Artikler
april 03, 2023

2. gødningstildeling i vinterkorn

Af: Jens Bach Andersen

Det ustadige vejr i marts har haft den konsekvens, at den første gødningstildeling i vinterkornet er sket over meget lang tid. Nogle marker fik tildelt gødning i begyndelsen af marts, mens andre – især hvedemarker – endnu ikke var gødet d 1. april. Uanset tidspunktet for første tildeling gælder det, at anden tildeling skal være udført ved begyndende strækning i alle afgrøder.


Billede vinterkorn
Billede vinterkorn

Det ustadige vejr i marts har haft den konsekvens, at den første gødningstildeling i vinterkornet er sket over meget lang tid. Nogle marker fik tildelt gødning i begyndelsen af marts, mens andre – især hvedemarker – endnu ikke var gødet d 1. april. Uanset tidspunktet for første tildeling gælder det, at anden tildeling skal være udført ved begyndende strækning i alle afgrøder. Man skal derfor være indstillet på, at der kan være ret kort interval mellem første og anden tildeling, og man skal ikke gå og vente på at første tildeling ”virker ordentligt”, hvis vækstforholdene ændres, så afgrøderne pludselig eksploderer i vækst. Har man udbragt en relativt lav N mængde i første tildeling, er det naturligvis endnu vigtigere at have timing af anden tildeling på plads, så afgrøden ikke når at løbe tør.         

Inden anden tildeling udføres, skaI man tage hele gødningsplanen op til overvejelse og afgøre om man skal have 2, 3 eller måske 4 tildelinger i alt. Vi mener, at mindst 3 tildelinger er standard i hvede og bør overvejes kraftigt i både vinterbyg og rug. Særligt med den kolde start på foråret og den langsomme vækst vi har haft, kan det give god mening at splitte gødskningerne mere op, så de er afstemt med væksten. I det nedenstående giver vi vores bud på afsluttende gødningsstrategier i vinterbyg, vinterhvede og vinterrug.  

Ved alle tre afgrøder kommer vi ind på muligheden for graduering af gødskningen. Helt overordnet gælder, at jo senere du kan graduere, jo bedre kan du tage højde for de forskelle i vækst, der opstår gennem foråret. Der skal være respons for mineralisering fra jorden og tildelt husdyrgødning, før man kan tage højde for forskelle i disse faktorer. 

 

Vinterbyg – 2. gødningstildeling 

Vinterbyg nærmer sig strækningsvæksten, og er den af vinterkornsafgrøderne, der skal have anden tildeling først. Eventuel gylle til vinterbyg skal ud nu, hvis det ikke allerede er sket. Ved begyndende strækning kan vinterbyg færdig gødes med den resterende planlagte kvælstofmængde, men gemmer man en mindre mængde til begyndende skridning, opnår man større fleksibilitet, og giver sig selv flere redskaber til at ramme optimum både på mark og på delmarkniveau.  En tredelt gødningsstrategi giver desuden en mere harmonisk vækst og reducerer risikoen for lejesæd. Endvidere vil tildeling af flere gange samt vurdering af det resterende kvælstofbehov reducere risiko for eventuel udvaskning 

 

Graduering af den afsluttende kvælstoftildeling i vinterbyg 

Hvis du planlægger gradueret gødskning, vil det være for tidligt at afslutte vinterbyg ved begyndende strækning. Da variationen i marken bedst beskrives ved begyndende skridning, anbefales det at gemme 30-40 kg N til denne tildeling. I vinterbygmarker, der tilføres gylle, som kan have en uens virkning, og i marker, hvor det generelt ønskes at graduere kvælstoftildelingen, anbefaler vi at vurdere restbehovet for kvælstof ved begyndende skridning – stadie 37. Behovet kan vurderes med brug af Yara N-Tester, hvorefter gradueret tildeling kan foretages med Atfarm. Såfremt der er et kvælstofbehov, vil det fortsat være muligt at øge udbyttet og endvidere vil kvælstoftilførsel på dette tidspunkt også øge proteinindholdet i vinterbyggen. 

