Artikler
december 08, 2023

Gode erfaringer med Yara N-Tester BT og Atfarm

Af: Rikke Frost Østergaard, Yara

I udkanten af den lille jyske by Daugård, midt i bakkede landskaber, finder man Birkeballegaard. En traditionel planteavlsbedrift, hvor vinterhvede udgør knap halvdelen af det dyrkede areal. Derudover dyrkes også vinterbyg, vinterraps og vårbyg. Bedriften drives af Svend Åge Lassen og hans far, Jens Erik Lassen.


Vi møder Svend Åge Lassen en blæsende efterårsdag, hvor man næsten hører Vejle Fjord bruse i baggrunden. Høsten er længe 
overstået, og vi har aftalt at mødes til en snak om, hvilke valg han traf i foråret omkring sine gødningstildelinger. 

Dynamisk gødningsplan

Svend Åge Lassen arbejder med en dynamisk gødningsplan, hvor hvedens behov for P og K, samt ca. 75 % af kvælstofbehovet, dækkes ind i de første to tildelinger. Det efterlader en mængde kvælstof til tredje tildeling, som justeres efter planternes behov. For at ramme dette behov anvender Svend Åge Lassen N-Tester og nulparceller

Svend Åge Lassen har erfaring med Atfarm gennem to sæsoner, og i år har han koblet N-Testeren på. Hans forventninger til støtteværktøjerne om at optimere den kvælstof, der var til rådighed, blev indfriet, idet han sidste år flyttede kvælstof mellem marker, mens han i år kunne reducere sit kvælstof i førsteårs vinterhveden i forhold til det planlagte.

”Den dynamiske gødningsplan gjorde det muligt for mig at reducere i mit kvælstofforbrug i førsteårs hveden. Det var en smule nervepirrende at vige fra min oprindelige gødningsplan, men jeg gjorde det og med god succes”, fortæller Svend Åge Lassen og fortsætter: 

”N-Testeren er nem at bruge, og den tid, jeg bruger ved at anvende den, er givet godt ud.” Svend Åge Lassen prøvede også at anvende N-Testeren på anden- og tredjeårs hveden, og her stemte anbefalingen overens med gødningsplanen. ”Det var også rart at få bekræftet den plan, der blev lagt fra start”.

”Kombinationen af N-Tester, Atfarm og egne erfaringer med mine marker er tre gode faktorer til at fastsætte kvælstofniveauet i sidste til. Den totale mængde kvælstof, der skal tildeles pr. ha, fastlægges med hjælp fra N-Testeren og nulparcellen. Atfarm angiver derefter fordelingen af denne mængde kvælstof hen over marken. På Birkeballegaard er graduering afgørende for udbyttet, da terrænet er megetdeling mark for mark samt at fordele og variere den fastsatte mængde kvælstof optimalt indenfor den enkelte mark”, konkluderer Svend Åge Lassen.

”For mig er det faglige det vigtigste. N-Tester, Atfarm og min egen erfaring betyder tilsammen, at gødningen tildeles optimalt i marken.” 
Svend Åge Lassen

 

Atfarm graduerer N-tildelingen 

Svend Åge Lassen anvender Atfarm til at graduere gødningstildelingen optimalt hen over marken. I efteråret bruger Svend Åge også Atfarm til at følge rapsens N-optag, da det giver en unik mulighed for at ramme forårets kvælstofbehov mere præcist.

”Ud fra Atfarms aktuelle satellitfotos dannes et markkort, der fortæller, hvordan gødningen bør gradueres hen over marken. Jeg sidder ved min pc og downloader tildelingskortet, der ud over satellitfoto også inddrager resultaterne fra N-Testeren. Derefter kan jeg justere kortet lidt efter egne erfaringer og kendskab med markerne”, siger Svend Åge Lassen.

Når tildelingskortet er blevet, som Svend Åge vil have det, tager han sin iPad med ud på traktoren, hvor tildelingskortet overføres til gødningssprederen. Derefter sørger gødningssprederen fra Bogballe for at graduere gødningstildelingen over marken helt automatisk.

”Jeg kører efter Yaras algoritmer og Robin Hood-princippet: tager fra de rige og giver til de fattige. Der tildeles mindre de steder, hvor afgrøden er mørkegrøn end til de steder, hvor afgrøden er mere lysegrøn og derfor har behov for mere kvælstof.

”I førsteårs hveden viste 
det sig, at jeg kunne reducere 
kvælstoftildelingen.” 
Svend Åge Lassen 

Den totale mængde kvælstof, der skal tildeles pr. ha, fastlægges med hjælp fra N-Testeren og nulparcellen. Atfarm angiver derefter fordelingen af denne mængde kvælstof hen over marken. På Birkeballegaard er graduering afgørende for udbyttet, da terrænet er meget kuperet”, siger Svend Åge Lassen. 
I Atfarm afspejles variationen i biomassen med grønne nuancer, der kan omsættes til graduerede tildelingskort til brug i sprederen. Det resulterer i en mere ensartet vækst, hvor Svend Åge Lassen også undgår lejesæd i sine marker. Dog kunne han i år ikke helt undgå lejesæd, som han vurderer skyldtes de voldsomme vejrlige forhold i sommeren. ”For mig er det faglige det vigtigste. N-Testeren, Atfarm og min egen erfaring betyder tilsammen, at gødningen tildeles optimalt i marken. Min egen erfaring med markerne spiller en stor rolle, men N-Tester og Atfarm er støtteværktøjer, som er vigtige til at optimere den sidste tildeling af kvælstof. 

Jeg vil helt bestemt bruge både N-Tester BT og Atfarm igen til næste år”, slutter Svend Åge Lassen