Hvorfor anvende YaraMila NPK?

En NPK-gødning tilfører i sagens natur kvælstof, fosfor og kalium og ofte også andre næringsstoffer. I Yaras NPK-gødninger YaraMila som markedsføres i Danmark er der altid også indhold af svovl og de fleste også magnesium, bor og calcium. Når man bruger NPK-gødning tilfører man altså afgrøden de tre makronæringsstoffer, som i høj grad bortføres med høst af afgrøden. Dermed er man sikret at afgrøden har disse næringsstoffer tilgængeligt i vækstsæsonen.

NPK-gødninger kan have forskelligt indhold af de tre næringsstoffer så de er tilpasset behovet i forskellige marker. Har et areal højt indhold af fosfor eller tilføres fosfor med andre kilder kan der vælges en NPK-gødning med et lavt indhold af fosfor. Det samme gør sig gældende med de andre næringsstoffer.

I nogen tilfælde vil man kunne opnå et fornuftigt udbytte ved kun at bruge en NS-gødning, så der kun tilføres kvælstof og svovl. Ofte kan det lade sig gøre i vinterhvede, der er relativt tolerant for lav fosfortilgængelighed. En sådan strategi vil dog på sigt forringe jordens frugtbarhed, når den tømmes for fosfor og kalium og det vil ikke være muligt at opnå det fulde udbyttepotentiale.

Dyrkningssikkerhed

Ved at bruge en NPK-gødning hver gang sikrer man at jordens frugtbarhed ikke forringes og der opnås også en højere sikkerhed i dyrkningen. I en Landsforsøgsserie i vårbyg fra 2013-2014 hvor der blev tildelt NS-gødning til et forsøgsled og forskellige typer af NPK-gødning til andre led, var det tydeligt at variationen i udbytterne var faldende med højere tildeling af P og K med NPK-gødning. I nedenstående figur ses det at udbyttet i forsøgsserien har været stigende med en stigende indsats af P og K med NPK-gødning. Samtidigt ses det at variationen, målt som standardafvigelsen mellem de 6 forskellige forsøgsarealer, falder når der tilføres mere P og K. Sagt med andre ord dyrkningssikkerheden stiger med indholdet af P og K i gødningen.

I dette vårbygforsøg blev der opnået et merudbytte på 6,5% for at tilføre den højeste mængde fosfor, men i afgrøder, som er endnu mere følsomme for lav tildeling af forsfor opnås ofte endnu højere merudbytter for tildeling af NPK-gødning. I 2018 blev der udført Landsforsøg med NPK-gødning til kartofler. Et af disse forsøg er gengivet nedenfor. Her ses der også en klar stigning i udbyttet af kartoffelknolde med en stigende mængde fosfor placeret ved sætning. Der er tildelt 140 kg N og 230 K (justeret med patentkali) til alle led.

Samgranulering

Produkterne i YaraMila-serien er alle samgranulerede NPK-gødninger hvor alle de deklarerede næringsstoffer er i alle gødningskorn. Dette giver mange fordele frem for en mekanisk blandet NPK-gødning. Udover de åbenlyse fordele som, at der ikke kan ske afblanding, og at jævn spredning af alle næringsstoffer er mulig med en samgranuleret vare, er der også væsentlige fordele der foruden.

Når alle næringsstoffer er i alle gødningskorn har de voksende planter nemmere ved at finde næringsstofferne. Dette giver sig udslag i et merudbytte, kaldet samgranuleringseffekten, på 2-3 % i forhold til at bruge de samme mængder af næringsstoffer i en mekanisk blandet gødning.

En del landmænd praktiserer at blande såsæd og gødning sammen ved såning af vårsæd med god succes. Når man bruger en samgranuleret NPK-gødning opnår man en placering af de vigtige næringsstoffer helt tæt på de første rødder og man opnår en tidlig og sikker virkning af gødningen. I vårbyg er der lavet en del forsøg og af dem kan man se at gødningsmængder svarende til op til 50-60 kg N kan ske ude afgrødeskade. Bruger man en mekanisk blandet NPK-gødning vil man have gødningskorn med høj koncentration af de enkelte næringsstoffer fx kalium. I langt de fleste mekanisk blandede gødninger brugs kaliumklorid som kaliumkilde. Halvdelen af et sådan gødningskorn indeholder 50 % klorid som har et højt saltindex og derfor vil fremspirende planter tæt på sådan et gødningskorn let blive skadet af den høje saltkoncentration. Til sammenligning vil man, hvis der bruges YaraMila 21-3-10 til sammenblanding med såsæden, kun være ca. 10 % klorid i hvert gødningskorn og svidningsrisikoen ekstremt lille.

Typer tilpasset afgrøder og behov

Med det brede sortiment i YaraMila-serien er det muligt at finde typer, der er tilpasset behovet i den enkelte afgrøde på den enkelte bedrift.
Er der fx på bedriften høje jordbundstal for enten P eller K kan man vælge en type, der har et lavere indhold af en disse næringsstoffer. Det samme er selvfølgelig tilfældet hvis man har lave jordbundstal eller man har afgrøder med et specifikt stort behov for en af næringsstofferne. Tilsvarende kan man vælge type efter udbytteniveauet og om der fjernes halm, da fjernelsen af næringsstoffer fra marken naturligvis afhænger af hvor meget biomasse, der fjernes fra marken.

En type som YaraMila STARTER (NPK 18-5-11) er rig på fosfor og vil derfor være et oplagt valg til vårbyg hvor fosfortallene er lave, udbytterne høje og/eller halmen ofte fjernes. Har man derimod høje jordbundstal eller tilførsel af P eller K fra andre kilder, fx via husdyrgødning, kan man vælge en type som YaraMila 26-3-4.