 

Valg af gødning til 2. gødskning 

Det anbefales at anvende en YaraMila NPK-gødning, som udover kvælstof også tilfører fosfor og kalium. Dette kan f.eks. være YaraMila 21-3-10 m. Mg, S og B. Ved et stort behov for fosfor kan der anvendes en kraftigere YaraMila gødning. Du kan se alle vores gødninger i vores sortiment

Vinterbyg er den mest følsomme vintersæd, vi dyrker i Danmark, og den vil hurtigt reagere på eventuel mangel på fosfor og kalium. Det er således ikke i vinterbyg, at tilførslen af disse næringsstoffer skal undværes.  

Kalium styrker blad og stængel og regulerer transport af næringsstoffer i planten. Fosfor er vigtig for de udbytteproducerende processer i planten. Du kan se vores fulde forslag til gødskning af vinterbyg i tabellen nedenfor. 

 

Tabel 1: Gødningsforslag vinterbyg efter korn, JB 5-6. Middelhøje tal for P og K 

imagel1oy.png
*N-kvote for vinterbyg efter korn på en uvandet JB 2-4. **Tredelt strategi giver mulighed for at justere den tredje og sidste tildeling til behovet. ***Der regnes med et totalt kvælstofindhold på 4,2 kg N/ton i gylle og udnyttelse på 80%. 

 

Vinterhvede – 2. gødningstildeling 

Væksten i vinterhvede er i år relativ langsom og kan tilskrives det noget kolde forårsvejr, som har præget marts måned og fortsætter ind i april indtil videre. De fleste marker står fortsat i buskningsstadiet, og medmindre man har brugt en lav N-mængde ved første tildeling, kan de vente til begyndende strækning med anden tildeling. Det vil for de fleste markers vedkommende sige, at vi skal hen omkring 15-20. april, før 2. tildeling er aktuel.   

Er der valgt en NPK-gødning, som kun tilfører 30-50 kg N ved vækststart, er det dog for sent at vente til medio april med anden tildeling. I sådanne tilfælde bør straks gives yderligere 30-40 kg N eller udkørsel af hovedtildelingen/gylle fremrykkes, for at få kvælstofstrategien til at hænge sammen. 

Fra målinger i N-Barometeret gennem de sidste 9 år har vi tydeligt set, at det helt store kvælstofbehov i vinterhveden ligger fra omkring begyndende strækningsvækst. I figur 1 er vist data for år 2021, hvor kvælstofoptaget nærmest eksploderede, da strækningen begyndte. Markerne optog 5-6 kg N/ha om dagen. Dette optag skal der være gødning til! Over de 9 år har datoen for begyndende strækning varieret fra 2. april til 5. maj, og der er ofte en til to uger i forskel i udviklingen mellem de tidligste og de seneste egne. I år er udviklingen langsom, men når den kraftige vækst sker, må der ikke være mangel på næringsstoffer. Derfor bør anden tildeling i år ske fra midten af april og frem, så vi kommer på forkant af strækningsvæksten. 

 

image31lr.png
Figur 1: Kvælstofoptaget i de 9 forsøg i kvælstofbarometeret i 2021. Der var et meget stort optag fra stadie 30 og frem. I flere tilfælde på 5-6 kg N/ha om dagen.   

 

Med 150-160 kg N/ha tildelt i alt medio april, er der ofte plads til en tredje tildeling på 30-50 kg N, som bør gives i stadie 37-39. Det er også ved denne 3. tildeling, at en eventuel graduering skal foregå.  

Først på dette tidspunkt kan man tage fuldt højde for alle variationer i marken, herunder eventuel uens virkning af gylle og forskel i mineralisering.     

I nedenstående forslag til gødningsplan kan du se forskellige gødningsstrategier for vinterhvede, hvor der gødes op til 150-160 kg N/ha medio april. 

 

Tabel 2: Gødningsforslag vinterhvede efter korn, JB 5-6. Middelhøje tal for P og K 

imageal4m.png
*Kvælstofnorm for vinterhvede på JB 5-6 før N-prognose. **Sidste tildeling kan med fordel tilpasses efter måling med Yara N-Tester ***140 kg total N i gylle med 80 % N-udnyttelse.  

 

I vinterhvede skal tilførsel af fosfor og kalium afstemmes med den forventede fraførsel, og hveden tilføres derfor NPK-gødning ved vækststart i foråret. På denne måde har afgrøden adgang til lettilgængelige næringsstoffer og vil i mindre grad være afhængig af mineraliseringen fra jorden. Ved anden gødningstildeling medio april vil der stadig være effekt ved tilførsel af fosfor og kalium.  

