Artikler

Højere udbytte og mindre CO2-belastning med fast gødning

Af: Jens Bach Andersen, Yara

50 landsforsøgsserier i korn og raps viser, at anvendelse af fast gødning gav ca. 1 hkg højere udbytte pr. ha i hvede end ved anvendelse af flydende gødning, mens der var over 2 hkg mere i raps pr. ha til fordel for fast gødning. Fast gødning vandt også over flydende gødning i klimaregnskabet med godt 2 % i hvede og hele 6 % i raps.


Vi har gennemgået de sidste syv års landsforsøg, hvor fast og flydende gødning er holdt op mod hinanden på samme N-niveau. Gennemgangen er baseret på i alt 50 landsforsøgsserier i korn og seks i raps i perioden 2016 til 2022. Generelt viser forsøgene, at den faste gødning virker lidt bedre, og i seks af de nævnte forsøgsserier var der signifikans til fordel for fast gødning, heraf fire i korn og to i raps. 

De 50 forsøgsserier i korn er vist i figur 1. Hver serie dækker over et varierende antal enkeltforsøg, og i alt ligger der data fra over 150 forsøg bag figuren. De orange prikker angiver, at udslaget har været signifikant. 

Som gennemsnit af de 50 forsøgsserier har fast gødning givet 1,05 hkg/ha i merudbytte. Der er ingen forsøg med signifikant forskel i protein, men som gennemsnit over de 50 forsøgsserier har fast gødning givet 0,13 % mere protein svarende til 1,50 mere kg N høstet pr. ha. Det svarer til en forbedring af kvælstofeffektiviteten (NUE) på ca. 1,00 %.

I enkeltforsøgene, der ligger bag forsøgsserierne, er der selvfølgelig langt flere med signifikant udslag, end der er i hele forsøgsserier. Eksempelvis dækker de to forsøgsserier i 2022 over i alt 18 enkeltforsøg, hvor flere havde signifikant udslag. Desuden er de flydende gødninger udbragt i mange forskellige strategier, herunder også bladgødskningsstrategier, hvor man har en opstart med fast gødning og op til syv tildelinger i små portioner kvælstof til bladene.

Ligeledes kan de faste gødninger være tildelt ad to eller tre gange afhængig af N-mængde og strategi. I det efterfølgende ser vi nærmere på forsøgene med signifikant udslag.

Ved forårstørke er tidlig tildeling af fast gødning bedre end de flydende 
alternativer uanset antal tildelinger og timing for flydende gødning.

Forsøg viser klare merudbytter i korn

Som det ses i figur 1, var der fire forsøgsserier med signifikant merudbytte for fast gødning. 

To af disse lå i det meget tørre forår i 2018, hvor det uden tvivl var en fordel at have virksom, nitratholdig gødning ude tidligt, mens de amidbaserede flydende gødninger har virket for langsomt og for sent, især når de blev tildelt i små opdelte portioner gennem det tørre forår. 

Det samme gjaldt i nogen grad i 2020, mens det signifikante forsøg i det våde 2021 stammer fra en strategi med en klassisk tredeling af fast gødning. Dette holdt op mod kun 50 kg N/ha i opstart og hele syv tildelinger à 21 kg N/ha i perioden 28. april til 21. juni med flydende gødning. 

Ser man på hele forsøgsserier, er det særligt i de ekstreme tilfælde, at der er signifikans. Konklusionen må være, at ved forårstørke er tidlig tildeling af fast gødning bedre end de flydende alternativer uanset antal tildelinger og timing for flydende gødning. Desuden kan andelen af flydende gødning, der gemmes til portionstildeling i sæsonen, blive for stor også i år med god vækst og ingen tørke. 

 

Mange enkeltforsøg i korn med væsentlige merudbytter

Kigger man ned i enkeltforsøg, er der ganske mange med signifikans. Alene i 2022 var der således syv forsøg med signifikant udslag. I fem af disse var fast gødning bedre end en bladgødningsstrategi. Det kan nok forklares med, at vi også i 2022 havde en lang tør periode i april og maj, som gjorde det ufordelagtigt at gemme de sidste 100 kg N til bladgødninger.

