Artikler
april 22, 2021

YaraBela® – frugtbare kvælstofgødninger

Af: Jesper Juul Ulnitz, Yara

YaraBela er betegnelsen for Yaras kvælstofgødninger. Selve navnet ”Bela” kommer fra den nordiske mytologi. ”Beyla” var tjener for frugtbarhedsguden Frej og synonym med gødning - der gør jorden og frøet frugtbar.


YaraBela gødninger er alle af høj kvalitet, og flere af dem er testet på helt op til 48 meters spredebredde. Gødningerne er sammensat af ammonium- og nitratkvælstof, som giver en høj kvælstofeffektivitet i marken.
Gødningerne er sammensat således, at de i kombination med NPK-gødning eller husdyrgødning passer ind i gødningsplaner til de fleste afgrøder. N:S forholdet i gødningerne er forskelligt, så der altid kan færdiggødskes med kvælstof samtidig med, at afgrødens behov for svovl dækkes.

 

YaraBela® AXAN® den mest anvendte NS-gødning

YaraBela AXAN er den mest anvendte NS-gødning og bruges bredt inden for en lang række afgrøder. I forhold til andre NS 27-4 gødninger indeholder AXAN også 0,6 % magnesium, som supplerer magnesiumtilførslen til afgrøden. 

 

YaraBela® EXTRAN® – N-gødning med magnesium

YaraBela EXTRAN er den velkendte kalkammonsalpeter. Gødningen indeholder en stor mængde magnesium, der sikrer afgrødens magnesiumforsyning samt vedligeholder jordens magnesiumniveau.
YaraBela EXTRAN indeholder ikke svovl. Derfor er den velegnet som kvælstofkilde, når svovltilførslen er sikret på anden vis f.eks. på marker, hvor der er brugt forsuret gylle.

TABEL 1 – Egenskaber ved YaraBela® gødninger. 1 sæk = mindre egnet. 5 sække = optimal løsning.

 

YaraBela® SULFAN® – den mest alsidige

YaraBela SULFAN kan bruges i alle afgrøder. Det moderat høje indhold af svovl (6 %) i forhold til kvælstofindholdet (24 %) betyder, at den både kan bruges i svovlkrævende afgrøder som raps, men også i gyllegødede afgrøder som kløvergræs og vårbyg. Svovlindholdet gør den også velegnet til proteingødskning i vinterhvede, hvor supplerende sen tilførsel af svovl øger kernens indhold af aminosyrer og
protein.

Eftervirkning fra efterafgrøder og øget udnyttelseskrav til husdyrgødning betyder, at der på flere landbrug og i mange afgrøder er plads til en mindre mængde kvælstof i form af mineralgødning. For at kunne dække afgrødens behov for svovl, stiller det krav til et højere svovlindhold i NS-gødningerne. I sådanne situationer er YaraBela SULFAN perfekt.

Gødskningsforslag med YaraBela SULFAN i vinterhvede på JB 5-6 med reduceret N-norm som følge af målrettet regulering

TABEL 2 - Gylletildeling er beregnet med 140 kg total N med indhold på 4 kg total N/ton og 80 % udnyttelse. Gylle indeholder svovl og magnesium, men det mineraliseres langsomt og kun en lille del er tilgængeligt i vækstsæsonen. Den sidste kvælstoftildeling med YaraBela SULFAN udføres ved begyndende skridning i stadie 37 og kan med fordel gradueres med Atfarm eller N-sensor.

 

YaraBela® SELEN® er udviklet til græsmarker

YaraBela SELEN er en NS-gødning med selen, der er udviklet til gødskning af græsmarker. Gødskning med selen øger indholdet af let fordøjeligt selen i græsset, hvilket har en positiv virkning på sundheden i besætningen og bl.a. en lavere kalvedødelighed. Dette er en meget sikker måde at dosere selentilskud til grovfoderet.

 

YaraBela® ASN® lidt mere ammonium

YaraBela ASN er en ammoniumsulfatbaseret kvælstofgødning, der anvendes til dyrkning af vinterraps og andre afgrøder med et stort behov for svovl. Det høje svovlindhold gør den velegnet på arealer, hvor hovedparten af kvælstofkvoten er tildelt via husdyrgødning. Gødningen indeholder en større mængde ammoniumkvælstof, hvorfor den har en lidt større forsurende virkning, hvilket til gengæld betyder en lidt langsommere kvælstofvirkning.

”Alle YaraBela kvalitetsgødninger er omfattet af Yaras
4-punktsgaranti. Det betyder bl.a., at gødningen kan spredes
jævnt i marken på stor arbejdsbredde, og at den er produceret
med et lavt klimaaftryk”.

 

Yara 4-punktsgaranti

Alle YaraBela kvalitetsgødninger er omfattet af Yara 4-punktsgarantien. Det betyder blandt andet, at gødningen kan spredes jævnt i marken på stor arbejdsbredde, og at den er produceret med et lavt klimaaftryk.

Gødskningsforslag med YaraBela SULFAN i vårbyg

TABEL 3 - YaraBela SULFAN placeres ved såning eller bredspredes før såning. Gylletildeling: 4 kg total N pr. ton og 80 % udnyttelse.

 

Uens spredning koster udbytte

Spredefejl i marken på grund af dårlig kvalitet kan betyde udbyttetab i marken. Spredefejl måles typisk ved at måle variationskoefficienten af gødningsspredningen. En god spredning i marken har en variationskoefficient på omkring eller under 15 % og ved variationskoefficienter på over 20 - 25 %, vil ”lyse striber” i afgrøden kunne ses.
Spredefejl opstår hyppigt ved spredning af gødning med mindre god kvalitet. En større variationskoefficient på f.eks. yderligere 5 %, som kan tilskrives gødningskvaliteten, betyder et udbyttetab på 0,7 %. I vinterhvede kan det f.eks. betyde et tab på 88 kr. pr. ha.

 

Klimaaftrykket fra YaraBela®

Yaras gødninger er alle produceret med et lavt klimaaftryk, og produktionen på fabrikkerne er optimeret mest muligt med hensyn til at reducere klimapåvirkningen i
produktionen. Endvidere benyttes en katalysatorteknologi, der gør, at den uønskede biproduktion af lattergas stort set er elimineret.
Dette betyder i førnævnte gødskningsforslag for vinterhvede, at klimaaftrykket reduceres med omkring 253 kg CO2-ekvivalenter pr. ha i forhold til, hvis gødningen var produceret uden den nævnte katalysatorteknik. Det er en reduktion i klimabelastningen på omkring 14 % for produktionen af vinterhvede.

Reduktionen i klimabelastningen kan værdisættes ved f.eks. salg af CO2-kreditter og svarer forsigtigt estimeret til en værdi på 30 kr. pr. ha. Omsættes det til en pris på mineralsk gødning, svarer det i eksemplet for vinterhvede til en merværdi for YaraBela SULFAN på +10 kr. pr. hkg gødning. Hertil kommer ovennævnte betydning af optimal spredning på udbyttet.