Artikler
december 09, 2020

Selen kan effektivt tildeles med gødningen

Af: Jens Bach Andersen

Selen er et grundstof, der er livsvigtigt for både dyr og mennesker. Mangel på selen i kvægbesætninger øger risikoen for højere celletal og øget forekomst af yverbetændelse. Det er relativt nemt, effektivt og billigt at berige ensilagen med selen via gødskning med mineralske gødninger.


Selen kan effektivt tildeles med gødningen

Mineralgødning er afgørende for øget produktionen af fødevarer. År for år vokser behovet, i takt med at verdens befolkning vokser. Vi kan derfor optimere brugen af mineralgødning for at optimere produktionen af fødevarer. For eksempel kan mangel på selen forårsage en række  komplikationer ved både kvæg, får og heste. Det er derfor vigtigt at sørge for, at selenniveauet i grovfoderet er højt nok og kommer fra den rette selenkilde. På grund af fosforloftet er det endnu vigtigere at vælge en fosforkilde, der frigives over tid, så fosforen støtter plantens vækst optimalt.

Hos kvæg kan mangel på selen blandt andet forårsage dødfødte kalve og tilbageholdt efterbyrd. Selenmangel kan desuden medføre forhøjede celletal i mælken og øge forekomsten af yverbetændelse, se figur 1.

Art 6 fig 1 s 30 lavere celletal.PNG
FIGUR 1 – Et højere selenindhold i blodet giver lavere celletal i mælken. (Weiss et.al. 1990).

Hos kalve kan selenmangel medføre svagtfødte kalve eller pludselig død, lys muskulatur, der giver en degenerering af hjerte- eller  skeletmuskulaturen, som hvidfarves samt et svækket immunforsvar. Det samme gælder for lam.

Hos får viste undersøgelser, at øget selenindhold i blodet resulterede i signifikant højere vægt og øget produktion af uld. Selen er også vigtig for heste, blandt andet for at beskytte cellerne mod frie radikaler, der kan forårsage skade i skeletmuskulaturen, hjertet og leveren.

Yara_Luhanka_002.jpg

Tilfør selen via gødskning

Det anbefalede selenniveau i foder til kvæg i foderplanlægningsprogrammet NorFor er 0,2 mg selen pr. kg tørstof. Imidlertid indeholder dansk grovfoder i gennemsnit kun 0,055 mg pr. kg. tørstof, og det er derfor almindeligt at tilsætte uorganisk selen til  foderblandingerne. Optagelsen af selen i dyrene er afhængig af kilden, og det anslås i Kvæginfo nr. 1660, at organisk selen tilført via grovfoder optages 20 procent bedre end uorganisk selen. Det er derfor gavnligt at øge selenindholdet i grovfoderet via gødskning. Til det formål tilbyder Yara de to gødninger YaraBela SELEN og YaraMila 20-2-12 med selen. Optagelsen af selen i planter er grundigt beskrevet i DJF rapport nr. 125. Her fastslås det, at det ikke er ligegyldigt i hvilken form, selen tilføres. Planterne optager selen enten i form af selenationer (SeO4 2-) eller selenitioner (SeO3 2-), men planterne optager meget lettere selen i form af selenationer end selenitioner. Yaras selenholdige gødninger indeholder selen i form af natriumselenat, som er letoptageligt for planterne.

Selenindholdet i græs kan øges 10 gange via gødskning

Selen er ikke essentielt for planter, men som dokumenteret ovenfor er det et vigtigt mineral for alle dyr. Ved at bruge YaraBela SELEN opnår du et passende indhold af selen i græsset. Dermed kan sundheden i besætningen øges, og/eller der kan spares på indkøbte mineraler. Der er lavet landsforsøg med Yaras selenberigede handelsgødninger i flere år, og konklusionen er klar. Yaras selenberigede handelsgødninger kan øge selenindholdet i græsset op til 10 gange. Se figur 1.

