Artikler
september 10, 2023

Gør din raps robust før vinter

Af: Jens Bach Andersen

Der er sået raps over en lang periode, og mange steder har forholdene været udfordret af regn. Det betyder, at vi står med meget variation mellem markerne i dette efterår. Nu gælder det om at få alle raps ”op i gear”, så vi har mindst 30 robuste og levedygtige planter pr. kvadratmeter før vinter. Det sikrer du blandt andet ved at have en klar strategi for mikronæring i efteråret, samt at følge op med kvælstofgødning, hvis behovet er der.


Vinterraps

YaraVita BRASSITREL PRO - mikronæring specielt udviklet til raps

YaraVita BRASSITREL PRO er udviklet specielt til raps og indeholder blandt andet en stor mængde bor, som raps er meget følsom for mangel på. Bor optages via vandtransport ind i planten, hvorfor bormangel ofte ses under tørre vækstbetingelser. Endvidere er der også en risiko for mangel, når afgrøden er stresset eller væksten er meget kraftig, hvilket både gælder for bor og alle andre mikronæringsstoffer. Ved meget kraftig vækst er rødderne ikke i stand til at optage næringsstofferne i takt med afgrødens vækst, hvorfor mangel kan opstå. Det er kun en lille del af jordens borindhold som er tilgængeligt for planterne, og denne tilgængelighed reduceres ved høje reaktionstal.

Ud over bor indeholder YaraVita BRASSITREL PRO magnesium, der er et centralt molekyle i klorofyl og dermed har stor indflydelse på fotosynteseeffektiviteten; mangan, der blandt andet modvirker oxidativt stress; molybdæn, der spiller en central rolle i de enzymer, der omsætter kvælstof i planten og calcium, der stabiliserer cellevæggene.

At det netop er næringsstofferne i YaraVita BRASSITREL PRO, der betyder noget for raps, blev understreget ved en gennemgang af 835 planteanalyser udført på danske raps forsøg og rapsmarker for perioden 2007 – 2013. 95 procent af prøverne havde en næringsstofmangel på et eller flere af næringsstofferne bor, mangan og molybdæn, heraf havde 11 procent mangel på alle tre næringsstoffer, mens hele 73 procent af analyserne udviste mangel på bor. Resultaterne er opsummeret i figur 1.

 

imageco5t.png
Figur 1: Planteprøver fra danske rapsmarker og forsøg. I alt udtaget 835 prøver (udtaget fra årene 2007 – 2013). Som det ses, er der ifølge planteanalyser ofte udpræget bormangel, hvilket også er tilfældet for molybdæn. Mange af analyserne har mangel på flere næringsstoffer – således har 435 prøver mangel på bor og molybdæn, mens 91 prøver manglede både bor, mangan og molydæn.

 

I perioden 2018-2022 er der analyseret yderligere 353 planteprøver fra danske rapsmarker. De bekræfter og forstærker konklusionerne fra de 835 tidligere prøver, idet over 80 % udviste mangel på molybdæn, mens 60 % udviste mangel på bor og magnesium. Resultaterne fra disse prøver ses i figur 2.  

 

imagegqgy.png

Figur 2: Resultat af 353 planteprøver udtaget i 2018-2022. Der mangler bor, molybdæn og magnesium i over halvdelen af prøverne.

 

Strategi for tilførsel

Med YaraVita BRASSITREL PRO giver du en bred tilførsel af de mikronæringsstoffer, der erfaringsvis ofte mangler i raps og sikrer optimal funktion af en række processer i planten. Strategien for tilførsel er undersøgt i forsøg flere gange, og generelt må det konkluderes, at den største effekt opnås ved tilførsel både forår og efterår, selvom optaget teoretisk er størst i foråret. Dette ses i figur 3 og 4, hvor forskellige strategier for tilførsel af YaraVita BRASSITREL PRO og bor er afprøvet. Udbyttet er i begge forsøg højest, hvor der tildeles både efterår og forår, og efterårstildeling alene har givet op til 0, 4 ton/ha.  

imageg2m1d.png

Figur 3: Strategier for tilførsel af bor i 3 vinterrapssorter.

 

imagesho9q.png

Figur 4: Efterårstilførsel af YaraVita Brassitrel Pro i raps giver op til 0,4 ton/ha. Testet på 2 lokaliteter ved Yorks, UK, 2019.

 

Udenlandske forsøg

YaraVita BRASSITREL PRO er testet i mange forskellige strategier i mange lande. Resultaterne fra en del af disse forsøg er vist i figur 5. I gennemnsit hen over Europa yder YaraVita BRASSITREL PRO et merudbytte på 8,6 %.

imagehazs6.png

Figur 5: Udbyttefremgang på 6-11% ved forskellige strategier med YaraVita BRASSITREL PRO i 6 europæiske lande.

 

Danske forsøg

Under danske forhold blev YaraVita BRASSITREL PRO senest afprøvet hos veals i 2020. Her var et økonosmisk nettomerudbytte på 149 kr/ha. Jvf tabel 1. Siden er rapsprisen steget, hvilket kun øger økomien i behanling med YaraVita BRASSITREL PRO.

imager0kwn.png

Tabel 1: Forsøg med YaraVita BRASSITREL PRO hos Velas i 2020. Behandlet med 2 x 2 l/ha i hhv st 37-39 og 51-55

 

YaraVita BRASSITREL PRO indgik desuden i en landsforsøggserie i 2015-2016. Her blev der høstet merudbytter på op til 292 kg/ha jf. Figur 6.

imagemtma.png

Figur 6: Merudbytte på 292 kg/ha for behandling med YaraVita BRASSITREL PRO i landsforsøg, 2015.

 

Anbefaling

På baggrund af ovenstående forsøg og gennemgang anbefaler vi en tilførsel på 1-2 l YaraVita BRASSITREL PRO pr. hektar i efteråret. Udkørslen bør først ske, når der er noget bladmasse til at optage næringsstofferne – dvs. på 4-8 bladsstadiet. Yaravita BRASSITREL PRO er blandbar med de fleste ukrudts- skadedyrs- og svampemidler, og blandbarheden kan ses på tankmix.com. Får vi et meget langt og mildt efterår, kan behandlingen evt. gentages efter ca. 3 uger.

 

Mere kvælstof?

Langt de fleste rapsmarker blev gødet i et eller andet omfang ved såning, og vi kom med forslag til strategier og valg af gødningstype i et tidligere nyhedsbrev. Men selvom der er gødet ved såning, skal man stadig holde øje med sin mark og sikre sig, at den når tilpas udvikling i efteråret. Hvis væksten klinger hurtigt af efter fremspring, kan det være et tegn på, at man har fejlvurderet kvælstofbehovet og må supplere. Målet er, at roden når blyantstykkelse før vinter, og det sker kun, hvis væksten i den lune del af efteråret ikke begrænses. Det er derfor nu - i september – rapsen skal have allermest fart på. Følg markerne med nogle dages mellemrum, så du sikrer dig, at udviklingen er tilfredsstillende. Hvis den ikke er det, kan en supplering med 30 kg N i form af YaraBela AXAN eller YaraBela SULFAN være givet rigtig godt ud.