Er tilførsel og fraførsel af næringsstoffer ikke afstemt ved første gødningstildeling, vil det på nuværende tidspunkt være en fordel at anvende eksempelvis YaraMila 21-3-10 m. S, Mg, B. Det er især fosfor som fjernes med kernen, mens det er halmen, der bortfører kalium. 

Et udbytte på 8 ton hvede, frafører 20-25 kg fosfor og 65-75 kg kalium pr. hektar, når halmen bortføres. 

 

Vinterrug – 2. gødningstildeling 

Gødningsstrategien for kvælstof i vinterrug er ofte todelt. Første tildeling med omkring 50 kg N/ha er udført ved begyndende vækst, og det vil indenfor de næste 10 dage være aktuelt at udføre anden gødningstildeling, som skal udføres inden begyndende strækning.  

Hvis man vælger en todelt strategi, skal vinterrug færdiggødskes med resten af kvælstoffet medio april (omkring stadium 30).  Det vil i mange tilfælde betyde, at der nu tilføres 80-100 kg N/ha. 

Skal kvælstoftildelingen i vinterrug gradueres, anbefales en tredelt strategi. Her gemmes ca. 30-40 kg kvælstof pr. ha til udbringning lige inden fanebladets fremkomst (st. 34-37). Det er her vigtigt ikke at komme for sent, da forsøg med tildeling i vinterrug efter skridning viser dårlig effekt og resulterede i lavere udbytte. 

En tredeling vil reducere risikoen for lejesæd og øge proteinprocenten i kernen en lille smule i forhold til en todeling, men det vil kun have minimal betydning for høstudbyttet 

Vinterrug kan med fordel tildeles NPK-gødning i både første og anden gødningstildeling. Er der anvendt husdyrgødning eller gylle, anvendes YaraBela SULFAN som kvælstofgødning. Denne sikrer en tilpas høj tilførsel af svovl. Det anbefales at bruge gødninger, hvor kvælstoffet er opdelt mellem ammonium og nitratkvælstof. Det kan f.eks. være YaraMila 21-3-10 m. S, Mg, B, der indeholder 40 % nitrat og 60 % ammoniumkvælstof. 

Vinterrug med et udbytteniveau på 65 hkg/ha har et fosforbehov på 20 kg P og et kaliumbehov på 50-60 kg K pr. hektar. Er udbytteforventningen på 75-80 hkg/ha, stiger behovet for fosfor til 25 kg P/ha og kaliumbehovet til 60-65 kg K/ha. 

 

Tabel 3: Gødningsforslag vinterrug efter korn, JB 5-6. Middelhøje tal for P og K 

imaged2al.png
*Kvælstofnorm for hybridvinterrug på JB 2-4 før N-prognose. **Sidste tildeling kan med fordel tilpasses efter måling med Yara N-Tester ***131 kg total N i gylle med 80 % N-udnyttelse.  

 

Mikronæring til vinterkorn 

Flere har givet mangan i det tidlige forår, men mangan er ikke det eneste mikronæringsstof, der er vigtigt i korn. Når afgrøden er i afsluttende buskning eller begyndende strækning, er det tid til de mere brede mikronæringsløsninger. Til kornafgrøderne har Yara udviklet YaraVita GRAMITREL, der er kendetegnet ved at højt indhold af mangan, kobber og zink.  

Behovet for disse tre mikronæringsstoffer er relativt højt i korn, og mangel er hyppige, hvilket ses i figur 2. Når den store vækst begynder, er det vigtigt, at der ikke er mangel på mikronæringsstoffer – når en mangel opstår og kan erkendes, vil det i mange situationer allerede kunne reducere væksten og udbyttet. 

Mikronæringsstofferne har dårlig mobilitet i planten og bør derfor tildeles ad flere omgange, så de nye skud altid er forsynet. I praksis anbefaler vi, at man giver 1 liter YaraVita GRAMITREL 2-3 gange i løbet af foråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene, og man er ude over problemer med manglende indhold eller optagelighed fra jorden.     

YaraVita GRAMITREL er bredt blandbar med gængse plantebeskyttelsesmidler, og på tankmix.com ligger en række blandetest, som giver mulighed for at kontrollere blandbarheden med enkeltmidler. 

 

imageil0o.png
Figur 2. Sammenfatning af 1981 planteanalyse-resultater år 2015 i danske kornafgrøder