Artikler
februar 17, 2022

Mikronæring i foråret

Den travle marksæson står for døren, og det gælder om at prioritere opgaverne rigtigt. I den forbindelse må man ikke glemme mikronæring til afgrøderne.


Mikronæring i det tidlige forår
Mikronæring i det tidlige forår

Minimumsloven gælder fortsat. Det er det næringsstof, du først løber tør for, som sætter grænsen for udbyttet, sådan som det er vist i figur 1. Ligeledes skal man være opmærksom på, at man ikke altid kan se mangel på næringsstoffer med det blotte øje. Ofte vil en mangel optræde skjult og have konsekvens for udbyttet, selvom der ikke er synlige symptomer. Det illustreres i figur 2, hvor man kan se, at den konstaterbare mangel først optræder et stykke nede ad udbyttekurven. Manglen har med andre ord kostet udbytte, længe før den kunne ses.

Liebigs Kar.JPG

Figur 1: Illustration af Liebigs minimumslov. Det næringsstof, der er mindst af i forhold til afgrødens behov, bestemmer, hvor stort udbyttet kan blive.   

 

Næringsstofstatus Gramitrel.JPG

Figur 2: Principskitse for udbyttetab som følge af skjult næringsstofmangel.

 

YaraVita GRAMITREL – den sikre og brede løsning i kornafgrøderne

Til kornafgrøderne har vi udviklet YaraVita GRAMITREL, der er kendetegnet ved at højt indhold af mangan, kobber og zink. Behovet for disse tre mikronæringsstoffer er relativt højt i korn, og mangler er hyppige. Med YaraVita GRAMITREL laver du en målrettet afdækning mod mangel af netop disse tre mikronæringsstoffer, samt makronæringsstoffet magnesium, der bl.a. er centralt for klorofyldannelse og dermed fotosyntese. Vi anbefaler, at man giver 1-2 liter YaraVita GRAMITREL 2-3 gange i løbet af foråret. Så er det teoretiske behov for alle tre mikronæringsstoffer dækket ind via bladene, og man er ude over problemer med manglende indhold eller optagelighed fra jorden. Den første tildeling skal ske ved vækststart, så man er sikret mod manganmangel, der ofte optræder meget tidligt. Med en dosering på over 1 L/ha tæller YaraVita Gramitrel fuldt ud som en manganbehandling.

YaraVita GRAMITREL er afprøvet i et en lang række af landsforsøg og demoer gennem flere år. Konklusionerne herfra ligger i god tråd med teorien bag produktet. YaraVita GRAMITREL giver en god forsikring mod mangel på de mikronæringsstoffer, der med størst sandsynlighed vil mangle. Senest er produktet afprøvet i landsforsøg vinterbyg, og resultaterne herfra er overbevisende med merudbytter på over 20 hkg/ha i enkeltforsøg, jf. figur 3. Disse forsøg understreger, at YaraVita GRAMITREL ikke er til at komme udenom, hvis man vil have en ordentlig strategi for mikronæring i kornafgrøder. 

YV GRAMITREL udbytte.JPG
Figur 3: Merudbytte i vinterbyg ved forskellige strategier med YaraVita GRAMITREL 2021. Der er høstet op til 11,7 hkg/ha i merudbytte som gennemsnit over 3 landsforsøg, og 22,5 hkg/ha i merudbytte i enkeltforsøg. Forsøgene er statistisk sikre. Kilde: Landsforsøgene 2021. 

  

YaraVita KOMBIPHOS - fosforboost til kornet

Ofte ser vi, at kornet ikke rigtig kommer i gang i foråret. Selv efter første gødningstildeling og mikronæringsbehandling kan det stå og hænge og have rødfarvninger på stænglen. Det er et tilbagevendende problem, som vi møder i større eller mindre grad hvert forår. Værst er det i år med kold og vandmættet jord. Det giver dårlig mobilitet og dårlig tilgængelighed af flere næringsstoffer – især fosfor. Derfor bør vi fokusere på vinterkornets fosforforsyning her i det tidlige forår.

Fosfors dårlige mobilitet i jorden rammer dobbelt, da fosfor er helt afgørende for rodvæksten. Så samtidig med at fosfor ikke mobiliseres og bevæger sig hen til roden, står rødderne stille og kan ikke gro hen til fosforet. Derfor kan det være rigtigt gavnligt at supplere fosfor i handelsgødning med et tilskud til bladene. Bladgødskning med fosfor vinder generelt mere indpas, men der er ikke udført ret mange forsøg med det under danske forhold. Vores tyske kolleger har til gengæld arbejdet med det i flere år - og ofte med store merudbytter og klare visuelle forskelle til følge. Et eksempel herpå ses i figur 4.

YV KOMBIPHOS i vinterhvede.JPG

Figur 4: Merudbytte med 5 L/ha YaraVita KOMBIPHOS i st. 25/27, Prignitz, Tyskland 2013.

