Artikler
marts 03, 2020

YaraVita bevarer udbyttepotentialet og sikrer overvintring

Af: Jens Bach Andersen

Mangel på mangan og andre mikronæringsstoffer kan være stærkt udbyttebegrænsende. Her i det tidlige forår skal man være ekstra opmærksom, da høj lysindstråling og høje dagtemperaturer sætter gang i væksten over jorden, mens rødderne stadig står i meget kold jord. Derfor vokser roden ikke i samme tempo som toppen, og derfor afsøger roden ikke jorden for næringsstoffer i tilstrækkelig grad. For at overkomme dette, bør man tilføre mikronæring via bladene.


YaraVita bevarer udbyttepotentialet
YaraVita bevarer udbyttepotentialet

Vi anbefaler, at alle vinterkornsmarker tilføres 1,5 l YaraVita GRAMITREL pr. ha. Herved sikres ikke blot tilførsel af en rigelig portion mangan men også inddækning med kobber, zink og magnesium. På den måde er planterne langt mere robuste og bedre rustede til det udfordrende klima omkring vækststart. Dette gælder, uanset om der eventuelt er behandlet i efteråret, da efterårsbehandlinger har til formål at gøre planterne robuste til vinter, men ikke må forventes at have vedvarende effekt ind i foråret. Særligt i dette forår skal man være opmærksom, da februar kun bød på 26,4 mm nedbør på landsplan og desuden havde en særdeles kold periode i starten. Det betyder, at vi står med en relativt tør og frostsprængt jord med stort luftskifte omkring rødderne, hvilket øger risikoen for manganmangel betragteligt.

Anbefaling for anvendelse af YaraVita GRAMITREL

Vækststadie Gramitrel.JPG

Strategi for anvendelse af YaraVita GRAMITREL i vinterkorn med fokus på overvintring og fuld tilgængelighed af mikronæringsstoffer ved vækststart.

Effekt af behandlinger i efteråret

En fornuftig strategi med mikronæring starter imidlertid om efteråret. Nedenfor er vist to billeder fra et landsforsøg i vinterbyg på Djursland. Parcellen til venstre har fået 1,5 l YaraVita GRAMITREL pr. ha d. 13. november 2020. Parcellen til højre er ubehandlet. De tydelige visuelle forskelle understreger vigtigheden af at sikre sine planter ordentlig forsyning før vinter, og den ubehandlede parcel vil næppe kunne reddes fuldstændigt med en indsats i foråret. Landsforsøget er placeret 3 steder i landet og rummer 5 forskellige strategier med timing af YaraVita GRAMITREL. Desuden vil alle strategier blive kopieret, så de gennemføres med og uden tilførsel af vores biostimulantprodukt YaraVita OPTITRAC (tidligere YaraVita BIOTRAC). Vi venter os meget af disse forsøg og vil løbende rapportere fra dem.

vinterbyg parcel YV Gramitrel.JPG

Billede 1: Der er tydelig visuel forskel mellem den behandlede parcel til venstre og den ubehandlede til højre.
1,5 l YaraVita GRAMITREL pr. ha har reddet afgrøden (vinterbyg) gennem vinteren.

Fosforboost

Hvert forår oplever vi, at nogle marker – især hvedemarker – ikke rigtig kommer i gang, selvom de er tilført både NPK og mikronæring. Planterne dør ikke, men de står stille og busker sig meget dårligt, mens de udvikler nogle tydelige rødfarvninger på stængel og ved bladbasis. Her er det ofte problemer med optagelse af fosfor, der spiller ind. Du kan overkomme dette problem ved at give et fosforboost til bladene med YaraVita KOMBIPHOS – læs mere her Giv hveden et fosforboost med YaraVita KOMBIPHOS

Husk rapsen!

Vinterraps starter også væksten nu, og af erfaring ved vi, at det kommer til at gå rigtigt stærkt med knopdannelsen. Her er det helt afgørende at sikre tilstrækkelig forsyning af de mikronæringsstoffer, der betyder mest for rapsens vækst og dannelse af knopper og blomster. Det gælder især bor, mangan, magnesium og molybdæn. Til dette formål har vi udviklet YaraVita BRASSITREL PRO, og med tilførsel af 1,5-2 l/ha i løbet af marts måned sikrer og booster du knopdannelsen og vedligeholder dermed udbyttepotentialet. Da YaraVita BRASSITREL PRO virker gennem bladene, er det dog en forudsætning, at der er en aktiv bladmasse ved udsprøjtning, så stærkt frostprægede marker bør vente, til nye blade er dannet.

Den målrettede sammensætning af næringsstoffer i YaraVita BRASSITREL PRO er nøje afstemt med rapsens behov. Dette blev dokumenteret i en analyse af 835 planteanalyser udført på danske rapsforsøg og rapsmarker for perioden 2007 – 2013. Her havde 95 % en næringsstofmangel. Heraf havde 11 % mangel på både mangan, bor og molybdæn, mens hele 73 % af analyserne udviste mangel på bor, og over halvdelen manglede både bor og molybdæn.

Næringstofmangel 1981 stk planteanalyser.JPG

Figur 1: Planteprøver fra danske rapsmarker og forsøg. I alt udtaget 835 prøver, hvoraf 435 manglede både bor og molybdæn.

De nuværende rapspriser gør det endnu mere relevant at sikre sine udbytter og sænker samtidig den relative omkostning til indsatsfaktorerne. Således koster en behandling med YaraVita BRASSITREL PRO kun 25-30 kg. raps pr. ha med de nuværende priser. Følsomheden for bor- og manganmangel er størst på lette jorde med højt reaktionstal, men der er set merudbytter for tilførsel af YaraVita BRASSITREL PRO på stort set alle jordtyper. Du kan finde en gennemgang af forsøg her: Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO

Forhandling og blandingsvejledning

YaraVita-produkterne er blandbare med de fleste pesticider. På tankmix.com kan man tjekke en aktuel blanding, og eventuelt kan man supplere med en prøveblanding, før man blander i sprøjtetanken. YaraVita-produkterne er regnfaste efter 4 timer. De skal udbringes på helt optøede planter og må ikke udbringes ved udsigt til frost indenfor 24 timer. YaraVita-produkterne GRAMITREL, KOMBIPHOS og BRASSITREL PRO forhandles af DLA af gruppen, men du er også altid velkommen til at kontakte Yara for råd og vejledning til anvendelse af YaraVita-produkterne.