Artikler
marts 09, 2022

Gødskning af vårbyg og havre 2022

Af: Jens Bach Andersen

Efter en våd og mild vinter vil der formentlig kun være en begrænset mængde mineraliserbar kvælstof i jorden. Det betyder, at den vårsæd, der nu skal sås, starter mere eller mindre fra nul. Derfor har den brug for tilførsel af lettilgængelige næringsstoffer ved såningen.


Det er ikke kun kvælstof, der skal være til rådighed fra start. Vårbyg og vårkorn er generelt afgrøder med relativ kort vækstsæson, der betaler godt for tilførsel af let tilgængeligt fosfor og kalium i form af NPK-gødning. Mineraliseringen af fosfor og kalium fra jorden kan ikke altid følge med vårsædens behov for næringsstoffer. Derfor opnås ofte merudbytter for at vælge NPK frem for NS-gødning – også på jorde hvor jordbundsanalyser viser, at fosfor- og kaliumniveauet er tilstrækkeligt. Det er især vigtigt, at vårsæden får fat i gødningen fra start, så vækstsæsonen udnyttes bedst muligt, og der kan opnås et højt udbytte. Særligt kan mangel på fosfor i buskningsfasen gøre stor skade, da vårsæden gror langsomt og busker sig for lidt.

Forsøg med NPK- og NP-gødning

Mange forsøg viser god effekt af tilførsel af NPK-gødning/YaraMila gødning til vårbyg. Samtidig viser forsøgene også, at tilførsel af NP-gødning ikke giver samme effekt, som når både kvælstof, fosfor og kalium tilføres og er lettilgængelig for vårbyggen fra vækststart – figur 1 og 2.

Generelt kan det siges, at effektiviteten af gødningen øges, jo tættere gødningen kommer på planternes rødder. Forsøg viser at samblanding af NPK-gødning med udsæd kan sidestilles med placering af gødning - figur 2. Erfaringerne viser, at så længe der ikke samblandes mere end cirka 60 kg N/ha, så er risikoen for svidningsskader minimal.

Uanset om man samblander såsæd og gødning eller bruger placeringsudstyr, er det vigtigt at bruge en kvalitetsgødning. Især er et lavt indhold af støv vigtigt for, at doseringen sker problemfrit og med lav variation. Støv i gødningen vil give belægninger på knasthjul og andre komponenter i såmaskinens doseringsudstyr.

Figur 1 forsøg i vårbyg.png

Figur 1: Forsøg i vårbyg med placering af 110 kg N/ha i forskellige YaraMila gødninger, som tilfører forskellige mængder fosfor og kalium.

 

Figur 2 forsøg i vårbyg.png

Figur 2: Forsøg i vårbyg med placering og samblanding af forskellige gødninger. Samme mængde fosfor placeret i NP-gødning, giver 4% mindre udbytte end når der anvendes en YaraMila 21-3-10 m. S, Mg og B til samblanding / placering.

 

Skal man bruge NPK i kombination med gylle?

Hvor der nedfældes gylle til vårsæd, kan placering af NPK-gødning fremfor kvælstofgødning give en hurtigere og bedre etablering af vårsæden. I figur 3 er der i demoforsøg på JB 4 placeret henholdsvis svovlsur ammoniak (NS 21-24) og YaraMila 26-3-4. Sidstnævnte tilfører en lille mængde lettilgængeligt fosfor og kalium, sammen med cirka 50 kg N/ha. Det medførte en synligt bedre etablering og et netto-merudbytte på ca. 2 hkg/ha.

Figur 3 svovlsurammoniak.png

Figur 3: Henholdsvis svovlsurammoniak (NS21-24) og YaraMila 26-3-4 placeret ved såning af vårbyg, hvor der er nedfældet gylle forinden. 

 

I et toårigt demoforsøg ved Fredericia har vi testet forskellige gødningsstrategier sammen med gylle i vårbyg på lerjord. Demoforsøgene blev udført som storskalaforsøg. Gødningen blev samsået med vårbyggen og den resterende gødning blev bredspredt, da vårbyggen var kommet op. Gylle blev ligeledes tildelt efter vårbyggen var kommet op.  Resultatet af disse forsøg ses i nedenstående tabel. Her giver mineralgødning det bedste resultat i forhold til anvendelse af gylle. Anvendtes der gylle sammen med NS 27-4 var der et udbytte tab på 4,8 hkg/ha, som et to års gennemsnit. Anvendtes der gylle som blev suppleret med  NPK 21-3-10 blev udbyttet reduceret med 2,4 hkg/ha.

