Gødningsforslag YaraSuna

Gødskning med YaraSuna 9-3-1 til økologisk landbrug - inspiration til din dyrkningsvejledning med YaraSuna.

YaraSuna 9-3-1 er et recirkuleret organisk gødnings- og jordforbedringsprodukt, som består af kød og benmel, blodmel og indeholder endvidere kyllingemøg samt trævinasse og havreskaller. Alle næringsstofferne i gødningen er plantetilgængelige på organisk form, hvilket betyder at de skal mineraliseres før de kan optages af planten. Dette sikres blandt andet med et lavt C/N forhold på omkring 4,5, der betyder at det organiske kvælstof hurtigt frigives. Kvælstoffet i YaraSuna 9-3-1 er 70-80 % plantetilgængeligt. Plantetilgængeligheden af fosfor er omkring 60%, svarende til samme effekt som i husdyrgødning.

YaraSuna 9-3-1 kan anvendes direkte i økologisk landbrug, når blot behovet for næringsstoffer dokumenteres med en gødningsplan samt begrundelse for hvorfor det ikke er muligt at anvende økologisk gødning. YaraSuna kræver ikke ekstra dokumentation såsom jordbundsanalyser eller lignende.

 

Anvendelse og gødningsforslag

 

YaraSuna 9-3-1 kan bl.a. anvendes i korn, raps, frøgræs, grøntsager, og hvor der ønskes en høj kvælstofvirkning. I vårsåede kornafgrøder anbefales en mængde på 500-1000 kg pr hektar og efteråret optil 800 kg pr hektar til vinterraps og højest 300 kg til vintersæd. Anvendelsen af YaraSuna 9-3-1 kan ske alene eller i kombination med husdyrgødning.

I sædskifter med et middel til højt kaliumniveau, kan YaraSuna 9-3-1 anvendes i førsteårs korn som supplement til forfrugtsværdien fra forrige afgrøde. På denne måde sikres en hurtige etablering af afgrøden, som hurtigt kommer i gang og kan udnytte eftervirkningen fra den forrige afgrøde.

YaraSuna 9-3-1 kan også med fordel anvendes som placeret startgødning til vårbyg i kombination med husdyrgødning eller som den eneste gødning.

I vintersæd kan YaraSuna anvendes i efteråret (maksimalt 15kg N/ha) eller anvendes tidlig i foråret, hvor gødningen kan bruges som opstart af vintersæden. Vær opmærksom på at der kan være branche specifikke krav, der gør at  kød- og benmelsprodukter ikke må spredes i en voksende afgrøde. Det gælder eksempelvis for afgrøder som skal bruges til at fodre malkekøer med – her skal produktet nedrilles/nedskræres i jorden i den voksende afgrøde.

 

Gødningsforslag

 

Vårbyg

Vårbyg har behov for gødning tidligt i vækstsæsonen. YaraSuna 9-3-1 kan derfor med fordel anvendes som placeret gødskning eller nedharves før såning af vårbyggen. Den hurtige kvælstofvirkning samt virkningen fra den tilførte fosfor betyder at vårbyggen hurtigt har adgang til disse næringsstoffer.  Ofte er der i økologisk vårbyg respons for op til omkring 90 kg ammoniumkvælstof, når forfrugten er korn.  

imageg7sn.png

 

Havre

I havre er der i forsøg en kvælstofeffekt ved tilførsel op til omkring 50 kg kvælstof pr hektar, når forfrugten er kløvergræs, mens der er respons til omkring 80 kg kvælstof pr ha, når forfrugten er korn.

imageu9t8c.png

 

Kartofler

Kartofler optager ca. 85% af deres kvælstofbehov inden for 60 dage efter fremspiring. Derfor foretrækkes husdyrgødning med et højt indhold af lettilgængeligt kvælstof. Dybstrøelse er en god kaliumkilde, men har en lavere gødningseffekt af kvælstof end gylle.

Der bør altid udtages jordbundsanalyser forud for dyrkning, som giver et overblik over jordens næringsstofpulje og behovet for tilførsel.

Ved et udbytte på 200 hkg/ha har kartofler et næringsstofbehov på omkring 200 kg/ha N, 25 kg/ha P, 150 kg K/ha samt magensium og svovl.

YaraSuna 9-3-1 er nem at placere ved nedfældning under rækken og øger startvirkningen. Kvælstof og fosforvirkningen vil ofte bevirke en hurtigere og mere sikker spiring.

images37ye.png

300 kg YaraSuna placeret ved lægning af kartofler

 

Sukkerroer

Forsøg har vist merudbytter ved at tilføre 35 kg N i forskellige gødninger til økologiske sukkerroer. YaraSuna 9-3-1 kan medfordel placeres eller nedharves forud for såning af roerne.

image0rinh.png

 

Vinterkorn

YaraSuna 9-3-1 kan med fordel anvendes til gødskning af vinterkorn ved såning i efteråret. Den tilladte mængde er 15 kg N udnyttet kvælstof, svarende til 180 kg YaraSuna 9-3-1. Placering af en lille mængde kvælstof, fosfor og kalium medfører en god etablering og bedre konkurrenceevne for ukrudt.

Tidlig forår kan YaraSuna anvendes til opstart af vintersæden. 5-600 kg/ha vil forsyne vintersæden med 45-55 kg N, 18 kg fosfor og 6 kg kalium. Senere i vækstsæsonen kan der suppleres med gylle eller anden organisk gødning.

Vær opmærksom på at der kan være branchespecifikke krav, der gør at  kød- og benmelsprodukter ikke må spredes i en voksende afgrøde. Det gælder eksempelvis for afgrøder som skal bruges til at fodre malkekøer med – her skal produktet nedrilles/nedskæres i jorden i den voksende afgrøde.

image75b1t.png

 

Fodermajs

YaraSunas gode pellet-kvalitet gør den meget velegnet som startgødning i majs. Placeringen af næringsstofferne betyder at majs kommer hurtigt fra start og der opnås en meget høj kvælstofudnyttelse. Forsøg (v. Innovationscenter for økologisk Landbrug 2022) har vist god udbytteeffekt, hvor startgødning i majs erstattede en stor del nedfældet gylle. Startgødningen suppleres med nedfældet gylle forud for såning.

imagea8vyg.png