Artikler
april 04, 2024

Mikronæring og biostimulanter til korn i foråret

Af: Jens Bach Andersen

Den travle marksæson er over os, og det gælder om at prioritere opgaverne rigtigt. I den forbindelse må man ikke glemme mikronæring til afgrøderne. Samtidig er der kommet et enormt fokus på biostimulanter gennem de senere år. Her har Yaras nyeste produkt YaraAmplix OPTITRAC vist flotte resultater i vinterbyg, der var stresset af manganmangel.


Baggrund

Minimumsloven gælder fortsat. Det er det næringsstof, du først løber tør for, som sætter grænsen for udbyttet, sådan som det er vist i figur 1. Ligeledes skal man være opmærksom på, at man ikke altid kan se mangel på næringsstoffer med det blotte øje. Ofte vil en mangel optræde skjult og have konsekvens for udbyttet, selvom der ikke er synlige symptomer. Dette illustreres i figur 2, hvor man kan se, at den konstaterbare mangel først optræder et stykke nede ad udbyttekurven. Manglen har med andre ord kostet udbytte, længe før den kunne ses.

Figur 1: Illustration af Liebigs minimumslov. Det næringsstof, der er mindst af i forhold til afgrødens behov, bestemmer, hvor stort udbyttet kan blive.

Figur 2: Principskitse for udbyttetab som følge af skjult næringsstofmangel.

 

YaraVita GRAMITREL – den sikre og brede løsning i kornafgrøderne

Til kornafgrøderne har vi udviklet YaraVita GRAMITREL, der er kendetegnet ved et højt indhold af mangan, kobber og zink. Behovet for disse tre mikronæringsstoffer er relativt højt i korn, og mangler er hyppige. Med YaraVita GRAMITREL laver du en målrettet afdækning mod mangel på netop disse tre mikronæringsstoffer, samt makronæringsstoffet magnesium, der bl.a. er centralt for klorofyldannelse og dermed fotosyntese.

Vi anbefaler, at man giver 1-2 l YaraVita GRAMITREL 2-3 gange i løbet af foråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene, og man er ude over problemer med manglende indhold eller optagelighed fra jorden. Den første tildeling skal ske ved vækststart, så man er sikret mod manganmangel, der ofte optræder meget tidligt. Med en dosering på over 1 l/ha tæller YaraVita GRAMITREL fuldt ud som en manganbehandling.

Test af YaraVita GRAMITREL

YaraVita GRAMITREL er afprøvet i et en lang række af landsforsøg og demoer gennem flere år. Konklusionerne herfra ligger i god tråd med teorien bag produktet. YaraVita GRAMITREL giver en god forsikring mod mangel på de mikronæringsstoffer, der med størst sandsynlighed vil mangle. Senest er produktet afprøvet i landsforsøg vinterbyg i 2021 og 2022, og resultaterne herfra er overbevisende med merudbytter på over 20 hkg/ha i enkeltforsøg, jf. figur 3 og 4. Disse forsøg understreger, at YaraVita GRAMITREL ikke er til at komme udenom, hvis man vil have en ordentlig strategi for mikronæring i kornafgrøder. 

Figur 3: Merudbytte i vinterbyg ved forskellige strategier med YaraVita GRAMITREL 2021. Der er høstet op 11,7 hkg/ha i merudbytte som gennemsnit over tre landsforsøg, og 22,5 hkg/ha i merudbytte i enkeltforsøg. Forsøgene er statistisk sikre. Kilde: Landsforsøgene 2021.

 

Figur 4: Merudbytte i vinterbyg ved forskellige strategier med YaraVita GRAMITREL 2022. Der er høstet op til 1,8 hkg/ha i merudbytte som gennemsnit over tre landsforsøg, og 5,9 hkg/ha i merudbytte i enkeltforsøg. Kilde: Landsforsøgene 2022.

 

Fosforboost til kornet med YaraVita KOMBIPHOS

Ofte ser vi, at kornet ikke rigtig kommer i gang i foråret. Selv efter første gødningstildeling og mikronæringsbehandling kan det stå og hænge og have rødfarvninger på stænglen. Det er et tilbagevendende problem, som vi møder i større eller mindre grad hvert forår. Værst er det i år med kold og vandmættet jord. Det giver dårlig mobilitet og dårlig tilgængelighed af flere næringsstoffer – især fosfor. Derfor bør vi fokusere på vinterkornets fosforforsyning.

Fosfors dårlige mobilitet i jorden rammer dobbelt, da fosfor er helt afgørende for rodvæksten. Så samtidig med at fosfor ikke mobiliseres og bevæger sig hen til roden, står rødderne stille og kan ikke gro hen til fosforet. Derfor kan det være rigtigt gavnligt at supplere fosfor i mineralsk gødning med et tilskud til bladene. Bladgødskning med fosfor vinder generelt mere indpas, men der er ikke udført ret mange forsøg med det under danske forhold. Vores tyske kolleger har til gengæld arbejdet med det i flere år - og ofte med store merudbytter og klare visuelle forskelle til følge. Et eksempel herpå ses i figur 5.

Figur 5: Merudbytte med 5 l/ha YaraVita KOMBIPHOS i st. 25/27, Prignitz, Tyskland 2013.