 

Tabel 1: Demoforsøg i vårbyg på lerjord. Yara 2020 + 2021.

tabel 1 demoforsøg i vårbyg.png

I landsforsøg i 2021 blev det ligeledes undersøgt om stigende mængder P og K gav merudbytte, når der var grundgødet med gylle. Resultaterne er vist i figur 4. De viser stigende udbytte jo mere P og K der blev udbragt. Samtidig viser de også, at mineralsk gødning var gylle klart overlegen.

Figur 4 stigende mængder p.png

Figur 4: Stigende mængder P og K gav stigende udbytte, hvor der var gundgødet med gylle. Hvis gyllen blev erstattet af NPK, var merudbyttet på 10 hkg/ha. Landsforsøg 07822121-001.  

 

Hvor meget gødning?

Med de nuværende kvælstofkvoter vil der for mange være en gevinst ved at dele gødningen til vårbyggen. Især hvis man ofte opnår høje udbytter og/eller lavt proteinniveau, er der noget at hente. Ved en deling af kvælstofmængden er det også nemmere at tilpasse den samlede mængde til behovet i den enkelte vækstsæson samt at udføre en graduering af gødningstildelingen.

I et gennemsnitsår anbefaler vi, at der bør være 80 - 100 kg N umiddelbart tilgængeligt for planterne, som ideelt set placeres i en NPK-gødning, der samtidig dækker behovet for fosfor, kalium og svovl. Er den placerede kvælstofmængde mindre ved såning, er der risiko for et reduceret udbytte. Det er således vigtigt, at der ved såning tildeles en kvælstofmængde svarende til 70 – 80 % af det forventede kvælstofbehov.

Den rigtige NPK-gødning

NPK-gødninger, der kan tilføre 85 - 100 kg N ved såning samtidig med, at der tilføres godt 20 kg fosfor og omkring 50 kg kalium, vil være optimale til placeringsgødskning af vårbyg. Eksempel på en sådan NPK-gødning er YaraMila STARTER (18-5-11).

Gødninger med lavere kvælstofindhold i forhold til fosfor og kalium, som NPK 8-11-20 og NPK 10-7-18, kan dække behovet for fosfor og kalium, men tilfører en for lille kvælstofmængde (35 - 55 kg kvælstof eller mindre), når de bruges til placering til vårsæd. Dette er belyst i tabel 2, hvor forskellige gødningsstrategier ved opstart af vårbyg er sammenlignet.

 

Tabel 2: Sammenligning af forskellige gødningsstrategier til vårbyg med forskellig mængde kvælstof placeret ved såning.

imagecggtl.png

* Udbyttetab i forhold til placering af hele kvælstofmængden i NPK-gødning (Yara forsøg 2017-19)

** Behov kan med fordel bestemmes med Yara N-tester* Udbyttetab i forhold til placering af hele kvælstofmængden i NPK-gødning (Yara forsøg 2017-19)

 

YaraMila gødning mod manganmangel

Til forebyggelse af manganmangel i vårsæd, har Yara sidste år introduceret YaraMila 21-3-10 PROMANGAN – en NPK-gødning med mangan. Denne gødning har vi i år fulgt op med en YaraBela PROMANGAN, der passer til de gyllegødede vårsædsmarker. Så længe mangan findes i det sure miljø omkring gødningskornet, vil det være tilgængeligt for planterødderne. Forsøg med mineralsk gødning og mangan viser, at gødning med mangan har den samme eller bedre effekt som en bladgødskning med mangan. Læs mere PROMANGAN her

Havre og vårhvede

Havre bør som hovedregel fuldgødes i forbindelse med såningen eller umiddelbart inden for at sikre, at alle næringsstoffer er tilgængelige ved vækststart. Mineralsk gødning kan med fordel placeres i forbindelse med såningen, da det giver den sikreste virkning. Særligt havre er meget følsom for manganmangel, så man kan med fordel tænke YaraMila 21-3-10 PROMANGAN ind i sin gødningsplan til havre. Nedenfor ses forskellige forslag til gødningsstrategier i havre alle med fuldgødskning ved såning. Samme strategier kan bruges til opstart af vårhvede, hvor den resterende del af kvælstofkvoten så gemmes til strækningsfasen.

 

Tabel 3: Gødningsforslag havre efter korn, uvandet JB 2-4 - middelhøje tal for P og K

Tabel 2 gødningsforslag havre efter korn.jpg

* Landbrugsstyrelsens norm for 2020/2021 er 110 kg N/ha på uvandet JB 2-4.
** Ved lave P og K tal bør YaraMila STARTER vælges for at sikre forsyningen.
*** Der regnes med et indhold på 4,67 kg total N og en kvælstofudnyttelse på 75 %. Få altid lavet en gylleanalyse og juster efter aktuelt indhold.