Artikler
april 08, 2022

Reducér CO2-udledning med 90 %

Af: Søren Fredslund, Yara

Dansk landbrugs ambition om at gøre landbruget klimaneutralt i 2050 kræver selvsagt betydelige omstillinger. Du reducerer allerede nu CO2-aftrykket fra din gødning med 50 %, når du vælger en Yara gødning fremfor en gødning produceret udenfor EU. Og snart kan du med grøn gødning fra Yara reducere dit aftryk med yderligere 80-90 %.


grøn energi
grøn energi

Hvad er grøn gødning?

Grøn gødning er gødning produceret på vedvarende energi i stedet for naturgas eller andre og mere klimabelastende energiformer. Som landmand vil du ikke opleve nogen forskel, når gødningen bliver grøn. Sækken er stadig en storsæk med det velkendte blå vikingeskib, der kendetegner Yara logoet, næringsstofferne kommer fra de samme kilder, og gødningen har stadig den samme grå/hvide farve.

Den grønne gødning er fuldstændig magen til den gødning, du plejer at købe. Den eneste forskel ligger i den måde, vi har produceret gødningen på. Ammoniak er udgangspunkt for kvælstofgødninger, og for at producere ammoniak skal der anvendes brint. I det nuværende marked er naturgas den mest anvendte brintkilde.

 

Lavere klimabelastning

Den grønne gødning har de samme fysiske og kemiske egenskaber som konventionelle mineralske gødninger og vil have den samme høje kvalitet, som alle Yara gødninger er kendt for. Den eneste forskel er klimaaftrykket.
I den grønne gødning er klimaaf-trykket reduceret med 80-90 % i forhold til Yaras eksisterende gødninger. Denne reduktion skal lægges oven i de reduktioner, vi allerede har gennemført.

Yaras nuværende gødninger har, i forhold til gødninger produceret udenfor EU, et klimaaftryk der i forvejen er 50-60 % lavere. Den grønne gødning er en simpel og sikker metode til at reducere klimaaftrykket i det endelige produkt.


Sådan produceres grøn gødning

Produktionen af den grønne gødning foregår også med Haber-Bosch metoden. I den klassiske produktion anvendes naturgas til at producere brint, som så anvendes til at producere ammoniak. Til den grønne gødning anvendes vedvarende energi fra vindmøller, vandkraftanlæg eller solceller til at producere grøn brint via hydrolyse. Den grønne brint anvendes til at producere grøn ammoniak, der anvendes i den eksisterende gødningsfabrik til at fremstille de velkendte gødninger fra Yara.


Yara blev grundlagt på grøn gødning

I starten af det 20. århundrede, da Yaras grundlæggere opfandt lysbueprocessen, var det ved hjælp af strøm fra vandkraft. Denne produktionsmetode var forløberen for opfindelsen af Haber-Bosch metoden, som er en mindre energikrævende proces og den, der anvendes i dag. Naturgassen anvendes både som brintkilde i produktionen af ammoniak og som energikilde til produktionen.

I den grønne produktion kommer energien til produktionen fra vedvarende energikilder og grundstoffet til brintproduktionen kommer fra vand via hydrolyse. Selvom omstillingen af produktionen til grøn gødning kræver massive investeringer i teknologi, så er de positive effekter for vores klima alle pengene værd.

Yara arbejder på en række projekter, hvor der skal produceres grøn ammoniak i fremtiden, og som bliver nøglen til at kunne producere den grønne gødning.

 

Grøn gødning bliver dominerende

Vi arbejder bl.a. på projekter i Norge, Holland og Australien. Vi igangsætter løbende nye projekter og arbejder aktivt på at udvide den geografiske tilstedeværelse af grøn ammoniakprojekter. På trods af at den indledende mængde af grøn gødning bliver begrænset, forventer vi, at mængden vil øges markant i fremtiden, indtil grøn gødning en dag har erstattet en stor del af de fossile gødninger.