YaraVita KOMBIPHOS er det oplagte valg til bladgødskning med fosfor. YaraVita KOMBIPHOS har markedets højeste koncentration med 192 g P/l og er derfor drøj og prisbillig i brug. Desuden er det formuleret på basis af fosforsyre og tilsat adjuvants (spredeklæbemiddel). Denne formulering ligger i tråd med undersøgelser fra Københavns Universitet, der blev præsenteret på SEGES i december 2019. Undersøgelserne viste, at der er forskel på, hvor godt planter kan optage fosfor via bladene, alt efter hvilken fosforkilde man bruger, og hvilke adjuvants man tilsætter. Her var optageligheden af produkter baseret på fosforsyre høj, og tilsætning af adjuvants øgede optageligheden. YaraVita KOMBIPHOS har således en formulering, der sikrer bedst mulig optagelse i planterne. Produktet er blandbart med flere pesticider, men vi anbefaler altid, at man tjekker tankmix.com og eventuelt laver en prøveblanding, før man blander i sprøjtetanken.

 

YaraAmplix OPTITRAC – en helt ny mulighed for at styrke dine afgrøder

I 2022 blev biostimulanten YaraAmplix OPTITRAC markedsført i Danmark. Forud for og sideløbende med markedsføringen er der foregået et omfattende forsøgsarbejde i flere afgrøder. YaraAmplix OPTITRAC indgik bl.a. i et landsforsøg med vinterbyg, hvor en behandling med 3 x 2 l/ha medførte merudbytte på op til 8,5 hkg/ha i enkeltforsøg og 3,4 hkg/ha i gennemsnit af forsøg. Resultaterne ses i figur 6. I forsøgene blev der også vurderet manganmangel med PEU testeren. I forsøget med det højeste merudbytte måltes der udbredt manganmangel i det ubehandlede led, mens behandlingen med YaraAmplix OPTITRAC forebyggede manganmangel effektivt. Selvom YaraAmplix OPTITRAC slet ikke indeholder mangan, styrker produktet afgrødes vitalitet så meget, at den bliver i stand til at imødegå manganmangel effektivt, jf figur 7. Det er netop den store styrke ved YaraAmplix OPTITRAC. Planterne bliver langt bedre i stand til at imødegå stressfaktorer som næringsmangel, frost, tørke og høj metabolisk aktivitet.

YaraAmplix OPTITRAC – og de øvrige Yara Vita produkter - bliver markedsført gennem DLA gruppen og er i handlen nu.

Prøv dem af i 2024, så du også får indblik i den fagre nye verden med biostimulanter.

Figur 6: Behandling med 3 x 2 l YaraAmplix OPTITRAC/ha gav 8,5 hkg merudbytte/ha i landsforsøg 2022. Resultatet er statistisk sikkert.

Figur 7: Måling af manganmangel efter behandling med YaraAmplix Optitrac. Den ubehandlede parcel fik alvorlig manganmangel, hvilken blev forbygget ved behandlingen med YaraAmplix. Grænsen for alvorlig mangel går ved 80 og grænsen for let mangel med 90.

 

Blandbarhed og anvendelse af YaraVita produkter

Yaras mikronæringsprodukter er nemme at anvende og har generelt god blandbarhed med øvrig kemi. På tankmix.com kan du oprette forskellige blandinger og se, hvordan blandbarheden er i den aktuelle sprøjtning, der skal udføres.

Nedenstående retningslinjer findes også på etiketternes anbefalinger. Læs altid etiketterne før brug.

Opbevaring:

 • Produkterne skal opbevares på indendørs lager
 • Lageret skal være tørt og frostfrit.
 • Optimal temperatur er 10-20 grader
 • Undgå direkte sollys og temperaturer over 40 grader

Vejrmæssige forbehold ved sprøjtning:

 • Produkterne må ikke anvendes forud for nattefrost
 • Undgå kraftigt tørrende forhold (høj sol og vind)
 • Sprøjt ikke på stærkt dugvåde planter
 • Sprøjt ikke i temperaturer over 25 grader
 • Sprøjt ikke ved udsigt til regn indenfor 4 timer

Anvendelse:

 1. Sørg for at sprøjten er ren og tømt for rester fra foregående sprøjtning
 2. Ryst dunken før brug (vend eventuel kassen med dunke på hovedet dagen før sprøjtning)
 3. Fyld tanken 3/4 med vand
 4. Start omrøring
 5. Tilsæt YaraVita i tanken eller gennem påfyldningsudstyr
 6. Fyld tanken helt op under fortsat omrøring
 7. Udbring straks efter fyldning under fortsat omrøring

Blanding med andre midler:

 1. Læs samtlige etiketter på de midler, der indgår i blandingen
 2. Tjek den aktuelle blanding på tankmix.com
 3. Ved tvivl laves en prøveblanding i glas eller spand

Blanderækkefølge:

 1. Rigeligt vand (mindst 3/4 fuld sprøjte – og husk omrøring)
 2. Forsurende additiv (hvis et sådant indgår i blandingen)
 3. Pulver, granule og tabletformuleringer
 4. VENT!
 5. ”Tunge” flydende produkter (suspensionskoncentrater fx YaraVita GRAMITREL)
 6. ”Lette” flydende produkter (opløsninger fx YaraVita KOMBIPHOS)
 7. Olier og spredeklæbere
 8. Eventuelt rent borprodukt