 

YaraVita KOMBIPHOS er det oplagte valg til bladgødskning med fosfor. YaraVita KOMBIPHOS har markedets højeste koncentration med 192 g P/l og er derfor drøj og prisbillig i brug. Desuden er det formuleret på basis af fosforsyre og tilsat adjuvants (spredeklæbemiddel). Denne formulering ligger i tråd med undersøgelser fra Københavns Universitet, der blev præsenteret på SEGES i december 2019. Undersøgelserne viste, at der er forskel på, hvor godt planter kan optage fosfor via bladene, alt efter hvilken fosforkilde man bruger, og hvilke adjuvants man tilsætter. Her var optageligheden af produkter baseret på fosforsyre høj, og tilsætning af adjuvants øgede optageligheden. YaraVita KOMBIPHOS har således en formulering, der sikrer bedst mulig optagelse i planterne. Produktet er blandbart med flere pesticider, men vi anbefaler altid, at man tjekker tankmix.com og eventuelt laver en prøveblanding, før man blander i sprøjtetanken.

YaraVita BRASSITREL PRO - mikronæring specielt udviklet til raps

YaraVita BRASSITREL PRO er udviklet specielt til raps og indeholder blandt andet en stor mængde bor, som raps er meget følsom for mangel på. Bor optages via vandtransport ind i planten, hvorfor bormangel ofte ses under tørre vækstbetingelser. Endvidere er der også en risiko for mangel, når afgrøden er stresset eller væksten er meget kraftig, hvilket både gælder for bor og alle andre mikronæringsstoffer. Ved meget kraftig vækst er rødderne ikke i stand til at optage næringsstofferne i takt med afgrødens vækst, hvorfor mangel kan opstå. Det er kun en lille del af jordens borindhold som er tilgængeligt for planterne, og denne tilgængelighed reduceres ved høje reaktionstal. Udbredt bormangel giver tydelige visuelle symptomer. I det tidlige forår ses symptomerne især som vækstrevner, hule områder i stænglen og deforme og krøllede blade. Senere på foråret vil bormangel medføre reduceret knopdannelse, dårlig reproduktion og svag blomstring.

Udover bor indeholder YaraVita BRASSITREL PRO magnesium, der er et centralt molekyle i klorofyl og dermed har stor indflydelse på fotosyntese-effektiviteten, mangan der bl.a. modvirker oxidativt stress, molybdæn der spiller en central rolle i de enzymer, der omsætter kvælstof i planten, og calcium der stabiliserer cellevæggene.

Fra Yara anbefaler vi, at man imødegår mangel på bor og øvrige mikronæringsstoffer i raps med 2 L YaraVita BRASSITREL PRO ved vækststart. I tilfælde med stærk bormangel eller høj risiko for bormangel kan der tilsættes yderligere 1 L YaraVita BORTRAC. Behandlingen følges op med 2-4 L YaraVita BRASSITREL PRO i strækningsfasen, eventuelt delt i 2 behandlinger. Herved får planterne dækket deres fulde behov for bor og molybdæn, og der tilføres desuden mangan, magnesium, og calcium. Det betyder, at planterne er dækket godt ind på de næringsstoffer, hvor mangel er mest sandsynlig.

Blandbarhed og anvendelse af YaraVita produkter

Yaras mikronæringsprodukter er nemme at anvende og har generelt god blandbarhed med øvrig kemi. På tankmix.com kan du oprette forskellige blandinger og se, hvordan blandbarheden er i den aktuelle sprøjtning, der skal udføres.

Nedenstående retningslinjer er et opkog af etiketternes anbefalinger. Læs altid etiketterne før brug.

Opbevaring:

 • Produkterne skal opbevares på indendørs lager
 • Lageret skal være tørt og frostfrit.
 • Optimal temperatur er 10-20 grader
 • Undgå direkte sollys og temperaturer over 40 grader

Vejrmæssige forbehold ved sprøjtning:

 • Produkterne må ikke anvendes forud for nattefrost
 • Undgå kraftigt tørrende forhold (høj sol og vind)
 • Sprøjt ikke på stærkt dugvåde planter
 • Sprøjt ikke i temperaturer over 25 grader
 • Sprøjt ikke ved udsigt til regn indenfor 4 timer

Anvendelse:

 1. Sørg for at sprøjten er ren og tømt for rester fra foregående sprøjtning
 2. Ryst dunken før brug (vend eventuel kassen med dunke på hovedet dagen før sprøjtning)
 3. Fyld tanken 3/4 med vand
 4. Start omrøring
 5. Tilsæt YaraVita i tanken eller gennem påfyldningsudstyr
 6. Fyld tanken helt op under fortsat omrøring
 7. Udbring straks efter fyldning under fortsat omrøring

Blanding med andre midler:

 1. Læs samtlige etiketter på de midler, der indgår i blandingen
 2. Tjek den aktuelle blanding på tankmix.com
 3. Ved tvivl laves en prøveblanding i glas eller spand

Blanderækkefølge:

 1. Rigeligt vand (mindst 3/4 fuld sprøjte – og husk omrøring)
 2. Forsurende additiv (hvis et sådant indgår i blandingen)
 3. Pulver, granule og tabletformuleringer
 4. VENT!
 5. ”Tunge” flydende produkter (suspensionskoncentrater fx YaraVita GRAMITREL)
 6. ”Lette” flydende produkter (opløsninger fx YaraVita KOMBIPHOS)
 7. Olier og spredeklæbere
 8. Eventuelt rent borprodukt