Ram det rigtige niveau

Selenindholdet i grovfoderet er afhængigt af udbytteniveauet og mængden af tilført selen, der optages i planterne. Planterne optager cirka 20 % af det tilførte selen (DJF rapport nr. 125), og koncentrationen falder med stigende udbytte, da der sker en fortyndingseffekt ved høje udbytter.

Desuden skal man huske at indregne en baggrundstilførsel fra jordpuljen, der giver et indhold på cirka 0,05 mg/kg tørstof i afgrøden. I figur 2 er vist den nødvendige tilførsel af YaraBela SELEN afhængig af udbytte og ønsket selenniveau i afgrøden.

Art 6 fig 2 s 31 Se-indhold.PNG
FIGUR 2 – Selenberigede gødninger øger selenindholdet i 1. slætgræs op til 10 gange i
forhold til øvrige gødninger ved tildeling af 60 kg N. 6 landsforsøg 2018-2019.

Værdien af YaraBela SELEN i stalden

Brugen af selenholdige handelsgødninger har især fundet sted i det vestjyske. Vi har derfor taget en snak med chefrådgiver i vestjysk, Ida Ringgaard, for at få hendes  vurdering af værdien af selen i grovfoderet i praksis. Hun siger: ”Her i det midt- og vestjyske, på den sølle jord, har vi stærkt brug for netop selengødning. Vi har rigtig mange landmænd, der kun bruger selengødning til 1. slæt, og så fodrer de med dette året rundt og får dermed nytte af selen. Jeg tror personligt meget på, at vi
fremadrettet skal bruge ”designer-gødning”, så netop markerne får det de har brug for og ikke bare lidt godt af alt. I kvægbruget bruger vi jo rigtig meget  gårdmineralblandinger, hvor koen netop får det den har brug for og ikke mere”.

Art 6 tabel 1 s 32 forv-udbyt.PNG
TABEL 1 – Tilførselsbehov af YaraBela SELEN ved forskellige udbytteniveauer i slætgræs
og forskellige ønskede niveauer af selen i den høstede afgrøde. Forudsat 20 procent markeffekt af selen i tilført gødning.

Med hjælp fra vestjysk har vi lavet en beregning på en konkret foderplan, der viser en besparelse på 11 kr. pr. ko pr. år ved at fodre med græs, der indeholder 0,21 mg selen pr. kg tørstof frem for at indkøbe organisk selen og fodre med græs, der ikke er gødet med selen. I eksemplet er der fodret med 1.526 kg tørstof ”selen”-græsensilage pr. ko pr. år. Udfra tabel 1 kan man se, at 1.526 kg tørstof med 0,21 mg Se pr. kg tørstof kræver omkring 115 kg udbragt YaraBela SELEN pr. ha.

yi379 (2).jpg

Gødskningsforslag til slætgræs

I tabel 2 er vist et forslag til gødningsplan for slætgræs med fokus på selen. Den kan bruges som rettesnor ved planlægning, men man skal altid vurdere den enkelte marks kløverandel og udbyttepotentiale, før man fastlægger sin strategi.

Desuden skal man være parat til at justere tildelingerne undervejs alt efter vækstforhold – ikke mindst nedbør. Generelt gælder det, at jo højere kløverandel man har, jo mindre kvælstof skal marken have totalt. Planen er lavet med udgangspunkt i fire slæt og 25 procent kløverandel. Ved lave kløverandele ender man ofte med at tage fem eller seks slæt. I så fald bør femte slæt tildeles samme mængde som fjerde, hvilket automatisk vil hæve den samlede tilførsel.

I gødningsforslaget er der valgt YaraBela SELEN som handelsgødning. Ønsker man at øge kaliumtilførslen, kan YaraBela SELEN erstattes af YaraMila NPK 20-2-12 med selen.

Art 6 Tabel 2 s 33 gødsk-forslag.PNG
TABEL 2 – Gødningsforslag til slætgræs med fokus på selen. Planen giver i alt 6 gram
selen/ha. Ved et totaludbytte på 10.000 kg tørstof pr. ha og 20 % markudnyttelse giver det
en forøgelse på 0,12 mg pr. kg tørstof i afgrøden. (DJF Rapport nr. 125)