Artikler
december 04, 2019

Den rette kvælstofmængde ved såning af vårbyg

Af: Jesper Juul Ulnitz

Placering af NPK-gødning har store fordele og giver ofte merudbytter i vårbyg. En korrekt sammensat NPK-gødning skal ved placering dække vårbyggens behov for fosfor og kalium og samtidig tilføre 75-80 procent af kvælstofbehovet. Tilfører NPK-gødningen kun 35 kg N ved såning, reduceres udbyttet.


Vårbyg er en afgrøde med kort vækstsæson, som responderer på tilførsel afVårbyg placering fosfor og kalium. Dette er vist i forsøg og praksis. Adskillige forsøg viser også en god effekt af placering af kvælstof sammen med fosfor og kalium. Især i tørre forår er der en stor placeringseffekt, som kan være op til 5-10 procent. Placering af gødning ved såning reducerer dog såmaskinens kapacitet og ofte vælges at placere en mindre mængde gødning.

Den resterende mængde kvælstof kan enten tildeles før såning i såbedet, umiddelbart efter såning eller senere i vækstsæsonen i for eksempel stadie 31-32. Sidstnævnte giver mulighed for at tilpasse kvælstofmængden til den aktuelle vækstsæson og årets udbyttepotentiale.
Der kan eksempelvis tilføres mere kvælstof ved gode betingelser og en forventning om et stort udbytte. 

Forsøg med den rette mængde kvælstof For at belyse betydningen af mængden af kvælstof placeret ved såning har Yara udført forsøg i vårbyg. Forsøgene skal endvidere vise, om det er muligt at sidestille tildeling af den resterende kvælstofmængde henholdsvis udspredt i såbedet eller i vækststadie 31-32. I nogle forsøgsbehandlinger er vårbyg tildelt NPK-gødning i såbedet, mens den i andre behandlinger er placeret ved såning.

Deling af gødningen er udført lige før såning eller efterfølgende i stadie 31-32. Vårbyggens behov for fosfor og kalium er tildelt via NPK-gødningen, og der er fremstillet en NPK-gødning individuelt til hvert forsøgsled (figur 1)

FIGUR 1 Afgørende at placere en stor mængde N ved såning.
Figuren viser det relative udbytte (%) ved forskellige gødskningsstrategier baseret på udelt/delt mængde N. Tal på vandret akse (i-ii-iii) angiver kg. N tilført hhv. (i) bredspredt før såning, (ii) placeret ved såning, (iii) bredspredt i stadie 31-32. Reference forsøg (0-140-0) er således placeret 140 kg N/ha i NPKgødning. Alle forsøgsbehandlinger er tildelt 140 kg N og NPK-gødningen har tilført 22 kg P og 51 kg kalium pr ha. (3  forsøg, Yara Danmark).

Som det kan ses af figuren: placeres der mindre end 55 kg kvælstof pr. hektar ved såning, begynder det at kunne ses på udbyttet; 3-4 procent mindre end placering af hele kvælstofmængden.

Placeringseffekten

Fuldgødskning og placering af den fulde mængde kvælstof sammen med fosfor og kalium har i mange år været den foretrukne løsning. Forsøgene har givet et udbytte på 76 hkg pr. hektar, som i figur 1 er sat til 100 procent. Fuldgødskning kan også ske ved udspredning før såning, men giver ikke en placeringseffekt (figur 1, 0-140-0).

Placeringseffekt - vårbyg
FIGUR 2 NPK-strategi i vårbyg 2018.
Samme 3 forsøg som i 2017 (figur 1). For lille/tidlig mængde N er, især i tørre vækstsæsoner som 2018, utilstrækkelig til at sikre vårbyg en god start. Resulterer her i udbyttetab på 13 %.

 

I forsøgene har placeringseffekten været på omkring 5 procent svarende til 4 hkg pr. hektar. For at øge såmaskinens kapacitet kan en del af kvælstoffet placeres sammen med fosfor og kalium, mens resten bredspredes før såning. Mængden af den placerede kvælstofmængde vil være afhængig af NPK-gødningstypen.

I nogle af forsøgsbehandlingerne er denne metode afprøvet. Det fremgår, at jo mere kvælstof i NPK-gødningen der placeres jo større udbytte (figur 1, løsning 2-4). Når der kun placeres 35-55 kg N med NPK-gødning, har udbyttet været cirka 3 procent mindre i forhold til at placere hele kvælstofmængden. Det er kun placering af 85 kg N i NPK-gødning suppleret med 55 kg kvælstof bredspredt i såbedet, som er på niveau med placering af hele gødningsmængden. Det er altså vigtigt, at der placeres en stor mængde kvælstof ved såning.

Hvis gødningen til vårbyg deles, således at der placeres NPK ved såning, og resten af kvælstofmængden tilføres senere i vækstsæsonen, vil det give mulighed for at kunne justere kvælstofmængden til betingelserne.

Den rigtige NPK-gødning

En løsning, hvor gødningen til vårbyg deles, således at der placeres NPK ved såning, og resten af kvælstofmængden tilføres senere i vækstsæsonen, vil give mulighed for at kunne justere kvælstofmængden til betingelserne i vækstsæsonen. Samtidig vil såkapaciteten øges. I forsøgene har løsninger, som placerer henholdsvis 85 eller 100 kg N, medført et udbytte på 100 procent (99-101) (figur 1, løsning 4, 8 og 9). Altså løsninger som er ligeværdige i forhold til at placere den fulde mængde kvælstof ved såning.

Placeres der ved såning mindre end 55 kg kvælstof pr. hektar, begynder det at kunne ses på udbyttet, som har været 3-4 procent mindre end placering af hele kvælstofmængden. Rigtig galt går det, når der kun placeres 35 kg N pr. hektar, hvilket har medført en udbyttereduktion på 3-7 procent, uanset hvornår den resterende kvælstofmængde er tildelt.

NPK-gødninger, der kan tilføre 85-100 kg N ved såning samtidig med, at der tilføres godt 20 kg fosfor og omkring 50 kg kalium, vil være optimale til placeringsgødskning af vårbyg. Eksempler på sådanne NPK-gødninger er YaraMilaSTARTER og YaraMila 20-5-10 (se tabel nedenfor).

GØDNINGSFORSLAG TIL VÅRBYG
TABEL 1 * Udbyttetab i forhold til placering af hele kvælstofmængden i NPK-gødning (Forsøg 2017, se figur 1). ** Behov kan med fordel bestemmes med Yara N-Tester. *** Anden gødningsproducent.

 

For lidt N koster

Lavprocent NPK-gødninger, såsom NPK 8-11-20 og NPK 10-7-18, dækker ganske rigtigt behovet for fosfor og kalium, men tilfører en for lille kvælstofmængde – 35 kg kvælstof eller mindre. I de nævnte forsøgsbehandlinger har udbyttetabet i den tørre vækstsæson 2018 været på helt op til 14 procent, se figur 2. En så lille mængde kvælstof vil, især i tørre vækstsæsoner, være utilstrækkelig til at sikre vårbyg en god start.

Vil du vide mere om dyrkning af vårbyg - klik her?