afhænger af pH-værdien og prøvens indhold af kalcium. Er pH høj, samtidig med at kalciumindholdet er højt, vil fosforindholdet altid vises lavere end det reelt er. Brug først og fremmest værdien for udvandet fosfor som ledetråd. Er denne korrekt, er det pH-styring, der atter skal være fokus på. Brug tabel 1 her nedenfor som hjælp.
Steiner max fosfat.PNG
Efter A.A. Steiner 1971, kurver oversat til tal.
Tabel 1: Maksimalt indhold af fosfat i ppm ved forskellige koncentrationer af kalcium og pH-værdier.
 • Magnesium
  Værdien skal ligge fra udvandet værdi til 50 % over.
 • Mikronæring
  Når det gælder mikronæring, skal værdier ligge tæt på udvandet. Det kan fint accepteres, at de ligger 20 % over udvandet. Er mikro for højt, bør der reduceres. Værdier for mikro skal højt op for at skade, men husk at mikronæring er dyr. Som mikronæring anbefales altid YaraTera REXOLIN APN. 
 • Bikarbonat (HCO3-)
  Bikarbonat skal være under 30 - 50 ppm (mg/liter). Er det højere/lavere er bikarbonat ikke neutraliseret godt nok i udgående gødningsvand. Kontroller pH-styringen.
 • Natrium
  Natrium gavner ikke. Det skal være så lavt som muligt og aldrig over 100 ppm (enkelte kulturer dog undtaget). Er natrium for højt, skal drænprocenter kontrolleres. Evt. bør anden råvandskilde overvejes.
 • Klorid
  Generelt skal klorid også være så lavt som muligt, men man skal ikke, som tilfældet er for natrium, gå i panik over lidt høje værdier. Når det gælder klorid, er der store kulturforskelle i, hvor meget kulturen tåler.

Således kontrolleres analyseresultaterne

Den sikreste metode til at kontrollere, om laboratorieresultaterne er rigtige, er ved at beregne balancen for kat-ion (positive ioner) og ain-ion (negative ioner). Summen målt i mmol af kat-ioner og ain-ioner skal være lige store. Som eksempel se figur 1 her nedenfor.

kat og ain-ioner.png

Figur 1: Kontrol af analyser: - Kat-ion sum skal være = Ain-ion sum

Tag gerne Yara med til råds vedrørende tolkning af dine analyseresultater og efterfølgende justering af gødningsplaner.