I de sidste to forsøg sammenlignes 50+100+50 kg N i fast gødning med 80+80+40 kg N i flydende. Her er gødningerne kørt ud på samme dato, så der er kun delingsstrategi og gødningstype til forskel.

Forskellene i udbytte er ganske markante. På JB 5 ved Århus høstede man 12,20 hkg/ha mere med fast gødning. På JB 5 ved Ringsted høstede man 11,20 hkg/ha mere med flydende. Begge havde forfrugt hvede, og der er kun et døgn i forskel på tidspunktet for gødningstildeling ved de første to tildelinger og fem døgn ved den sidste. Fra 2. tildeling og en måned frem kom der mindre end 1 mm regn på begge lokaliteter. Begge steder havde det regnet godt i dagene op til 2. tildeling, så den er udført på fugtig jord og planter i god vækst. 

Det er tankevækkende, at der i to forsøg med så ens vilkår, bliver høstet så forskellige resultater, og det gør generelle konklusioner om fast kontra flydende gødning sværere at uddrage. 

Samlet set giver både det højere udbytte og skiftet fra flydende 
UAN til fast ammoniumnitrat forbedringer på klimaregnskabet.

Klare merudbytter i to ud af seks serier i raps

De seks forsøgsserier i raps er vist i figur 2. Der er signifikant merudbytte til fordel for fast gødning i to af serierne og som gennemsnit har fast gødning givet 2,17 hkg/ha i merudbytte ved samme N-niveau. 

De to signifikante forsøgsserier er begge udført i 2019. I den ene serie sammenlignes 170 kg N/ha udbragt ved vækststart i hhv. fast og flydende gødning. I den anden seriet sammenlignes 170 kg N/ha ved vækststart i fast gødning med en delingsstrategi for flydende gødning, hvor der gives 100 kg N/ha ved vækststart og 70 kg N/ha. 

Bag de seks forsøgsserier ligger der 24 enkeltforsøg. I disse har der været signifikans for fast gødning i seks tilfælde, heraf tre ved Rønnede i 2020 og tre på Lolland i 2019. For flydende gødning har der været signifikans i to tilfælde - begge ved Ringsted i 2020. 

 

God klimaeffekt ved skift til fast gødning

En stor del af afgrødernes klimabelastning stammer fra produktionen af kvælstofgødning og omsætningen af kvælstof i jorden. Derfor vil et højere udbytte ved samme kvælstoftilførsel føre til en lavere klimabelastning pr. kg afgrøde produceret. Samtidig vil produktionsmetoden have indflydelse på belastningen fra produktionen af kvælstof. Samlet set giver både det højere udbytte og skiftet fra flydende UAN til fast ammoniumnitrat forbedringer på klimaregnskabet.

FIGUR 2: Seks landsforsøgsserier i raps med sammenligning af fast og flydende gødning på samme N-niveau. De orange prikker angiver signifikant merudbytte. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene 2019-2020.

FIGUR 3: Klimabelastningen reduceres med 2,16 % i korn og 6,08 % i raps ved skift fra flydende til fast gødning. Forudsætninger: Fast gødning og flydende gødning produceret med BAT (Best Available Technology).

 

Konklusioner

Man kan ikke entydigt sige, at den ene gødningstype til hver en tid og under alle forhold er at foretrække frem for den anden, men: 

  • der er oftere signifikans til fordel for fast gødning end for flydende.
  • der er gennemnitligt, over syv års forsøg, væsentlige merudbytter for fast gødning end for flydende både i raps og korn.
  • enkeltforsøg kan give voldsomme udslag, uden at det umiddelbart kan forklares.
  • strategier, hvor der er mindre end 150 kg/ha tildelt før st. 30, er meget følsomme for forårstørke uanset gødningstype.
  • både skiftet fra flydende til fast i produktionen af kvælstof og det højere udbytte bidrager positivt til klimaregnskabet.