Produktionen af grøn gødning kræver store investeringer til at ombygge eksisterende gødningsfabrikker og øge forsyningen af vedvarende energi. Omstillingen er både dyr og tager lang tid. Derfor er det afgørende, at vi i mellemtiden gør alt det, som vi kan for at reducere klimaaftrykket ved fødevareproduktion og anvender de bedst tilgængelige teknologier.


Sikker klimareduktion

Grøn gødning er en enkel, men effektiv og sikker metode til at reducere landbrugets klimaaftryk. Som klimareduktionsværktøj er den grønne gødning en sikker gevinst for miljøet. Ved at skifte til den grønne gødning kan det totale klimaaftryk i hvede reduceres med minegennemsnitligt 20 % og i en skive brød kan aftrykket reduceres med ca. 12 %.


Halvér klimaaftrykket

Det er ikke ligegyldigt hvilken gødning, du vælger, hvis du bekymrer dig om klimaaftrykket. Der er stor forskel på hvor meget, der er investeret i at reducere klimaaftrykket på gødningsfabrikkerne rundt omkring i verden.

Yara og flere andre aktører har allerede før introduktionen af grøn gødning reduceret klimaaftrykket med ca. 50 % Det er sket ved at reducere udslippet af lattergas i produktionen. Ved gødningsproduktion afgives en mængde lattergas. Lattergas er en særdeles potent klimagas, der har en negativ klimaeffekt, som er knap 300 gange større end CO2.

Yara har udviklet en katalysator, der reducerer lattergasudslippet med helt op til 90 %. Katalysatorteknologien er af EU blevet defineret som værende ”den bedst tilgængelige teknologi” eller på engelsk ”Best Available Technology” forkortet BAT. Gødning produceret på europæiske fabrikker, der anvender BAT, har generelt et klimaaftryk, der er halvt så stort som dem, der ikke gør. Gødninger produceret udenfor EU kan have et endnu højere aftryk. De mineralske gødninger, som Yara afsætter i Norden, har et klimaaftryk, der er lavere end BAT-niveauet.

imagexfip.png


80-90 % mindre CO2

imageuk5w8.png

Det samlede klimaaftryk i den grønne gødning vil være minimalt sammenlignet med både gødninger produceret udenfor EU og Yaras nuværende gødninger. En mindre andel af produktionsprocessen er svær at gøre helt fossilfri. Eksempelvis anvender nogle af de store maskiner i fosforminerne stadig fossile brændstoffer, ligesom transporten af råstoffer og den færdige gødning også foregår ved hjælp af fossile brændstoffer. Samlet set vil anvendelsen af vedvarende energi i produktionsprocessen reducere klimaaftrykket med 80-90 %. I en fremtid, som ligger lidt længere ude end de grønne gødninger, arbejder Yara på at reducere det resterende aftryk ved f.eks. at genanvende næringsstoffer.

 

 

 

Partnerskaber i fødevarekæden

Alle aktører i fødevarebranchen bliver nødt til at samarbejde for at kunne gennemføre den grønne omstilling. Landbruget kan ikke betale for hele den grønne omstilling. Den samlede fødevarebranche skal finde en fælles grøn forretningsmodel, der kan sikre, at omkostningerne til den grønne omstilling fordeles i værdikæden.

Dette vil dog ikke nødvendigvis resultere i større prisstigninger på fødevarer. World Economic Forum forventer, at meromkostningerne for forbrugeren vil svare til en stigning på 4 % på et gennemsnitligt indkøb af dagligvarer. Yara forventer, at fødevareindustrien vil introducere grønne produkter i markeder, hvor forbrugere er villige til at betale en merpris for et klimavenligt produkt.

Efterhånden som den grønne industri udvikler sig, forventer Yara, at de grønne produkter vil blive introduceret til et bredere publikum. Yara er i dialog med flere centrale aktører i fødevarebranchen og arbejder aktivt på at etablere partnerskaber, der bidrager til at lede den grønne omstilling indenfor fødevareproduktion.