Artikler
april 08, 2022

Biostimulanter sikrer rodvækst, næringsstofforsyning og udbytte

Af: Jens Bach Andersen, Yara

Biostimulanter afhjælper stress i planten og gør bl.a., at afgrøden etableres bedre og også udnytter næringsstofferne i jorden i større udstrækning.


seedlift rødder
seedlift rødder

Vi bringer her erfaringer og resultater fra forsøg og afprøvninger af YaraVita fra vækståret 2020/2021, hvor vi har afprøvet YaraAmplix SEEDLIFT og YaraAmplix OPTITRAC (tidligere YaraVita BIOTRAC) under danske forhold. Desuden bringer vi foreløbige resultater fra demoer anlagt i efteråret 2021.

 

Erfaringer med YaraAmplix SEEDLIFT

YaraAmplix SEEDLIFT er et bejdsemiddel bestående af tangekstrakter, kvælstof, fosfor og zink. Produktet er blevet anvendt af landmænd over hele verden i en lang årrække og har gentagne gange vist sit værd i forsøg og afprøvninger i udlandet.

I 2021 har Yara i samarbejde med Nordic Seed A/S afprøvet produktet under danske forhold i vårbyg, vårhvede og hestebønner. Der er udført forsøg med etkornssåning, hvor der er lavet opgørelse på fremspiring, foretaget løbende plantetællinger og vurderet rodvolumen.

Desuden er der udført forsøg i større skala med henblik på høst. I begge tilfælde er YaraAmplix SEEDLIFT både afprøvet alene og i kombination med bejdsemidlerne Redigo Pro.

Vi besigtigede forsøgene lige før høst, og det visuelle indtryk ved opgravning af planter var forbløffende. Behandlingen med YaraAmplix SEEDLIFT havde tydelig positiv effekt på roddannelsen og havde medført en større rodvolumen, som det ses på billedet ovenfor.

I efteråret 2021 er der udsået demoer med YaraAmplix SEEDLIFT i hvede tre steder i landet. To af stederne er i småparceller i forbindelse med landsforsøg, mens den sidste demo fylder en hel mark på 15 ha ved Hammel.

Den 22. september er der sået storparceller af ca. 2 ha i tre gentagelser hhv. med og uden YaraAmplix SEEDLIFT behandlet udsæd. Jordbunden er varierende, men hovedsageligt JB 4-5 med områder med højt humusindhold. I dette forsøg er der opgravet planter og målt rod- og topvækst to gange i efteråret. Se billede 1 og 2 på de næste sider og resultaterne i figur 1 og 2.

Ved målingen 16 dage efter såning var det helt tydeligt, at de behandlede planter var kommet bedre fra start (se figur 1). Både top og rod var længere i de behandlede parceller, og der var 16 % mere biomasse. 34 dage efter såning var der stadig forskelle, selvom de begyndte at udlignes.

Ved målingen 34 dage efter såning blev der også målt kvælstofoptag (se figur 2). Der var optaget 21 kg N pr. ha i de behandlede parceller mod 19 kg N pr. ha i de ubehandlede.

Samlet set tyder vores afprøvninger på, at YaraAmplix SEEDLIFT, også under danske forhold, giver en bedre etablering og vitalitet, som demonstreret gentagne gange i udlandet. Nu glæder vi os til at anlægge demoer i vårafgrøder og få høstet 2022 demoerne.

image2ixra.pngimagec45vf.png

image22dnd.png

 

image49isk.png

 

YaraAmplix OPTITRAC – fremtidens biostimulant

YaraAmplix OPTITRAC er et middel til udsprøjtning, der bruges to til tre gange i vækstsæsonen med en dosis på 2-3 liter ad gangen. YaraAmplix OPTITRAC består bl.a. af kulhydrater, aminosyrer, vitaminer og antioxidanter fra ekstrakt af tangplanten ascophyllum nodosum (grisetang) samt næringsstofferne bor, zink, kalium og kvælstof.

YaraAmplix OPTITRAC er i 2021 afprøvet i landsforsøg i vinterbyg og i stivelseskartofler og har desuden indgået i demoer og fremvisninger i en række afgrøder flere steder i landet.

image2nlw7.png

 

Merudbytter med YaraAmplix OPTITRAC

YaraAmplix OPTITRAC er afprøvet i landsforsøg i vinterbyg tre steder i landet, hvor det både er afprøvet alene og i kombination med forskellige mikronæringsstofløsninger.

På to af de tre lokaliteter var der stærk manganmangel, og det har medført, at YaraAmplix OPTITRAC alene ikke har kunnet øge udbytterne, da det først blev tilført om foråret, hvor manganmangel allerede havde gjort stor skade.

Til gengæld har YaraAmplix OPTITRAC i flere tilfælde øget udbytterne, når det indgik i en kombination med mikronæringsstofløsninger, der indeholdt mangan. I figur 3 er kombinationen med YaraVita GRAMITREL vist fra et af forsøgene.

Det er tydeligt, at YaraVita GRAMITREL har løst problemet med mangel på mangan og andre mikronæringsstoffer. Således har denne behandling alene øget udbyttet med 8,7 hkg pr. ha.

Når man supplerede med YaraAmplix OPTITRAC, blev udbyttet i dette eksempel forøget med yderligere 2 hkg pr. ha, mens udbytteforøgelsen ved kombination med andre mikronæringsprodukter var over 5 hkg pr. ha.

imagearuba.png

 

Erfaringer fra spinat

En af de gavnlige effekter, man får ved at øge plantens modstandskraft mod abiotisk stress (kulde, tørke etc.) er en bedre evne til at afsøge jorden for næringsstoffer og holde planten velforsynet. Denne effekt blev eftervist i en demo på Salling, hvor der blev udsprøjtet 2 x 3 liter YaraAmplix OPTITRAC pr. ha og efterfølgende udtaget planteprøver.

Behandlingen med YaraAmplix OPTITRAC øgede indholdet af 11 ud af 12 næringsstoffer, og f.eks. borindholdet ændredes fra kritisk til tilfredsstillende.

I figur 4 er vist forøgelsen af næringsstofindhold udtrykt i procent for udvalgte næringsstoffer. Forsøget blev desværre ikke høstet grundet uensartetheder i afgrøden forårsaget af ukrudtsbekæmpelse, men den gavnlige virkning på næringsstofoptagelse er påvist og svarer til erfaringer fra andre afgrøder.

YaraAmplix OPTITRAC kommer ligesom YaraAmplix SEEDLIFT til at indgå i en række forsøg og demoer i 2022, og vi håber også, at begge produkter vil være kommercielt tilgængelige inden længe.

imagem0mlb.png

 

Nordic Seed A/S intensiverer arbejdet med biostimulanter

“Hos Nordic Seed har vi arbejdet med bejdseprodukter indeholdende
biostimulanter og mikronæring i flere år, og vi bliver
hele tiden klogere på hvordan og under hvilke betingelser, de
virker. Men vi mangler stadig svar og har derfor intensiveret
screeningsarbejdet i 2021 og fortsætter dette arbejde
i 2022.

Det er vores absolutte mål at tilbyde løsninger, der skaber
reel merværdi for landmanden, og derfor skal afprøvninger og
forsøg gennemføres grundigt og over flere år, før der foretages
en bred markedsføring af et produkt. Vi er også meget
interesserede i biostimulantprodukter til udsprøjtning på
voksende afgrøder og ser arbejdet med dem som et naturligt
skridt i processen.”

Jacob Hansen, chefagronom
Nordic Seed A/S