Artikler
december 04, 2019

Rohden Gods - Større forståelse i marken med N-Sensor

Af: Sofie Karoline Høgedal, journalist

Rohden Gods har kørt med Yara N-Sensor ALS 2 i et år. Efter at have prøvet den intelligente teknologi har markbruget på Rohden Gods fået et bedre erfaringsgrundlag med præcisionsgødskning, og N-Sensorens teknologi stemmer godt overens med godsets ambition for landbrugsdriften.


Rohden Gods
ROHDEN GODS DRIVER 600 HEKTAR PLANTEAVL med varierende sædskifte og ed stor fokus på at være et rentabelt, moderne landbrug.
Siden 2003 har Rohden Gods været ejet af Anders Kirk Johansen. Fra 2006 til 2014 har godset gennemgået en større restaurering med fokus på at bevare den originale historie og ophav for godset. Ud over landbrug er der på Rohden Gods yderligere skovbrug, jagtvæsen og gartneriafdelingen. Landbruget drives som konventionel planteavl med stort hensyn til miljøet. Markplanen består af hvede, vårbyg, raps og rajgræs samt fremavl.

Da 284 hektar hvede skulle gødes i april og maj på Rohden Gods ved Juelsminde, blev det gjort ved hjælp af den nye Yara N-Sensor ALS 2. Driftsleder Aleksander Terkelsen vandt en Yara N-Sensor i et år ved sidste års Agromek. N-Sensorens teknologi og præcisionsgødskning har været interessant for landbruget på Rohden Gods.

– Igennem vores arbejde med sensoren har vi fået skærpet vores viden, indsigt og interesse for gødningstildeling. Helt konkret ser jeg sensoren som en vigtig brik i et stort puslespil, der for os handler om at nå den optimale drift og udnytte jorden 100 procent, fortæller Aleksander Terkelsen.

Rohden Gods driver 600 hektar planteavl med stor fokus på at være et rentabelt moderne landbrug på forkant med udviklingen i dansk landbrug både angående miljø og bæredygtighed. Netop derfor har Aleksander Terkelsen været glad for at opleve fordelene ved at køre med Yara N-Sensor ALS 2.

Arbejder præcist i marken

– N-Sensoren har vækket vores interesse omkring gødningstildeling. Vi har de senere år reguleret op og ned på kvælstofmængden i marken, men det har været i et smallere interval. Med Yara N-Sensorens teknologi får vi en sikkerhed i gødningstildelingen, fortæller Aleksander Terkelsen og fortsætter:

– Dette værktøj har udviklet vores erfaringsgrundlag og har givet os en større forståelse af, hvad der sker ude i marken.

Rohden Gods har brugt N-Sensoren ved tredje og fjerde gødningstildeling på hvedemarkerne ultimo april og primo maj. Der blev tildelt cirka 50 kg N med YaraBela AXAN 27-4 og YaraBela SULFAN 24-6. Gødningen spredes på 30 meter med en ældre Bogballe spreder, der ikke
kan sektionssprede. Efter at have brugt N-Sensoren med sprederen, har Aleksander Terkelsen konkluderet, at der er meget at komme efter, hvis der investeres inden for gødningstildeling. Rohden Gods har derfor valgt at indkøbe en ny gødningsspreder.

– N-Sensoren gør det rigtig godt og giver os en forståelse for  gødningstildeling, men vi får ikke den fulde udnyttelse af alle funktionerne med vores nuværende spreder. Derfor er det også et helt naturligt sted at starte næste år med en ny spreder. Vi må tage tingene i den rigtige rækkefølge, siger han.

Aleksander Terkelsen, Rohden Gods
YARA N-SENSOREN UDBRINGER den mængde gødning, der er behov for, hvis vi vil sikre optimal vækst og minimere udvaskningen – Aleksander Terkelsen, driftsleder på Rohden Gods.

 

Tildeler N mere ensartet

Yara N-Sensoren er yderst præcis i sine algoritmer, der er testet gennem mange år og kan anbefale det absolutte kvælstofbehov i blandt andet vinterhvede. På Rohden Gods har sensoren givet en præcis kortlægning af N-tildeling på hvedemarkerne.

– N-Sensoren udbringer den mængde gødning, der er behov for, hvis vi vil sikre optimal vækst. Derudover minimeres udvaskningen og de miljømæssige tiltag imødekommes i forbindelse med regulering af kvælstofområdet. Vi har en kæmpe interesse i at arbejde med de her ting, siger Aleksander Terkelsen. 

Tildelingsfiler kortlægger markens behov

Yara N-Sensor ALS 2 er blandt andet udviklet til at give landmænd mulighed for at arbejde mere effektivt, sikre bedre udbytter, mere ensartet kvalitet af afgrøderne og samtidig arbejde miljøvenligt. Sensoren har en særlig algoritme, der er koblet til sensorens målinger. Sammen beregner de afgrødens faktiske behov og tildeler kvælstof derefter.

– Når vi har kørt med sensoren, har den tildelt den mængde, vi indstillede den til men gradueret mængden korrekt på marken. Det har været utroligt præcist, og det har vi også set på tildelingsfilerne. Sensoren kortlægger vores mark på det tidspunkt, traktoren kører i den. Så vi får ikke en mere præcis kortlægning af vores mark, end den Yara N-Sensoren giver os, siger driftslederen. Aleksander Terkelsen konstaterer, at det i år har været en relativ let høst i alle sorter uden lejesæd. Det er også et parameter, han tager med sig, dog uden at kunne læne det direkte op ad brugen af N-Sensoren.

N-Sensor tildelingskort
Tildelingskort (tv) og Udbyttekort (th) Espekær
På Espekær, som er en ikke så kuperet mark ved Rohden Gods, skulle der ved 3. tildeling i stadie 37, ifølge gødningsplanen, tilføres 60 kg N pr. hektar. Graduering af denne mængde udfra Yara N-sensor har betydet, at tildelingen har varieret fra 131 til 15 kg N/ha. I flere af de områder, hvor der i følge N-sensor modellen er blevet tilført mere kvælstof (mørkeblå farve), er udbyttet hævet til gennemsnittet for marken (gul farve). N-sensor
modellen har i nogle områder reduceret tildelingen, hvilket er tilfældet for et større fladt område i den sydlige del af marken. Her var tildelingen 0-40 kg N pr. hektar. På trods af dette har udbyttet for dette område været over gennemsnittet for marken (grøn farve).
– Kvælstofstatus i planten har i dette område af marken været høj på tildelingstidspunktet, hvilket kan skyldes, at kvælstofmineraliseringen fra jorden har været god. Men udbyttet viser, at sensoren har haft ret i, at det ikke var nødvendigt med en stor kvælstoftildeling i dette område af marken, forklarer Jesper Ulnitz, chefagronom hos Yara. Udbyttekortet viser, at avlen langs skovkanterne er væsentlig under gennemsnittet for marken. I sådanne tilfælde kan det overvejes i fremtiden at bruge en ensartet lav kvælstoftildeling

 

Er blevet mere sikre i præcisionsgødskning

Yara N-Sensor har været på markedet i næsten 20 år. Sensorens funktioner og beregningsprincipper udvikles og opdateres jævnligt på baggrund af de nyeste erfaringer og data fra forsøg. Hos Rohden Gods har brugen af N-Sensoren bidraget til et øget fokus og optimering af kvælstofgødskning.

– Vi vil fremadrettet uden tvivl være mere sikre i vores gødningstildeling. Sensoren er også medvirkende til, at vi skifter noget forældet teknologi ud for at gøre os klar til den omstilling, der ligger forude, fortæller Aleksander Terkelsen.

N-Sensor ALS2
Den nye ALS 2-model har integreret lyskilde, hvilket betyder, at den er uafhængig af dagslys og kan således anvendes dag og nat - også når duggen er faldet. Dette forlænger driftstiden markant.